eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Naprawa urządzeń zabawowychOgłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa urządzeń zabawowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa urządzeń zabawowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-193d62f8-36fa-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002146/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Konserwacja placów zabaw polegająca na wymianie lub naprawie urządzeń zabawowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;•komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;•
Zainstalowanaprzeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MSEdge;• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf;• Wielkośćpojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;•
Dopuszczalne formatyplików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml,xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc• Plik
załączony i zapisany przezWykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminuskładania ofert;• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłemczasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.1. W przypadku
składania wniosku lub oferty w formieelektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), Wykonawcamusi posiadać:• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby
składającej wniosek lub ofertę w Systemie;•Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;•
Zainstalowane na komputerze środowiskouruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w
wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania zestrony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline orazWindowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)•Zainstalowana aplikacja Szafir Host• Podłączony lub wbudowany w
komputer czytnik kart podpisuelektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można
zweryfikować po zalogowaniudo OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.c.d w tabeli
zamieszczonej w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.53.2021.APO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzeń zabawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana zgodnie z poniższym wzorem: P = P(C) + P(G) Gdzie:
P – łączna liczba punktów
P(C) – liczba punktów w kryterium „cena oferty brutto”
P(G)- liczba punktów w kryterium „gwarancja”
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczenie składa się zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokument lub dokumenty, z którego (ych) będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy
Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 Umowy
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy tj.:
1) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody
w wykonaniu Przedmiotu umowy,
2) wstrzymania wykonywania prac na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem prac lub koniecznością wykonania prac dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b) znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c) wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
d) warunki atmosferyczne, silne opady deszczu uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie prac, termin będzie wydłużony maksymalnie do 3 dni.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzoną zmianą umowy, dokonaną na podstawie art. 455 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, o czas niezbędny na realizację prac wynikających ze zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.