eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Świadczenie usługi cateringowej dla 45 uczestników konferencji w ramach operacji "Kryształowy Ser- konkurs na najlepszy ser w województwie śląskim"Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla 45 uczestników konferencji w ramach operacji „Kryształowy Ser- konkurs na najlepszy ser w województwie śląskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002765534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 70/126

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 377-01-17

1.5.8.) Numer faksu: +48 34 362-04-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr.net.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.czwa.odr.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78ea71d8-f886-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla 45 uczestników konferencji w ramach operacji „Kryształowy Ser- konkurs na najlepszy ser w województwie śląskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78ea71d8-f886-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226542

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŚODR_CZ/07/05/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4817,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 45 uczestników konferencji w ramach operacji „Kryształowy Ser- konkurs na najlepszy ser w województwie śląskim”. Operacja realizowana w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023
Lokalizacja konferencji – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie (pow. mikołowski), ul. Gliwicka 85, 43-190 Mikołów- Hotel Agro
Okres realizacji zamówienia – 13 czerwca 2023
Z usługi będzie korzystało 45 uczestników konferencji. Uczestnikami konferencji będą: osoby wprowadzające sery do obrotu, ich domownicy, osoby zainteresowane tematyką serowarstwa oraz doradcy rolniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4455,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4455,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SJESTA PUH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350003367

7.3.3) Ulica: Gliwicka 158 A

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4455,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-13 do 2023-06-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.