eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw Covid."Ogłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw Covid.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 04406818006

1.5.8.) Numer faksu: 0446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw Covid.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69ecaa81-e58d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00248071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw Covid.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Dostawę pojazdu, w zakresie określonym w Załączniku nr 1
do SWZ wraz z transportem,
2) dostarczenie opisu technicznego (w języku polskim),
3) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim,
4) dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogach publicznych, w tym niezbędnych
do rejestracji pojazdu,
5) gwarancję jakości producenta pojazdu i osprzętu udzieloną na okres zgodny z treścią § 8 umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem, gwarancję jakości Wykonawcy na okres zgodny z treścią § 8 umowy, potwierdzoną dokumentami gwarancyjnymi,
6) przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sprzętu co najmniej
2 pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem,
7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wykona przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji. Koszty przeglądów serwisowych wliczone do wynagrodzenia Wykonawcy nie obejmują kosztów obsługi olejowej w okresie obowiązywania gwarancji oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych takich jak bębny i szczęki/tarcze hamulcowe
(za dodatkowym wynagrodzeniem, wg stałego cennika z przysługującymi Zamawiającemu rabatami i upustami).
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku:
− Nr 1 do SWZ.
4.4. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
Dostawa samochodu osobowego - 34110000-1
Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób - 34115200-8
4.5. Gwarancja.
Długość okresu gwarancji – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres: od 12 do 24 miesięcy – w zależności od deklaracji Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji postępowania opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji postępowania opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne do podanych znakiem towarowym (o ile dotyczy), lecz o parametrach technicznych
i jakościowych podobnych (równych) lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza,
że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania
z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu
do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
4.7. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
4.8. Udzielanie zaliczek. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
4.9. Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że przedmiot zamówienia jest niepodzielny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 232800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firmą Zimny Auto Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7292616199

7.3.3) Ulica: ul. Rzgowska 142/146,

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-311

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 232800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.