eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEZINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 468743699

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminabrzeziny@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabrzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05309dac-0390-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008163/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05309dac-0390-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gminabrzeziny@post.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
2.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia
3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
4.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozp, o którym mowa w pkt 3, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki
5.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp, o którym mowa w pkt 3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a)w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2022 r.poz.1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdz.13 SWZ) odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk„dodaj załącznik”)
8.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia
9.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)
11.Ofertę podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2011 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiRG.271.27.2023.RD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół na terenie gminy Brzeziny w roku szkolnym 2023/2024 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów:
- Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej,
- Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii,
- Szkoły Podstawowej w Bogdance,
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych własnym środkiem transportu, na poszczególnych trasach, według ustalonego rozkładu jazdy. Trasy, na których Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi przewozowe zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Łączna liczba przewożonych uczniów do szkół i odwożonych do miejsca zamieszkania wynosi: 168 uczniów dziennie. Liczba ta jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
4. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 295) rozliczenie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie zestawienia sprzedanych biletów miesięcznych.
5. Podstawą do sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych będą imienne listy uczniów zawierające dane ucznia oraz relacje przewozu. Zamawiający zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji imiennej listy uczniów w przypadku, gdy taka okoliczność wystąpi oraz przekazywania ich Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać taką ilością autobusów, aby zapewnić miejsca siedzące każdemu uczniowi w trakcie przewozu. Autokary powinny być nie starsze niż z 2005 r. produkcji, sprawne techniczne, dopuszczone do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowane stosownie do charakteru świadczonych usług.
7. Szacunkowa dzienna długość tras wynosi 500 km. Określona liczba kilometrów nie obejmuje dojazdów autobusów z bazy Wykonawcy do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów do bazy po odwiezieniu uczniów do miejsca ich zamieszkania.
8. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych. Czas podstawienia pojazdu zastępczego jest jednym z kryteriów oceny ofert.
9. Wykonawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni opiekunów na poszczególnych trasach w celu sprawowania opieki i utrzymania porządku podczas wykonywania przewozu. Obecność opiekuna jest obowiązkowa w każdym autobusie.
10. Szczegółowy opis tras oraz godziny odjazdu i przyjazdu zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Godziny przyjazdu i odjazdu są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od godzin funkcjonowania danej szkoły.
11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Ewentualne odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia składane przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
12. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1352);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn.zm.);
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1343 z późn.zm.);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert:
cena i czas podstawienia pojazdu zastępczego
2. Szczegółowe zasady przyznawania puntów w ramach poszczególnych kryteriów zostały określone w rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu :
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn.zm.).
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli:
1) będzie dysponował co najmniej:
a) minimum 4 kierowcami z uprawnieniami do kierowania autobusami oraz z uprawnieniami do przewożenia osób – prawo jazdy kategorii minimum B i D,
b) minimum 4 zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu pojazdami o liczbie miejsc siedzących umożliwiających przewóz wszystkich uczniów na wyznaczoną godzinę do szkół i ze szkół, zgodnie z wyznaczonymi trasami. Pojazdy w chwili składania ofert muszą być nie starsze niż 2005 r. produkcji i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadać aktualne badania techniczne. Należy podać rodzaj i markę pojazdu, nr rejestracyjny, rok produkcji według załącznika nr 9 do SWZ.
2) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie świadczył dwie usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów do i ze szkół o wartości usługi minimum 100 000,00 zł brutto.
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) licencja lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2201 z późn.zm.),
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- według załącznika nr 7 do SWZ,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- według załącznika nr 8 do SWZ,
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według załącznika nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
-w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
- w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
3. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, poniższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 455 ust. 1 ustawy, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać w szczególności z następujących okoliczności:
3.1 Wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie prowadzenia usługi, tj. siły wyższej rozumianej, jako wydarzenie nieprzewidywalne i będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
3.2 Przedłużającego się stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy lub prowadzenia usługi w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem i wprowadzeniem obostrzeń i ograniczeń z nią związanych, w tym odwołaniem zajęć edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i wprowadzeniem edukacji zdalnej, a co za tym idzie zawieszeniem usług przez Zamawiającego,
3.3 Zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
3.4 Zmiany danych Wykonawcy, np.: zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych, itp.,
3.5 Zmiany stanu prawnego mającego wpływ na przebieg realizacji umowy, a w szczególności przepisów oświatowych lub przepisów dotyczących transportu/przewozu osób,
3.6 Zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego – wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone odpowiednio o VAT lub podatek akcyzowy w aktualnej wysokości – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3.7 Zmiany przebiegu tras autobusów, miejsc przystanków, godzin przyjazdu i odjazdu z placówek oświatowych,
3.8 Zmiany kierowcy/ów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierowcę:
a) wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierowcy w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierowcy, niewywiązywania się kierowcy z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierowcy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, wypowiedzenia umowy o pracę, itp.)
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierowcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,
c) w przypadku zmiany kierowcy, nowy kierowca musi spełniać wymagania określone dla danego kierowcy,
d) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierowcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,
Ciąg dalszy w sekcji IX - Informacje dodatkowe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl. Sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji VII pkt 7.4):
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji (zawieszenia) części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do części zamówienia, która pozostanie Wykonawcy do realizacji w ramach przedmiotowego zadania publicznego,
b) w przypadku zawieszenia bądź odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia lub na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w czasie zawarcia niniejszej umowy, w trakcie miesiąca, w którym świadczona będzie usługa dowozu i odwozu uczniów, wynagrodzenie miesięczne skorygowane zostanie (pomniejszone) proporcjonalnie do ilości dni, w których usługa była świadczona w danym miesiącu. W w/w przypadku nadpłacone wynagrodzenie miesięczne brutto zostanie pomniejszone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kolejnych następnych miesiącach.
c) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia i skrócenia przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia, a co za tym idzie koniecznością skrócenia terminu realizacji przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia wykonania przedmiotowego zamówienia, kwota wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy na realizację zamówienia publicznego.
5. Zmiany określone w pkt. 21.3.7-21.3.8 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania usług,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca:
7.1 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7.2 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
8. Warunki dokonania zmian:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności - w formie aneksu do umowy,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy PZP przewidział możliwość waloryzacji wynagrodzenia na zasadach określonych w paragrafie 13 projektu umowy.
-Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.