eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › BUDOWA DO 10 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG MANEWROWYCH ORAZ UTWARDZENIEM POW. DZIAŁKI PRZY UL. KORCZAKA 2 W PŁAZIEOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA DO 10 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG MANEWROWYCH ORAZ UTWARDZENIEM POW. DZIAŁKI PRZY UL. KORCZAKA 2 W PŁAZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276218481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokoła 19

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326232211

1.5.8.) Numer faksu: 32630410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zla-chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zla-chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA DO 10 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG MANEWROWYCH ORAZ UTWARDZENIEM POW. DZIAŁKI PRZY UL. KORCZAKA 2 W PŁAZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7dee6ad-044d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7dee6ad-044d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej – e-mail : zam.pub@zla-chrzanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja elektroniczna winna
być podpisana kwalifikowanym lub zaufanym podpisem elektronicznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Chrzanowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie.
1. W sprawach związanych z Pani/Pana* danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail: iod@zla-chrzanow.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i
obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie . Podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
3. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w
celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064472/01 z dnia 2021-05-26
2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane:1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu
utrzymania ciągłości
oraz poprawności działania systemów IT,
1) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , oraz prawo
przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego luborganizacji międzynarodowej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZLA-ZP-752w/14/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 257814,46 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegając na;
- budowie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- przebudowie dróg manewrowych
- utwardzeniu powierzchni działki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium oceny ofert i jego wag:
Cena brutto - waga 100% obliczona wg następującego wzoru: punkty ceny badanej oferty = (cena
najniższa / cena badanej oferty) x 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00155236/01 z dnia 2023-03-29
2023-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowejWykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik nr 5..
W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców
W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy
jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą
wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu parkingu dla co najmniej 10 miejsc wraz z dojazdem, w raz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie robót.
Oświadczenie kierownika budowy wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budowlanych (aktualne ubezpieczenie) oraz uprawnienia budowlane ze specjalnością konstrukcyjna lub drogową.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

21.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9 500,00 zł
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego
21.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
21.2 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku Zamawiającego: 12 2490 0005 0000 4530 8688 1020 Alior Bank. Do oferty zamawiający dołączy potwierdzenie wpłacenia wadium.
21.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
21.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmo-wały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy doku-mentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa
21.5 Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinno zawierać oprócz wymagań podanych w pkt. 21.4.także m.in. : nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) ze wskazaniem ich siedzib; w przypadku oferty wspólnej, należy w treści dokumentu wyraźnie podać, jako dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwy i adresy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
21.6 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany w pkt. 21.2. numer rachunku bankowego Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
21.7 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 pkt. 4-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.