eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ JERZMANOWICE-PRZEGINIAOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ JERZMANOWICE-PRZEGINIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387816664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122887452

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ
I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ JERZMANOWICE-PRZEGINIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a2f2883-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053804/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a2f2883-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5a2f2883-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-5a2f2883-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: cuw@jerzmanowice-przeginia.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Centrum Usług Wspólnych, z siedzibą przy ulicy Rajskiej 22 w Jerzmanowicach 32-048, NIP 513-026-92-46, REGON 387816664 , tel: 12 288 74 50, e-mail: cuw@jerzmanowice-przeginia.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy PZP.
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zgodnym z przepisami powszechnie obowiązującego prawa przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.26.3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 OBEJMUJE:
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Krakowie oraz w Radwanowicach (placówki feryjne i nieferyjne) oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu:

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Szkoła” ul. Oboźna 29B, 30-010 Kraków – 1 uczeń z Przegini (placówka feryjna)
2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Niepełnosprawnościami Mikro, ul. Dobrego Pasterza 109, 31-416 Kraków – 2 (dwóch) uczniów, w tym: 1 uczeń z Sąspowa oraz 1 uczeń z Jerzmanowic (placówka nieferyjna).
3) Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Ofiar Pacyfikacji, ul. Szkolna 6, 32-064 Radwanowice – 1 uczeń z Jerzmanowic (placówka nieferyjna)
6. Kody CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień):
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (główny kod cpv);
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,
a) sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych,
b) Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z SWZ i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
c) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie zakres obejmujący dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno– wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ będą wyłącznie publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie będą indywidualnie przesyłane do Wykonawców.

10. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w przez cały okres trwania zamówienia tj. kierowanie pojazdami (kierowcy).
a. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
b. Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
c. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – wskazano we wzorze umowy.

4.2.5.) Wartość części: 230000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, udzielenie zamówień do ok. 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w miejscowości nieujętej dotąd w rozkładzie jazdy określonym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w SWZ placówki oświatowej lub w przypadku konieczności kontynuacji usługi.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa liczba punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klimatyzacja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2 OBEJMUJE:
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Wolbromiu i w Olkuszu (placówki feryjne i nieferyjne) oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu:

1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22 – 7 uczniów, w tym: 3 (troje) z Przegini, 1 (jeden) z Sąspowa, 2 (dwoje) z Gotkowic, 1 (jeden) z Jerzmanowic (placówka nieferyjna)
2) Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 – 1 uczeń z Przegini (placówka feryjna)
6. Kody CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień):
60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (główny kod cpv);
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,
a) sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych,
b) Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z SWZ i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
c) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie zakres obejmujący dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno– wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ będą wyłącznie publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie będą indywidualnie przesyłane do Wykonawców.

10. Zamawiający stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w przez cały okres trwania zamówienia tj. kierowanie pojazdami (kierowcy).
a. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
b. Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania.
c. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – wskazano we wzorze umowy.

4.2.5.) Wartość części: 130000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje, udzielenie zamówień do ok. 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w miejscowości nieujętej dotąd w rozkładzie jazdy określonym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w SWZ placówki oświatowej lub w przypadku konieczności kontynuacji usługi.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, której przyznana zostanie największa liczba punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klimatyzacja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 919 t.j.);

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wy-konawcy, którzy wykażą, że:

1.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówie-nia, tj.
Warunek będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół/placówek każda o wartości brutto minimum:
• do zadania I – 50 000 zł;
• do zadania II – 50 000 zł;


 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, wartość wykazanych usług musi odpowiadać największej wartości części (zgodnie z powyższym), na które Wykonawca złoży ofertę np. gdy Wykonawca składa na część I i II, za spełnienie warunku Zamawiają-cy uzna przedstawienie dwóch usług na kwotę 50 tys. zł każda
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów o mniejszej wartości. Przez jedną usługę rozumie się jedną umowę.
- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 „Wykaz usług”.
- Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

1.4.2. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
w czasie wykonywania zamówienia co najmniej 1 osobą dla każdej z tras, zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe tj.: odpowiednie prawo jazdy i posiadającą min. roczne doświadczenie w zakresie dowozu dzieci do szkół/placówek;

-Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz osób”.
-Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wyko-nujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją, odpowiednio o kwa-lifikacjach i doświadczeniu tych osób.
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.


1.4.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym przeznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia środkiem transportu na każdą z tras:
-Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 „Wykaz narzędzi”.
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Dziale 10:
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub in-formacjami potwierdzającym przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy na-leżącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowa-niu określonych w Dziale 9:
1. Licencja na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2200 t.j.);
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według załącznika nr 4 do SWZ
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SWZ;
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla
i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
f) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Ustawy, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługo transportowe, do realizacji których te zdolności są wymagane.
g) W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi transportowe wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie na tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Usługobiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.
3) Usługobiorca zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w zakresie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) rozszerzenie lub zawężenie trasy:
- w przypadku zmiany szkoły/ placówki, do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego, jeżeli zmiana nie wpływa istotnie na liczbę kilometrów/zakres trasy;
- w przypadku dodania nowej szkoły/ placówki, do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego, jeżeli zmiana nie wpływa istotnie na liczbę kilometrów/zakres trasy;
- w przypadku rezygnacji dziecka z dowozu,
- w przypadku zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem,
- w przypadku dodania dziecka, którego podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania dziecka (w obrębie gminy Jerzmanowice-Przeginia) i adres placówki do której dziecko będzie dowożone, jeżeli zmiana nie wpływa istotnie na liczbę kilometrów/zakres trasy oraz liczbę miejsc w samochodzie;
- w przypadku zmiany adresu zamieszkania dziecka (w obrębie gminy Jerzmanowice-Przeginia) w trakcie roku szkolnego;
b) zmiana częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi – w przypadku gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi do przewidzenia (np. rezygnacja dziecka z dowozu);
c) zawieszenia usług na czas określony w szczególności w razie choroby dziecka, innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających uczęszczanie dziecka do szkoły.
d) trwałej zmiany samochodu skierowanego do realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nowy samochód musi spełniać warunki dla środków transportu, określone przez Usługobiorcę w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego (nie wymaga aneksu).
4) Usługobiorca zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Usługobiorcy wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dojazdu do placówek szkolnych.
5) Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
6) Jeśli zmiana nie wpływa na zakres trasy ustalony w zleceniu wykonawczym do umowy oraz nie wpływa na wartość umowy, Usługobiorca dopuszcza jedynie zmianę zlecenia wykonawczego bez konieczności sporządzania aneksu (np. zmiana liczby dzieci, zmiana adresu zamieszkania dziecka, rezygnacja dziecka z dowozu, rozszerzenie trasy o nową placówkę/szkołę).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.