eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozłów › Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386792631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 303

1.5.2.) Miejscowość: Kozłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-241

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspprzetargi@kozlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zspkozlow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-348d6e8f-0421-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061698/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-348d6e8f-0421-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
A. platformy zakupowej – https://ezamowienia.gov.pl/,
B. poczty elektronicznej (wyłącznie w przypadku awarii platformy zakupowej):
a. Zamawiającego: zspprzetargi@kozlow.pl,
b. Wykonawcy: umożliwiającej identyfikację Wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie zakupowej.
Szczegółowe informacje dot. zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy zakupowej zostały opisane w
Regulaminie platformy e-zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. Dodatkowe informacje dot.
korzystania z platformy zakupowej zostały zamieszczone w zakładce platformy zakupowej „Centrum Pomocy”.
[komunikacja ogólna]
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej, z wykorzystaniem zakładki „Formularze” – „Formularze do komunikacji”), która umożliwia także dołączenie załącznika (przycisk „Dodaj załącznik”).
4. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań do SWZ wystarczające jest tzw. konto uproszczone.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”: 150 MB.
6. Wymagania niezbędne do korzystania z platformy zakupowej:
a. komputer PC z dostępem do sieci Internet o min. parametrach:
- Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
- zainstalowany jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy; OSX/Mac OS 10.10; Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza; Firefox 59.0 lub nowsza; Safari 11.1 lub nowsza; Edge 14.0 lub nowsze
albo
b. tablet/ telefon / inne podobne urządzenie, z dostępem do sieci Internet o min. parametrach:
- 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- zainstalowana przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
7. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a. specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b. format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c. oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
[składanie ofert]
8. Formularz ofertowy Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa go z wykorzystaniem platformy zakupowej w zakładce „Oferty/Wnioski” .
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. System platformy zakupowej sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Możliwe jest ich pobranie na lokalne zasoby użytkownika.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty (Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania EPW).
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, Kozłów 303, 32-241 Kozłów.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, Kozłów 3030, 32-241 Kozłów, e-mail: gzskozlow@gmail.com.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
2. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.271.1.06.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest dowóz dzieci (uczniów szkolnych i przedszkolnych) z terenu gminy Kozłów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 na następujących trasie Kępie (Staszyn) – Kępie – Przysieka – Przysieka (Książka) – Kozłów:
a. I kurs:
 długość ok. 35 km,
 liczba dowożonych dzieci: 25, w tym z Kępia – SP, z Przysieki – 12 dzieci SP, z Kozłowa – 3 dzieci SP,
b. II kurs:
 długość ok. 35 km,
 liczba dowożonych dzieci: 44, w tym z Kępia – 9 dzieci SP i 1 dziecko PKz, z Przysieki – 15 dzieci SP, 8 dzieci PKz i 3 dzieci PKm, z Kozłowa – 6 dzieci SP, 1 dziecko PKz i 1 dziecko PKm.

SP - Szkoła Podstawowa w Kozłowie
PKz - Przedszkole w Kozłowie
PKm - Przedszkole w Kamionce

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 zamówienia jest dowóz dzieci (uczniów szkolnych i przedszkolnych) z terenu gminy Kozłów do placówek oświatowych, w roku szkolnym 2023/2024, na trasie Bogdanów – Kamionka – Rogów – Przybysławice – Kamionka – Kozłów:
a. I kurs:
 długość ok. 42 km,
 liczba dowożonych dzieci: 28, w tym Bogdanowa – 2 dzieci SP, z Rogowa – 5 dzieci SP, z Przybysławic – 7 dzieci SP, z Kamionki – 13 dzieci SP, z Kozłowa – 1 dziecko SP,
b. II kurs:
 długość ok. 43 km,
 liczba dowożonych dzieci: 57, w tym z Bogdanowa – 2 dzieci SP, 2 dzieci PKz i 2 dzieci PKm, z Rogowa – 1 dziecko SP, 2 dzieci PKz i 1 dziecko PKm, z Przybysławic – 10 dzieci SP, 11 dzieci PKz, i 4 dzieci PKm, z Kamionki – 6 dzieci SP, 8 dzieci PKz i 2 dzieci PKm, z Kozłowa – 2 dzieci SP, 3 dzieci Pkz i 1 dziecko PKm.

