eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sterdyń › "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec" oraz "Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec"Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec” oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STERDYŃ

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA STERDYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki, 6

1.5.2.) Miejscowość: Sterdyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_sterdyn@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sterdyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec” oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-addfe7dd-fb9e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032979/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec” oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sterdyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 334).
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne
ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
W związku z powyższym komunikacja elektroniczna w postępowaniu odbywała się będzie na platformie
https://sterdyn.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób i
forma komunikacji w postępowaniu oraz minimalne wymagania sprzętowe1. Zamawiający, zgodnie z §
1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej,
tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s. 2)
komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji oraz o ile podpis jest wymagany, uprawnienia
do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min. 2GB
RAM, Procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS X 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje. 3) zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft
Edge w przypadku IE minimalnie wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu
przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze
złożeniem podpisu elektronicznego występujące dla tej przeglądarki. 4) włączona obsługa JavaScript.
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf 6) dokumenty w
formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES. 7) dopuszcza się podpisanie dokumentów w
formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym
wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.Dopuszczalny format
przesyłanych plików danych: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav,
mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, pdf.
Rozmiar przesyłanych poprzez Platformę plików nie może przekroczyć 100 MB. 2. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń: 1) .zip 2) .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ - XXXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): SWZ - XXXVII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec” oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera, przedmiary robót stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie przewiduje warunków w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia i na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:

a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł. brutto;

b) dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności:
- osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, mającą uprawnienia bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która po uzyskaniu uprawnień pełniła funkcję kierownika na co najmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania - Załącznik nr 4 do SWZ.
b) wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Kosztorysy ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia w ramach zadania:
a) kosztorys ofertowy - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec”
b) kosztorys ofertowy - „Przebudowa chodnika w miejscowości Kiełpiniec”
5) Zobowiązanie podmiotu – Załącznik Nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy udostępniającego zasoby wskazujący na oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub innego podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu – o ile będzie wymagane.
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile będzie wymagane - Załącznik nr 8 do SWZ
7) Potwierdzenie wadium (np. gwarancja bankowa-ubezpieczeniowa)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na Platformie, w zakładce „OFERTA” w polu „Informacje”, należy wpisać dane dotyczące wykonawców poprzez zaznaczenie opcji „konsorcjum”, a nie pełnomocnika tych wykonawców. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie (wypełnione i podpisane przez te podmioty) z uwzględnieniem zapisów powyżej. Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, jakie roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
określone zostały w Załączniku Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: sterdyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.