eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.Ogłoszenie z dnia 2021-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej,
Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazkupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w ulicach: Legnickiej,
Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej w Kamiennej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09a990da-0723-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Lipowej w Kamiennej Górze

1.3.14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Legnickiej w Kamiennej Górze

1.3.16 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Zielonej w Kamiennej Górze

1.3.18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162548/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.26.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 275238,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
przebudowy drogi w ulicy Legnickiej w Kamiennej Górze, na odcinku około 240m (od DK 5 ulica
Legnicka do drogi wewnętrznej ulica Mała) wraz z odwodnieniem i przebudową sieci
podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Legnickiej w Kamiennej Górze na obszarze
oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Obszar
przebudowy drogi oznaczony jest symbolem 24aKDD komunikacja drogowa w aktualnym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i
Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/108/12 z dnia
28.03.2012 r. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, dojazdowe, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi projektowana droga może być zmodernizowana jako ciąg pieszo-jezdny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 52284,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
przebudowy drogi w ul. Nadrzecznej w Kamiennej Górze, składającej się z dwóch odcinków dróg
o długości ok. 640 m oraz 400 m (od DK5 ulica Jeleniogórska do drogi wewnętrznej ulica
Zielona) wraz z zaprojektowaniem przepustów nad ciekiem Młynówka oraz odwodnieniem drogi
i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Nadrzecznej numer 115044D w Kamiennej
Górze na obszarze oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do opisu przedmiotu
zamówienia. Obszar przebudowy drogi oznaczony jest jako KDD-2 w aktualnym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.
przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/232/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Ustalenia
szczegółowe zalecają następujące parametry: droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu 2 x
2,25 m, z jedno lub dwustronnym chodnikiem, szlak rowerowy, szerokość w liniach
rozgraniczających nie mniej niż 10m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 66320,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
przebudowy drogi w ul. Zielonej w Kamiennej Górze, o długości ok. 740 m wraz z odwodnieniem
i przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie.
Projektowana droga jest zlokalizowana w ciągu ulicy Zielonej w Kamiennej Górze na obszarze
oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Obszar
przebudowy drogi oznaczony jest jako KDW-1 w aktualnym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze, przyjętym
Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/232/17 z dnia 28.06.2017r . Ustalenia szczegółowe dla ulicy
Zielonej zalecają następujące parametry: droga jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu 2 x 2,25
m, z jednostronnym chodnikiem i z utwardzonym drugostronnie poboczem o szerokości 0,5 m
lub bez chodnika z utwardzonymi obustronnie poboczami o szerokości 0,75 m, szerokość w
liniach rozgraniczających nie mniej niż 10m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 101693,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
przebudowy drogi w ul. Lipowej w Kamiennej Górze, o długości ok. 140 m wraz z odwodnieniem,
przebudową sieci podziemnych w koniecznym zakresie (w tym likwidacją kolizji) oraz
przebudową zjazdu do drogi krajowej nr 5 w ul. Bohaterów Getta.
Projektowany odcinek drogi będący zakresem niniejszego opracowania projektowego,
zlokalizowany jest w ciągu ulicy Lipowej w Kamiennej Górze na obszarze oznaczonym na mapie
stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), od zjazdu w ul. Bohaterów
Getta do, oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) placu
manewrowego.
Teren budowy dróg oznaczony jest symbolami KD/p-j.6 i KD/G.1 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze -
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/115/12 z dnia 30 maja 2012 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 54941,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Tomasz Szendzielorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511275617

7.3.3) Ulica: Św. Jana Pawła II 43B

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-215

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.