eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220601485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Popowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Popowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-311

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 889-588-091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie.popowo@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nsppopowo.cewice.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający zawarli porozumienie, z którego wynika podział obowiązków w postępowaniu. Gmina Cewice odpowiedzialna jest za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania do wyboru oferty najkorzystniejszej, zaś Stowarzyszenie Popowo podaje dane niezbędne do opisania przedmiotu zamówienia. Umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisywane są oddzielnie przez Zamawiających w zakresie, w jakim każdy z nich określił zakres przedmiotu zamówienia. Każdy z Zamawiających będzie monitorował realizację umowy na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych będących w jego władaniu. Ogłoszenia o wyniku postępowania udziela każdy z Zamawiających oddzielnie

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

nie dotyczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92cf2517-0100-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=77602&MP_statusMsg=demand.save.true&MP_statusMsg=demand.save.stages.changed

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=77602&MP_statusMsg=demand.save.true&MP_statusMsg=demand.save.stages.changed

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o
możliwości przyspieszenia
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4.4. Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych
tj.:10.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są Przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności,protokołu postępowania oraz jego załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznychsmmtosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający -Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59 861-34-62, email: sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować Pani Monika Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.:
791-711- 174,3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r. Oznaczenie sprawy: ZP-SGS.271.19.2022. prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Cewice,4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-SGS.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 224000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 tj. od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.
3) Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia ma być realizowana w szkołach: Zespole Szkół w Cewicach, Szkole Podstawowej w Łebuni, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem, Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie.
4) Zamawiający zastrzega, iż przewozy autobusowe objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są tylko do transportu dzieci szkolnych z terenu Gminy Cewice oraz wskazanych przez Zamawiającego opiekunów dowozu. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody aby w ramach realizowanej usługi Wykonawca wykonywał przewozy na rzecz innych osób nie wskazanych przez Zamawiającego.
5) Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości, w których mieszkają lub,
z których dojeżdżają do szkół, zgodnie z posiadanym biletem. Wyszczególnienie tras i miejscowości, liczby dzieci, godzin dowozu do i odwozu ze szkół przedstawia Tabela dowóz dzieci 2022-2023.
6) Wykonawca świadczyć będzie usługi sprawnymi technicznie autobusami, oznakowanymi odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci, w szczególności określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia.
7) W okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni autobusy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
8) Codzienny dowóz i odwóz uczniów powinien być realizowany przez co najmniej
4 autobusy. Wykonawca zapewni min. 4 kierowców posiadających stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwa kwalifikacji.
9) Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie transportu drogowego przewożonych osób.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci. Jednakże zmiana ta nie powinna przekroczyć 20% ogólnej liczby dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. W przypadku zmiany liczby dzieci powyżej 20% zostanie zawarty stosowny aneks do umowy. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.
11) Dowóz uczniów do szkół nie może zaczynać się w miejscowości początkowej na danej trasie (pierwsza miejscowość trasy) wcześniej niż o godz. 7.00.
12) W wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach ewentualne zmiany godziny dowozu
i odwozu można wprowadzić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w porozumieniu
z dyrektorem danej szkoły. Tolerancja przywozu uczniów do szkół nie powinna przekroczyć 30 minut.
13) Wykonawca nie może wozić uczniów z przesiadkami bez względu na długość trasy oraz dłużej niż 30 minut na trasie, która liczy do 10 km i nie dłużej niż 40 minut na trasie liczącej powyżej 10 km. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od tej zasady tylko w przypadku złych warunków atmosferycznych, wypadku lub innych losowych zdarzeń uniemożliwiających punktualny przewóz dzieci.
14) Opiekunów dowozu zapewni Zamawiający. Wykonawca powinien zapewnić im bezpłatny przejazd na danej trasie. Miejsce wsiadania/wysiadania opiekunów dowozu wskaże Zamawiający.
15) Wykonawca zobowiązany jest do zatrzymywania się i zabierania dzieci (lub wysadzania) w miejscach do tego wyznaczonych, jak również w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
16) Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stanu technicznego pojazdu i warunków wykonania przedmiotu umowy.
17) Przewozy będą się odbywały na podstawie harmonogramu przewozów sporządzonego w uzgodnieniu z dyrektorami szkół, z dostosowaniem do obowiązujących planów lekcji w poszczególnych szkołach. Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorami szkół sporządzi harmonogram przewozów określający:
a) trasy przejazdu poszczególnych autobusów,
b) godziny przyjazdu i wyjazdu z poszczególnych miejscowości,
c) miejsca przystanków w poszczególnych miejscowościach, który przedłoży Zamawiającemu i dyrektorom szkół do zatwierdzenia.
18) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zmian harmonogramu przewozów.
19) Harmonogram przewozów podlega zmianom wynikającym z planu organizacyjnego roku szkolnego, które będą ustalane pomiędzy Wykonawcą i dyrektorami szkół.
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku uzasadnionych okoliczności, do dostosowania tras dowozów do potrzeb dowożonych uczniów.
21) W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu, który dowiezie uczniów do szkół lub miejsca zamieszkania, w okresie nie dłuższym niż 30 minut i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
22) Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów do miejsca garażowania/parkowania nie podlega obciążeniu finansowemu dla Zamawiającego.
23) W części przedmiotu zamówienia obejmującej usługę kompleksowego dowożenia uczniów do Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie oraz odwozu ich do miejscowości zamieszkania, umowa podpisana będzie ze Stowarzyszeniem „Rozwój Sołectwa Popowo”, które będzie także płatnikiem za zrealizowaną usługę w zakresie ujętym w Tabeli – dowóz dzieci 2022-2023.
24) W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego przez ucznia do czasu wydania duplikatu biletu przez Wykonawcę, Dyrektor szkoły wydaje uczniowi zaświadczenie potwierdzające jego prawo do dowozu i odwozu na danej trasie. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek traktować zaświadczenie na równi z biletem miesięcznym.
25) Każda ze szkół podpisze z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych uczniów przekazanych w związku z realizowaną umową.

Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. Zamawiający wymaga aby termin płatności wynosił minimum 14 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Zamawiającego poprawnie wypełnionej faktury VAT lub innego dowodu księgowego. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
2. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych przedmiotem zamówienia.
3. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
4. Ponadto Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych – min 2 pojazdy w każdym z autobusów.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Kierowanie pojazdami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:
3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów
dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 36 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie dla danej części zamówienia nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też
zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami
zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę
punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:
SP = K1 + K2
Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie przewozu drogowego osób i wykonywania krajowego transportu drogowego osób o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia publicznego, tzn. posiadał: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznej
lub zawodowej poprzez wykazanie:

a) Wykonania co najmniej 1 usługi transportu drogowego osób o wartości co najmniej 150.000 zł i liczbie przewożonych osób co najmniej 150, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
b) Skierowania do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 4 kierowców posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kategorii D i ważne świadectwo kwalifikacji lub inne równoważne pod względem znaczenia, uprawnień i kwalifikacji dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego
c) Posiadania co najmniej 4 autobusów posiadających aktualne przeglądy techniczne i ubezpieczenie OC i łączną liczbę miejsc co najmniej 150, dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu w zakresie posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 180 zm.) lub innych dokumentów równoważnie potwierdzających posiadanie uprawnień do przewozu osób i wykonywania krajowego transportu drogowego osób

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należytą realizację zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości co najmniej 100 000,00 zł tego ubezpieczenia
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o postawie dysponowania tymi osobami.
c) Wykazu autobusów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi autobusami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych potwierdzających warunek udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zmawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, iż Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

W odniesieniu do warunków dotyczących WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LUB DOŚWIADCZENIA wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
2. Ponadto Zamawiający informuje, iż Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uczestniczący w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

20. Na dzień składania ofert każdy Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
b) oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2;
c) oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 3
d) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 10 – jeżeli dotyczy
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 11
f) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 jeżeli dotyczy
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 9
h) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1, oświadczenie z art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego; 9) Umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia. 10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej z zastrzeżeniem, że strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian tj.:
a) zmian dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
b) zmiana liczby uczniów, przekraczająca poziom 20% ogólnej liczby przewożonych uczniów,
c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą opisaną w ust. 2 lit. b
z zastrzeżeniem, iż ceny biletów określone w ofercie nie ulegną zmianie
d) zmiana autobusów, którymi realizowany będzie dowóz możliwa jest pod warunkiem, iż inny pojazd będzie spełniał co najmniej warunki techniczne i inne określone w złożonej ofercie w stosunku do pojazdów w niej zaproponowanej
e) zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem, że inne osoby będą posiadać co najmniej kwalifikacje równe wskazanym w ofercie osobom,
f) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana danych teleadresowych lub innych danych podmiotowych, itp.
g) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą cen paliwa, przy czym zmiana ta powinna przekroczyć poziom 10% w stosunku do uśrednionej ceny paliwa na co najmniej 3 stacjach paliw na terenie Lęborka z dnia zawarcia umowy - ……..zł/l. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian na powyższej podstawie nie częściej niż jeden raz na kwartał.
3. Umowa może zostać rozwiązana w przypadku zmian prawa, które będą miały wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy.
4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron z określeniem zmiany i uzasadnieniem zmiany.
5. Strony zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.