eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIAOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYSOKIE BRZEGI 4

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaloswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaloswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dc62d39-0386-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace na portalu
https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla
wykonawcy pod adresem: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu
zakupowego/Deklaracja dostępności.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu Marketplanet
OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia
i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 2000 MB.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia@szpitaloswiecim.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamowienia@szpitaloswiecim.pl.
Szczególne wymagania określone w Dziale XV SWZ obowiązują w przypadku składania ofert.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej:
rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
informuję, iż:
1. Administratorem jest ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:
W ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, dane kontaktowe: tel. 33 8448 487, adres email: iod@szpitaloswiecim.pl;
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (podstawa
prawna z art. 10 RODO)
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty
wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą
być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym
odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem
usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
− prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem
sytuacji określonych w przepisach prawa;
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
RODO. 9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych 10.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
11. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia
2016/679
Pełne informacje dotyczące RODO opisane zostały w dziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.25.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 227202,41 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1-PREPARATY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

4.2.5.) Wartość części: 79898,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: WSKAZANY PONIŻEJ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2- PREPARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

4.2.5.) Wartość części: 17207,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: WSKAZANY PONIŻEJ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 3- PREPARATY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

4.2.5.) Wartość części: 130097,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: WSKAZANY PONIŻEJ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże on, że posiada aktualną koncesję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - oświadczenie załącznik nr 3A do SWZ
Wymaga się wykazania, że Wykonawca posiada:
- ważną koncesję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania zgodnie z pkt 11-13. Dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polsk

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami PPU- załącznik nr 5 do SWZ, § 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.