eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w KnurowieOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271506324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 8

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323319324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozknurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozknurow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-666d50b6-0432-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095625/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-666d50b6-0432-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zozknurow.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). 3. Adres strony internetowej - https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy" z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się. 2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem". 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 5. Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) zwane dalej rozporządzeniem. 6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami - z wyłączeniem składania ofert:
1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"):
a) za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności zadawanie pytań (w tym wniosków o wyjaśnienie treści SWZ), przekazywanie wezwań i zawiadomień,
b) formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"),
c) załączniki zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem, o którym mowa powyżej w ust. 5 powinny być - zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby/ podwykonawcy - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym typu zewnętrznego lub wewnętrznego,
d) w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
3) Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6) Szczegółowe zasady komunikacji określa Instrukcja ,,Komunikacja w postępowaniu" zamieszczona na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: Centrum pomocy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8, tel.: (32) 331-93-24, e-mail: sekretariat@zozknurow.pl, strona internetowa: www.zozknurow.pl, BIP: https://bip.zozknurow.powiatgliwicki.finn.pl/
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@zozknurow.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, 44-190 Knurów,
ul. Niepodległości 8, Budynek N, I piętro
b) pocztą tradycyjną na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8,
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b).
4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA.218.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 Knurowie - Etap 2 Przebudowa rejestracji uwzględniająca obsługę osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ciągiem komunikacyjnym.
Zadanie obejmuje w szczególności: poszerzenie korytarza poprzez wyburzenie fragmentu ścianki pomiędzy korytarzem i rejestracją, montaż ścianek, wydzielenie części istniejącego pomieszczenia rejestracji na dwa dodatkowe pomieszczenia: pomieszczenie do przewijania lub przebierania osoby dorosłej i pokój dla osoby z dzieckiem, montaż lady w rejestracji.
Zadanie realizowane jest w ramach grantu „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00.00.0044/18) realizowanego pod nazwą „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W POZ - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE – PRZYCHODNIA NR 2". Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Podanie typów urządzeń, kart katalogowych, opisów, rysunków oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno-eksploatacyjne oraz użytkowe urządzeń i materiałów zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w SWZ i jej załącznikach. Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. winna uwzględniać wszystkie parametry techniczne, które są istotne z punktu widzenia działania obiektu jako całości, a także konkretne ograniczenia architektoniczno-konstrukcyjne. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (robociznę i materiały) na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 100 000 zł brutto, polegającej na wykonaniu robót w zakresie ogólnobudowalnym w obiekcie budowlanym.
b) dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:
1) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowalnej bez ograniczeń oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 3 zostaną spełnione, jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu,
3) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3) do „Formularza ofertowego”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr3 do SWZ. Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w lit.b), lit.c) i lit.d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.109 ust.1 pkt1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdz. 4 ust. 3 pkt. 3) SWZ; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4a do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 4) lit. b) SWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4b do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
d) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i b) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) i b) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane lub usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) plik z podpisem ,,Formularz ofertowy" w przypadku podpisania wypełnionego formularza podpisem zewnętrznym,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie określonej w rozporządzeniu powołanym w Rozdziale 6 ust. 1 SWZ,
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdziału 6 ust. 4 pkt. 1) SWZ
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu udostępniającego zasoby / Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1) do ,,Formularza ofertowego" oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy,
6) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 2) do ,,Formularza ofertowego",
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 6 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3) do ,,Formularza ofertowego",
8) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem - zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale 10 ust. 4 pkt 7) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
f) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 ustawy PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Sekcji V, pkt. 5.11 Ogłoszenia o zamówieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zmiana postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w przypadkach określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 455 ust. l pkt 1) ustawy PZP poniżej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:
1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust 2 ustawy PZP,
2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 1 lit. b wzoru umowy z powodu:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 1),
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 8 wzoru umowy,
c) wad i braków w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 pkt. 5 wzoru umowy z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.26 wzoru umowy,
d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy,
f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
g) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu robót Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy.
5) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.
6) Zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 2 lit. a wzoru umowy oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 2 wzoru umowy oraz w § 16 wzoru umowy.
7) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt. 1 wzoru umowy.
8) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) wprowadzanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy w tej sprawie i/lub Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za posrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: "Oferty/wnioski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia określony w Rozdziale 2 SWZ w następujących terminach:
1) Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy,
2) Termin zakończenia robót do 21.08.2023.
Za termin zakończenia, o którym mowa w pkt. 2 rozumie się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 11 pkt. 4-6 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Wyznacza się następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Sabina Lampert – Kierownik Działu Administracji, tel. 32 331-93-24,
e-mail: sekretariat@zozknurow.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.