SP - Szkoła Podstawowa w Kozłowie
PKz - Przedszkole w Kozłowie
PKm - Przedszkole w Kamionce

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 3 zamówienia jest dowóz dzieci (uczniów szkolnych i przedszkolnych) z terenu gminy Kozłów do placówek oświatowych, w roku szkolnym 2023/2024, na trasie: Wierzbica – Wolica – Bryzdzyn – Kozłów:
a. I kurs:
 długość ok. 32 km,
 liczba dowożonych dzieci: 29, w tym z Wierzbicy – 6 dzieci SP, z Wolicy – 2 dzieci SP, z Bryzdzynia – 15 dzieci SP, z Kozłowa – 6 dzieci SP.
b. II kurs:
 długość ok. 30 km,
 liczba dowożonych dzieci: 45, w tym z Wierzbicy – 9 dzieci SP, z Wolicy – 7 dzieci SP, z Bryzdzynia – 12 dzieci SP, z Kozłowa – 17 dzieci SP,
c. III kurs:
 długość ok. 44 km,
 liczba dowożonych dzieci: 42, w tym z Wierzbicy – 4 dzieci PKz i 4 dzieci PKm, z Wolicy – 2 dzieci PKz i 1 dziecko PKm, z Bryzdzynia – 4 dzieci PKz i 3 dzieci PKm , z Kozłowa – 12 dzieci PKm i 12 dzieci PKz.

SP - Szkoła Podstawowa w Kozłowie
PKz - Przedszkole w Kozłowie
PKm - Przedszkole w Kamionce

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 4 zamówienia jest dowóz dzieci (uczniów szkolnych i przedszkolnych) z terenu gminy Kozłów do placówek oświatowych, w roku szkolnym 2023/2024, na trasie Marcinowice – Karczowice – Marcinowice – Kozłów:
a. I kurs:
 długość ok. 29 km,
 liczba dowożonych dzieci: 21, w tym z Marcinowic – 15 dzieci SP, z Karczowic – 6 dzieci SP,
b. II kurs:
 długość ok. 30 km,
 liczba dowożonych dzieci: 27, w tym z Marcinowic – 14 dzieci SP, 4 dzieci PKz i 2 dzieci PKm, z Karczowic – 5 dzieci SP i 2 dzieci PKz.

SP - Szkoła Podstawowa w Kozłowie
PKz - Przedszkole w Kozłowie
PKm - Przedszkole w Kamionce

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w zakresie każdej z Części zamówienia (Część 1 – 4) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot.:
A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego jest wymagane od Wykonawcy, który będzie świadczył usługę dowozu dzieci do placówek oświatowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie świadczył usługę dowozu dzieci do placówek oświatowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego jest wymagane od każdego z Wykonawców.

B. zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował pojazdami, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi dowozu dzieci do placówek oświatowych – w ilości zapewniającej dowóz dzieci zgodnie z wymogami określonymi w Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdział 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1 (odpowiednio dla poszczególnych Części zamówienia) – ust. 4 SWZ oraz w wielkości zapewniającej łączną liczbę miejsc siedzących nie mniejszą niż ilość dzieci dowożonych na danej trasie, w ramach danego kursu, oraz opiekuna (lub opiekunów) dzieci wyznaczonego przez Zamawiającego.
b. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował personelem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. D) – w ilości zapewniającej dowóz dzieci zgodnie z wymogami określonymi w Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdział 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1 (odpowiednio dla poszczególnych Części zamówienia) – ust. 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym:
A. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego,
B. zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia wykazu pojazdów, które Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji przedmiotu zamówienia (w danej Części), przygotowanego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
b. Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia wykazu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami – prawo jazdy kat. D, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia (w danej Części), przygotowanego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunku udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego jest wymagane od Wykonawcy, który będzie świadczył usługę dowozu dzieci do placówek oświatowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie świadczył usługę dowozu dzieci do placówek oświatowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego co najmniej na terenie powiatu miechowskiego jest wymagane od każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 4 (waloryzacja wynagrodzenia) oraz w § 7 (pozostałe zmiany) Załącznika nr 5 do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.