eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dzierżawa sprzętu drukującego, kopiującego i skanującego w sądach funkcjonalnych podległych SO w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dzierżawa sprzętu drukującego, kopiującego i skanującego w sądach funkcjonalnych podległych SO w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Jagiellońskie 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa7d89fb-f619-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa sprzętu drukującego, kopiującego i skanującego w sądach funkcjonalnych podległych SO w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa7d89fb-f619-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133828/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dzierżawa sprzętu drukującego, kopiującego i skanującego w sądach funkcjonalnych podległych Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224785

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP-273-3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 146341,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Sąd Rejonowy w Nakle ul. Sądowa 3 - ilość określona została w formularzu załączniku nr 1 a do SWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych opisany zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Lista wymaganych urządzeń dla lokalizacji w poszczególnych Sądach Rejonowych wskazana została w załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.5.) Wartość części: 27757,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- Sąd Rejonowy w Tucholi ul. Świecka 28, ul. Świecka 59, Sępólno Krajeńskie ul. Wojska Polskiego 22- - ilość określona została w formularzu załączniku nr 1 a do SWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych opisany zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Lista wymaganych urządzeń dla lokalizacji w poszczególnych Sądach Rejonowych wskazana została w załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.5.) Wartość części: 29017,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3- Sąd Rejonowy w Szubinie ul. Plac Wolności 4, ul. 3-go Maja 18- ilość określona została w formularzu załączniku nr 1 a do SWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych opisany zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Lista wymaganych urządzeń dla lokalizacji w poszczególnych Sądach Rejonowych wskazana została w załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.5.) Wartość części: 38797,96 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 -Sąd Rejonowy w Żninie Pl. Wolności 17, ul. Sądowa 2- ilość określona została w formularzu załączniku nr 1 a do SWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych opisany zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Lista wymaganych urządzeń dla lokalizacji w poszczególnych Sądach Rejonowych wskazana została w załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.5.) Wartość części: 49118,33 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Sąd Rejonowy w Mogilnie ul. Sądowa 21- ilość określona została w formularzu załączniku nr 1 a do SWZ. Szczegółowy opis parametrów technicznych opisany zostały w załączniku nr 8 do SWZ. Lista wymaganych urządzeń dla lokalizacji w poszczególnych Sądach Rejonowych wskazana została w załączniku nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.5.5.) Wartość części: 35219,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69979,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 69979,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69979,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „BIUROMAX-BALCER” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 967-09-83-305

7.3.3) Ulica: Stanisława Sadowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-151

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69979,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51045,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51045,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51045,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „BIUROMAX-BALCER” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 967-09-83-305

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Sadowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-151

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51045,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40737,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40737,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40737,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „BIUROMAX-BALCER” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 967-09-83-305

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Sadowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-151

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40737,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32820,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32820,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „BIUROMAX-BALCER” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 967-09-83-305

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Sadowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-151

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53251,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53251,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53251,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „BIUROMAX-BALCER” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 967-09-83-305

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Sadowskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-151

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53251,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.