eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup, transport i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTPOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup, transport i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZTP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010496921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podwale 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-261

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bom@ztp.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, transport i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fd9b183-038a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035478/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup, Transport i montaż elementów malej Architektury na terenach administrowanych przez ZTP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ztp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ztp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: Elektronicznie na adres e-mail: bom@ztp.waw.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://ztp.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę
dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z
Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Systemu na subdomenie Zarządu Terenów Publicznych; https://ztp.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 3.2.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym
należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez
komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo wiedzieli kto i w jaki
sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informację, które pomogą Państwu to ustalić. Zgodnie z art. 13
ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał administrator w
trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „dane osobowe”, jest Zarząd Terenów Publicznych ul.
Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. 22 277 05 01, reprezentowany przez Dyrektora ZTP (dalej jako „administrator”),w kwestiach
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Terenów Publicznych, a
także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Terenów Publicznych za
pomocą adresu iod@ztp.waw.pl, celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.c
RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZTP-IV.26.10.2023.MBO Zp-10/2023 prowadzonym w trybie podstawowym.
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy administratora;
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 74 ust. 1 i 2
ustawy;
c) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy kontroli lub audytu.
3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Podanie danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy (wykluczenie wykonawcy
lub odrzucenie oferty).
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
d) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZTP-IV.26.20.2023.MBO Zp–20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, transport i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP
Przedmiot zamówienia określają:
1) Projektowane postanowienia umowy;
2) Kosztorys ofertowy zamówienia podstawowego;
3) Kosztorysy ofertowe prawa opcji I, prawa opcji II; prawa opcji III; prawa opcji IV; prawa opcji V;
4) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac– zamówienie podstawowe;
5) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac - prawo opcji I;
6) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac - prawo opcji II.
7) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac - prawo opcji III.
8) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac - prawo opcji IV.
9) Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy oraz technologia wykonywania prac - prawo opcji V.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113600-3 - Ławki

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

44114200-4 - Produkty betonowe

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

prawo opcji I – szczegółowo opisane w Warunkach technicznych wykonania przedmiotu Umowy oraz technologii
wykonywania prac – prawo opcji I;
3) prawo opcji II – szczegółowo opisane w Warunkach technicznych wykonania przedmiotu Umowy oraz technologii
wykonywania prac – prawo opcji II;
4) prawo opcji III – szczegółowo opisane w Warunkach technicznych wykonania przedmiotu Umowy oraz technologii
wykonywania prac – prawo opcji III;
5) prawo opcji IV – szczegółowo opisane w Warunkach technicznych wykonania przedmiotu Umowy oraz technologii
wykonywania prac – prawo opcji IV;

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach zdolności technicznej i zawodowej
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
• wykonał przynajmniej jedną usługę o wartości minimum 20 000,00 zł brutto polegającą na montażu elementów małej architektury oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
*element małej architektury – ławka, kosz na śmieci, donice betonowe itp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą
w wysokości: 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100 zł).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w każdej z części postępowania. Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale 14
odpowiednio, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
h) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót,
o których mowa w Rozdziale 14, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, składany wykaz robót ma dotyczyć
usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
i) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu
trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wybory Wykonawcy, w zakresie określonym w projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ztp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.