eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słopnice › Modernizacja i remont dróg na terenie gminy Słopnice.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i remont dróg na terenie gminy Słopnice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOPNICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 911

1.5.2.) Miejscowość: Słopnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183326200

1.5.8.) Numer faksu: 183326018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@slopnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slopnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i remont dróg na terenie gminy Słopnice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fd9763e-0443-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050455/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg na terenie gminy Słopnice.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fd9763e-0443-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@slopnice.pl (nie dotyczy składania ofert) lub platformy ePUAP:/ugslopnice/skrytka.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, określonych w art. 13, ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych: Wójt Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911 informuje osoby których dane dotyczą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych, o zasadach przetwarzania danych i uprawnieniach osób, których dane dotyczą:

1) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@slopnice.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO, to jest w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr I.271.9.2023 w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Modernizacja i remont dróg na terenie gminy Słopnice”.
3) Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. Prócz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dane mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”.
4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania danych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) ograniczenia przetwarzania, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
7) Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO, dlatego osoby których te dane dotyczą nie mają prawa do:
a) żądania usunięcia danych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu.
10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dróg na terenie gminy Słopnice polegających na wykonaniu m.in.: podbudowy tłuczniowej, oczyszczaniu rowów. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do wymaganego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg na terenie gminy Słopnice polegających na wykonaniu m.in.: podbudowy tłuczniowej, uzupełnieniu istniejących poboczy, umocnieniu rowów, oczyszczaniu rowów. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do wymaganego okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na wezwanie Zamawiającego opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

- Wiedza i doświadczenie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla zadania nr 1 i 2, jeśli Wykonawca w przedłożonym na wezwanie Zamawiającego wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaże:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie bądź remoncie dróg/drogi wewnętrznej lub publicznej o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto - dla zadania nr 1,
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie bądź remoncie dróg/drogi wewnętrznej lub publicznej o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto - dla zadania nr 2.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W sytuacji, gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające rzeczywisty dostęp Wykonawcy do tych zasobów oraz określające w szczególności: zakres, sposób i okres wykorzystania dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego w przypadku udostępnienia zasobów dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ),
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ),
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
d) wykaz wykonanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ),
e) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem ich nazw (jeżeli dotyczy - załącznik zewnętrzny).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).
2) W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Jednocześnie Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
3) Ponadto wraz z ofertą Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika składa pełnomocnictwo do dokonywania czynności w niniejszym postępowaniu przetargowym.
4) Jednocześnie na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca wraz z ofertą przedkłada oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia potwierdzające, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wadium dla zadania nr 1 wynosi 2 000 złotych, dla zadania nr 2 wynosi 3 000 złotych. Łącznie wadium wynosi 5 000 złotych.
2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21 czerwca 2023 roku do godz. 12:00.
3) Wadium może być wnoszone w jednej z kilku następujących form:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 23 8804 0000 0060 0014 3547 0006 – przyjmuje się, że terminem wpłaty jest termin uznania na rachunku Zamawiającego,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2022.2080 ze zm.).
Wadium, o których mowa w lit. „b-d” przekazuje się Zamawiającemu w postaci elektronicznej przed upływem terminu złożenia ofert.
4) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
b) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
- wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części, w całości) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
- zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
- niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
c) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
- konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
- zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,
- wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy.
e) Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
f) Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
g) Zmian przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.