eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這brzeg › Budowa o鈍ietlenia trzech przej嗆 dla pieszych na ul. 安. Wojciecha przy bramach 2,3,4 w Ko這brzeguOg這szenie z dnia 2023-06-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa o鈍ietlenia trzech przej嗆 dla pieszych na ul. 安. Wojciecha przy bramach 2,3,4 w Ko這brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Ko這brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa o鈍ietlenia trzech przej嗆 dla pieszych na ul. 安. Wojciecha przy bramach 2,3,4 w Ko這brzegu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8aae2c9f-0363-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00248592

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00506098/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.22 Wykonania do鈍ietlenia przej嗆 dla pieszych ul. 安. Wojciecha w Ko這brzegu

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=47077932

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania zosta造 wskazane w SWZ w Rozdziale VIII

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zosta wskazany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.18.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Budowa urz康ze bezpiecze雟twa ruchu drogowego w zakresie o鈍ietlenia 3 przej嗆 dla pieszych w ul. 安. Wojciecha w Ko這brzegu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane wzakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony warunek dotycz帷y sytuacji technicznej lub zawodowej, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
a) wykona nale篡cie nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie wykona 1 robot budowlan polegaj帷 na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie zewn皻rznej sieci elektroenergetycznej lub
budowie lub przebudowie lub rozbudowie o鈍ietlenia teren闚 zewn皻rznych lub budowie lub przebudowie lub rozbudowie iluminacji budowli lub
budowie lub przebudowie lub rozbudowie iluminacji teren闚 zewn皻rznych - o warto軼i co najmniej 30 000,00 z brutto.
Jako wykonanie (zako鎍zenie) zadania (roboty budowlanej) nale篡 rozumie podpisanie Protoko逝 odbioru rob鏒 lub r闚nowa積ego dokumentu.
W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek musi zosta spe軟iony co najmniej przez jednego wykonawc.
b) dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia w zakresie obj皻ym zam闚ieniem, tj.
osob kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie wymagane przepisami prawa budowlanego do wykonania zam闚ienia.
Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682
z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 334 t.j.) - kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie okre郵onych funkcji w zakresie obj皻ym umow.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej), je瞠li mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza w za陰czniku nr 2 do SWZ dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 3 do SWZ;
Uwaga: Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy rob鏒, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
2) Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - za陰cznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Dokumenty sk豉dane wraz z Formularzem ofertowym - za陰cznik nr 1 do SWZ
1) Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XX pkt. 6
ppkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy (je瞠li dotyczy);
3) O鈍iadczenie dotycz帷e podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - o鈍iadczenie sk豉dane na za陰czniku nr 2a do SWZ.
2. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚 zagranicznych zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6- 8. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚, kt鏎zy polegaj na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XXII pkt 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. O鈍iadczenie jw. przedk豉da si, w przypadku okre郵onym w art. 117 ust. 3 ustawy P.z.p., zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 5 do SWZ.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy. Szczeg馧owy zakres zmian znajduje si w projekcie umowy w 15 i 16.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-21 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 poprzez Platform SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Termin wykonania zadania 90 dni od dnia zawarcia umowy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.