eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na spec. oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważne w tym 125 licencji Multisim, LabVIEW 225 Teaching i 25 ResearchOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na spec. oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważne w tym 125 licencji Multisim, LabVIEW 225 Teaching i 25 Research

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Mickiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@agh.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na spec. oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważne w tym 125 licencji Multisim, LabVIEW 225 Teaching i 25 Research

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e598ee4-044d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dzp.agh.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-Propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”) lub drogą elektroniczną dzp@agh.edu.pl
1)Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.2) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 4) Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet; b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 5) Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 6) Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania” c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.7) W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”)oraz poczty elektronicznej dzp@agh.edu.pl.. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.8) Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KC-zp.272-320/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważne w tym 125 licencji Multisim, LabVIEW 225 Teaching i 25 Research, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4.1. SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą
składa:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 do SWZ.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
a) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji programowania/licencji będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na oprogramowanie/licencję tego samego producenta o uprawnieniach i warunkach użytkowania nie gorszych niż uprawnienia i warunki użytkowania programowania/licencji będącej przedmiotem umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy;
b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.
c) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 1 pkt. c), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. c), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie przez stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
- Szczegółowe zapisy dotyczące waloryzacji zostały szczegółowo opisane w paragrafie 7 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zapisy dotyczące waloryzacji:
1. Strony przewidują możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy w związku ze zmianami cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy (dalej jako waloryzacja wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że:
a. przez zmianę wysokości wynagrodzenia rozumie się jego podwyższenie, jak i obniżenie;
b. miernikiem zmiany kosztów będzie miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, określony w tabeli miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony jako 100= analogiczny miesiąc poprzedniego roku;
c. pierwsza waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wskaźnik podany w lit. b) może zostać dokonana po upływie 6 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, a każda następna po upływie kolejnych 6 pełnych miesięcy,
d. podstawą do wystąpienia o zmianę wysokości wynagrodzenia jest zmiana miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w lit. b), w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego o więcej niż 4% punktów procentowych,
łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących w/w waloryzacji, nie może prze kroczyć 5 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia, może zostać wprowadzona na wniosek Stron, zgodnie z poniższymi zasadami:
a. waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyła tylko niezrealizowanej części zamówienia,
b. Wykonawca wskazuje wielkość procentową zwiększenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika, wraz z kalkulacjami obrazującymi, w jakim stopniu zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na zwiększenie kosztów realizacji umowy.
c. W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest niższa niż wskaźnik waloryzacji o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane do wysokości określonej we wniosku.
d. W przypadku wykazania przez wykonawcę, iż zmiana cen materiałów lub kosztów realizacji umowy jest wyższa niż wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane maksymalnie do wysokości wskaźnika waloryzacji.
e. W przypadku wniosku złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko lub może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Warunkiem dokonania zmiany będzie wykazanie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.
f. W przypadku wniosku złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający wskazuje wielkość procentową obniżenia wynagrodzenia, nieprzekraczającą wielkości przyjętego wskaźnika.
Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15 zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (dotyczy sytuacji, w której w ofercie wskazano podwykonawcę).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.