eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Hrubieszowie. Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-10-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RDW w Hrubieszowie. Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 6962093

1.5.8.) Numer faksu: +48 846972691

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja drogowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Hrubieszowie. Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bd5a0e4-3700-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002290/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.59 RDW w Hrubieszowie Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami na Platformie pod adresem :https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader, zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) Instrukcje składania ofert środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach dostępne są na stronie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html w zakładce INSTRUKCJE.
11. W razie problemów należy korzystać ze wsparcia technicznego dla Wykonawców: Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, helpdesk@logintrade.net dostępnego w dniach poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Korespondencja”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Hrubieszowie. Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R3.ST.371.11.2021.nn

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 741449,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 35044,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na stałej konserwacji urządzeń sterowniczych ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zamojska – Staszica – Piłsudskiego – Leśmiana oraz konserwacji i naprawach bieżących urządzeń elektrycznych aktywnego znaku drogowego D-6 „Przejście dla pieszych” ul. Zamojska w ciągu drogi woj. nr 844 w m. Hrubieszów.

4.2.5.) Wartość części: 20025,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena oferty najtańszej
Pc = ------------------------------ x 10
Cena oferty ocenianej (Pc= ilość punktów w kryterium cena)

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc
po przecinku.

b) W zakresie kryterium „czas usunięcia awarii” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg poniższej tabeli

Czas usunięcia awarii Ilość punktów
18 godzin 0 pkt.
12 godzin 5 pkt.
6 godzin 10 pkt.

(Pcu = ilość punktów w kryterium termin wykonania)

c) Zamawiający zastrzega, że czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 18 godzin
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii lub czas usunięcia będzie inny niż 18 godzin, 12 godziny lub 6 godzin Zamawiający przyjmie, iż czas ten wynosi 18 godzin i Wykonawca otrzyma punktów 0

Zaoferowany czas usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest podać w składanej ofercie (formularzu oferty pkt. 5) zaznaczając znakiem X w odpowiednim oknie (pozycji) tabeli.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert. Zgodnie z wzorem P=Pc+Pcu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Usługi polegające na stałej konserwacji urządzeń sterowniczych 2 szt. znaku drogowego C-9 „Nakaz jazdy z prawej strony znaku” w ciągu drogi woj. nr 850 w m. Tyszowce skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3511L w km 29+100 oraz 2 szt. znaku drogowego C-9 „Nakaz jazdy z prawej strony znaku” w ciągu drogi woj. nr 865 w m. Bełżec”.

4.2.5.) Wartość części: 7509,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla zadania nr 2:
cena ofertowa brutto: 60%
czas usunięcia awarii: 40%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:
a) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena oferty najtańszej
Pc = ------------------------------ x 10
Cena oferty ocenianej (Pc= ilość punktów w kryterium cena)

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc
po przecinku.

b) W zakresie kryterium „czas usunięcia awarii” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg poniższej tabeli

Czas usunięcia awarii Ilość punktów
36 godzin 0 pkt.
24 godzin 5 pkt.
18 godzin 10 pkt.


(Pcu= ilość punktów w kryterium termin wykonania)

c) Zamawiający zastrzega, że czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 36 godzin
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii lub czas usunięcia będzie inny niż 36 godzin, 24 godziny lub 18 godzin Zamawiający przyjmie, iż czas ten wynosi 36 godzin i Wykonawca otrzyma punktów 0

Zaoferowany czas usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest podać w składanej ofercie (formularzu oferty pkt. 5) zaznaczając znakiem X w odpowiednim oknie (pozycji) tabeli.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert. Zgodnie z wzorem P=Pc+Pcu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Usługi polegające na stałej konserwacji urządzeń sterowniczych 2 kpl. systemu aktywnego przejścia pieszych (APEO) znajdujących się na dw. nr 844 w m. Hrubieszów w km 52+219 i w m. Mircze w km 68+574.

4.2.5.) Wartość części: 7509,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla zadania nr 3:
cena ofertowa brutto: 60%
czas usunięcia awarii: 40%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:
a) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena oferty najtańszej
Pc = ------------------------------ x 10
Cena oferty ocenianej (Pc= ilość punktów w kryterium cena)

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc
po przecinku.

b) W zakresie kryterium „czas usunięcia awarii” oferta może uzyskać maks. 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg poniższej tabeli

Czas usunięcia awarii Ilość punktów
18 godzin 0 pkt.
12 godzin 5 pkt.
6 godzin 10 pkt.


(Pcu= ilość punktów w kryterium termin wykonania)

c) Zamawiający zastrzega, że czas na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 18 godzin
W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu usunięcia awarii lub czas usunięcia będzie inny niż 18 godzin, 12 godziny lub 6 godzin Zamawiający przyjmie, iż czas ten wynosi 18 godzin i Wykonawca otrzyma punktów 0

Zaoferowany czas usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest podać w składanej ofercie (formularzu oferty pkt. 5) zaznaczając znakiem X w odpowiednim oknie (pozycji) tabeli.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie w obu kryteriach oceny ofert. Zgodnie z wzorem P=Pc+Pcu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie Wykonawcy: minimalne warunki dotyczące wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dla zadania nr 1: minimum 1 usługi polegającej na konserwacji sygnalizacji świetlnej przez okres minimum 12 miesięcy i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie,Dla zadania nr 2: minimum 1 usługi polegającej na konserwacji znaków aktywnych przez okres minimum 12 miesięcy i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie
Dla zadania nr 3: minimum 1 usługi polegającej na konserwacji znaków aktywnych przez okres minimum 12 miesięcy i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie b) Wykaz osób: minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dla zadania nr 1:
Minimum jedna osoba posiadająca Świadectwo kwalifikacyjne D i E wydane przez SEP oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dla zadania nr 2:
Minimum jedna osoba posiadająca Świadectwo kwalifikacyjne D i E wydane przez SEP oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dla zadania nr 3:
Minimum jedna osoba posiadająca Świadectwo kwalifikacyjne D i E wydane przez SEP oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia podmiotowych środków dowodowych w formie Oświadczenia z art. 125 ust.1 (wzór załącznik B) stanowiącym oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający będzie żądał:
Dla zadania nr 1
a) wykazu usług, o których mowa w pkt. VII.1,1), a) SWZ (Zał. G), wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) Wykazu osób o których mowa w pkt. VII.1,1), b) SWZ (Zał H), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania
Dla zadania nr 2
a) wykazu usług, o których mowa w pkt. VII.1,1), a) SWZ (Zał. G1), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) Wykazu osób o których mowa w pkt. VII.1.1), b) SWZ (zał. H1), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania.
Dla zadania nr 3
a) wykazu usług, o których mowa w pkt. VII.1,1), a) SWZ (Zał. G2), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) Wykazu osób o których mowa w pkt. VII.1.1), b) SWZ (zał H2), skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt IX.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy do dnia 18.11.2021 r. do godz.10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.