eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luborzyca › PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCHOgłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocmyrzów - Luborzyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 7

1.5.2.) Miejscowość: Luborzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-010

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12/387-14-10

1.5.8.) Numer faksu: 12/387-14-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-783f1395-1488-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003555/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179011/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 842187,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania gminnych: dróg, parkingów oraz innych publicznych miejsc/placów w sezonie zimowym: 2021/2022 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych realizowane będzie w oparciu o dwie kategorie akcji, tj. akcję bierną oraz akcję czynną. Usługa świadczona będzie w I oraz II standardzie wykonania, szczegółowo opisanym w SWZ.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) 54,55 km dróg gminnych, które są objęte I kolejnością zimowego utrzymania. Drogi te zostały wymienione w załączniku nr 1 do SWZ, do utrzymania wg standardu I,
b) 94,23 km dróg gminnych, które są objęte II kolejnością zimowego utrzymania. Drogi te zostały wymienione w załączniku nr 2 do SWZ, do utrzymania wg standardu II,
c) pozostałe drogi gminne nie wymienione w w/w załącznikach (do utrzymania wg standardu II), będą odśnieżane czy posypywane tylko i wyłącznie na zgłoszenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.
d) zimowe utrzymanie miejsc/placów publicznych, przedstawionych w Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) .
Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia SWZ z załącznikami, w szczególności: Specyfikacja techniczna wykonania usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 770000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 770000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 770000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe TRANSPYCH Henryk Dutkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6780035861

7.3.3) Ulica: Goszcza, ul. Sportowa 8

7.3.4) Miejscowość: Luborzyca

7.3.5) Kod pocztowy: 32-010

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 770000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-11-01 do 2022-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzupełniające zapisy dot. terminu realizacji zamówienia:
Zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamówienia realizowany będzie:
- w zakresie zimowego utrzymania dróg, placów oraz innych miejsc każdorazowo przez okres: 5 miesięcy od 1 listopada do 31 marca w sezonie zimowym: 2021/2022 r;
- w zakresie sprzątania pasa drogowego: do 15 dni od zakończenia akcji czynnej zimowego utrzymania dóg placów oraz innych miejsc w danym w/w sezonie zimowym.
Mając na uwadze konieczność sprzątania pasa drogowego termin końcowy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego ustala się najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.