eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Adaptacja pomieszczeń Prosektorium z dostawą i instalacją chłodni oraz remont części elewacji budynków technicznych Szpitala Powiatowego w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń Prosektorium z dostawą i instalacją chłodni oraz remont części elewacji budynków technicznych Szpitala Powiatowego w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kamieniec 10

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182015351

1.5.8.) Numer faksu: +48 182015351

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-zakopane.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpital-zakopane.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń Prosektorium z dostawą i instalacją chłodni oraz remont części elewacji budynków technicznych Szpitala Powiatowego w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-093cc8b0-1ad4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00248060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021850/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont chłodni dla zmarłych z przygotowaniem pomieszczeń i dociepleniem elewacji kotłowni wodnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187548/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/15/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 483605,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu adaptacji pomieszczeń Prosektorium z dostawą i instalacją chłodni oraz remont części elewacji budynków technicznych Szpitala Powiatowego im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
2. Wykonanie robót, o których mowa powyżej obejmuje:
1) Wykonanie adaptacji pomiwszczeń byłego Prosektorium polegających na: przysposobieniu pomieszczeń (sala sekcyjna), pomieszczenia na część biurową, remoncie węzła sanitarnego i pomieszczenia po „starej chłodni” oraz pomieszczenia do mycia ciał,
2) Dostawę i instalację szafy chłodniczej na 16 ciał w tym dwa miejsca do długiego przechowywania ciał wraz z hydraulicznym wózkiem transportowo-podnośnikowym oraz centralą dezynfekcyjną i stanowiskiem do mycia tac na zwłoki,
3) Ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku technicznego Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego, (kotłownia wodna, składnica dokumentów itd.) z pracami wykończeniowymi elewacji: czyszczeniu okładki kamiennej elewacji wraz z jej dwukrotną impregnacją oraz malowaniem pomieszczeń szwalni i magazynu brudnej pościeli.
3. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, w szczególności swym zakresem obejmują:
1) Dostawę i instalację szafy chłodniczej na 16 ciał w tym dwa stanowiska do długiego przechowywania ciał,
2) Wykonanie robót rozbiórkowych,
3) Wykonanie robót budowlanych,
4) Wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych,
5) Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
6) Wykonanie robót w zakresie wykładania podłóg z tworzyw sztucznych,
7) Wykonanie robót w zakresie malowania,
8) Wykonanie robót wykończeniowych,
9) Zewnętrzne czyszczenie budynków,
10) Pokrywanie podłóg i ścian,
zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną (szkic) wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
1) Wymaganych przepisami pomiarów prób i sprawdzeń oraz inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót, w tym inwentaryzacji instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji, wod.- kan.
4. Z uwagi na fakt prowadzenia robót w czynnym obiekcie zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Kierownikiem Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Szpitala Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac tak, aby podczas realizacji robót – nie powodować m.in. nadmiernych uciążliwości dla pacjentów jak i w pracy Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
5. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera:
1) Dokumentacja techniczna (szkic) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) STWiORB – załącznik nr 8 do SWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33944000-9 - Szafy chłodnicze lub zamrażarki do kostnic

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553507,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 553507,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553507,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GM Inwest Rafał Golonka Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122748273

7.3.3) Ulica: Droga na Antałówkę 14

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553507,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.