eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Uporządkowanie gospo. wodno - ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin: przebud. SUW w Bestwinie, przebud.wodociągu Baszków - Bestwin, bud. zbior.reten. w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uporządkowanie gospo. wodno - ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin: przebud. SUW w Bestwinie, przebud.wodociągu Baszków – Bestwin, bud. zbior.reten. w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-760

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7215001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zduny@zduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zduny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zduny/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospo. wodno - ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin: przebud. SUW w Bestwinie, przebud.wodociągu Baszków – Bestwin, bud. zbior.reten. w Baszkowie (w formule zaprojektuj i wybuduj)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d665395e-e040-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00248072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin ( w formule zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187991

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 312748,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin. W zakres prac wchodzą: opracowanie dokumentacji budowlanej, zestaw pompowy, przebudowa rurociągów technologicznych, przebudowa instalacji powietrza i montaż instalacji fotowoltaicznej w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin – lokalizacja dz. nr 19/1 i 20/5 – 301206_5.0002 - BESTWIN.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 311730,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa. W zakres prac wchodzą: opracowanie dokumentacji budowlanej, przebudowa odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa z rur żeliwnych Ø 250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2 Ø 160 mm l = 845 mb. – lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 758 – 301206_5.0001 – BASZKÓW.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.5.5.) Wartość części: 312748,94 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa zbiorników retencyjnych w Baszkowie. W zakres prac wchodzą: opracowanie dokumentacji budowlanej, budowa zbiorników retencyjnych o pojemności 3 x 70 m3 – razem V = 210 m3 na wodę gospodarczą i ppoż w Baszkowie – lokalizacja dz. nr 760 – 301206_5.0001 – BASZKÓW.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 332641,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255, pkt. 6 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się jeżeli, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Uzasadnienie faktyczne :
Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać należy, że wada sprowadza się do błędnego określenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że do obowiązków Wykonawcy będzie należeć wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa, co miało wiązać się z tym, że istniejący wodociąg należy zdemontować i w jego miejsce wykonać nowy. W trakcie prowadzonego postępowania jeden z wykonawców złożył prośbę o wyjaśnienie treści SWZ, w której zgłoszone zostały nieścisłości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i zamieszczonej dokumentacji. Prośba została zgłoszona po terminie składania pytań. W związku z powyższym Zamawiający dokonał jednak ponownej weryfikacji załączonych do przetargu dokumentów. W wyniku tej analizy stwierdzono, że w postanowieniach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lokalizacja wodociągu miała znajdować się dz. nr 32 -301206_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 758 – 301206_5.0001 – BASZKÓW. Natomiast w rzeczywistości sieć wodociągowa przebiega na dz. nr 148, 155, 31/1, 31/2 -301206_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 820, 746/17, 758 – 301206_5.0001 – BASZKÓW. W takim stanie faktycznym realizacja przedmiotu zamówienia wymagałaby pozyskania decyzji lokalizacji celu publicznego w związku z tym, iż dotyczyłaby budowy w jednym z odcinków ww. działek sieci wodociągowej. Ponadto w obrębie inwestycjiprzebiega sieć gazociągów wysokiego ciśnienia, co nie zostało ujęte w PFU, a wiąże się z prawidłową wyceną kosztów prac w tym zakresie.
Należy wskazać, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nadto, opis powinien w sposób rzeczywisty oddawać potrzeby Zamawiającego w odniesieniu do wymagań stawianych dla prawidłowej realizacji zamówienia, które to wymagania, co jest w danym stanie sprawy oczywiste, winny uwzględniać rzeczywiste potrzeby i możliwości Zamawiającego. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie przewidział wykonania robót polegających na budowie sieci na pewnym odcinku jej przebiegu. Określenie przedmiotu umowy w sposób wadliwy i niejednoznaczny może mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli więc w prowadzonym postępowaniu wystąpiła niemożliwa do usunięcia wada, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ma przeszkód, aby zamawiający w ramach samokontroli unieważnił nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie, unikając tym samym zawarcia umowy mogącej następnie być unieważnioną. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji, będących wynikiem niewyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia.
W szczególności bowiem opis przedmiotu zamówienia jest niewyczerpujący, przez co niweczy cel dla jakiego zamówienie miałoby zostać udzielone. To zaś powoduje, iż nie odpowiada rzeczywistym intencjom, możliwościom oraz potrzebom Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.