eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › EOP.332.7.23 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKUOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EOP.332.7.23 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EOP.332.7.23 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016958/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Materiały jednorazowego użytku: rękawice, gazik do dezynfekcji, materiały opatrunkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy ”) – identyfikator postępowania: ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b. Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy ”) – identyfikator postępowania: ocds-148610-94b7921a-0366-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. Składanie ofert odbywa się w sposób określony w rozdziale XIII. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.7.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunki różne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141111-1 - Opatrunki przylepne

33141112-8 - Plastry

33141114-2 - Gaza medyczna

33141119-7 - Kompresy

33141117-3 - Wełna bawełniana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy każdej części zamówienia oddzielnie):
Cena ofertowa (Cof) - waga kryterium 60 pkt;
Termin dostawy (T) - waga kryterium 30 pkt;
Termin przydatności do użycia – waga kryterium (Pof) - waga 10 pkt.
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena ofertowa (Cof) - waga 60 pkt:


Cof = (cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto) x 100 pkt x 60 %

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Gdzie:
Cof - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) - waga 30 pkt
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i liczony od daty złożenia zamówienia. Termin należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy - 30 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni robocze - 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni robocze- 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni robocze - 0 pkt
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
W wypadku oznaczenia przez Zamawiającego w zamówieniu, dostawy jako pilnej, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dostawę w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia, pomimo zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy dłuższego niż 1 dzień.

4. Zasady oceny ofert w kryterium Termin przydatności do użycia towaru (Pof) - waga 10 pkt.
Termin przydatności do użycia towaru jest podawany w miesiącach oraz jest liczony od daty złożenia zamówienia. Termin przydatności do użycia należy podać w pełnych miesiącach.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 24 m-cy i wzwyż - 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 18 m-cy do 23 m-cy - 8 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 16 m-cy do 17 m-cy - 6 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 13 m-cy do 15 m-cy - 4 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: 12 m-cy - 0 pkt
Najkrótszy możliwy termin przydatności do użycia towaru wynosi 12 m-cy. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu przydatności do użycia towaru krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:
SUMA = Cof + Dof + Pof

5. Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procentów na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przydatności do użycia towaru

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gazik do dezynfekcji

4.2.6.) Główny kod CPV: 33198200-6 - Papierowe waciki lub kompresy odkażające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy każdej części zamówienia oddzielnie):
Cena ofertowa (Cof) - waga kryterium 60 pkt;
Termin dostawy (T) - waga kryterium 30 pkt;
Termin przydatności do użycia – waga kryterium (Pof) - waga 10 pkt.
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena ofertowa (Cof) - waga 60 pkt:


Cof = (cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto) x 100 pkt x 60 %

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Gdzie:
Cof - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) - waga 30 pkt
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i liczony od daty złożenia zamówienia. Termin należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy - 30 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni robocze - 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni robocze- 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni robocze - 0 pkt
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
W wypadku oznaczenia przez Zamawiającego w zamówieniu, dostawy jako pilnej, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dostawę w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia, pomimo zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy dłuższego niż 1 dzień.

4. Zasady oceny ofert w kryterium Termin przydatności do użycia towaru (Pof) - waga 10 pkt.
Termin przydatności do użycia towaru jest podawany w miesiącach oraz jest liczony od daty złożenia zamówienia. Termin przydatności do użycia należy podać w pełnych miesiącach.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 24 m-cy i wzwyż - 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 18 m-cy do 23 m-cy - 8 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 16 m-cy do 17 m-cy - 6 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 13 m-cy do 15 m-cy - 4 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: 12 m-cy - 0 pkt
Najkrótszy możliwy termin przydatności do użycia towaru wynosi 12 m-cy. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu przydatności do użycia towaru krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:
SUMA = Cof + Dof + Pof

5. Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procentów na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przydatności do użycia towaru

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunki hydrożelowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert (dotyczy każdej części zamówienia oddzielnie):
Cena ofertowa (Cof) - waga kryterium 60 pkt;
Termin dostawy (T) - waga kryterium 30 pkt;
Termin przydatności do użycia – waga kryterium (Pof) - waga 10 pkt.
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena ofertowa (Cof) - waga 60 pkt:


Cof = (cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto) x 100 pkt x 60 %

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Gdzie:
Cof - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) - waga 30 pkt
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i liczony od daty złożenia zamówienia. Termin należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy - 30 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni robocze - 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni robocze- 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni robocze - 0 pkt
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
W wypadku oznaczenia przez Zamawiającego w zamówieniu, dostawy jako pilnej, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dostawę w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia, pomimo zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy dłuższego niż 1 dzień.

4. Zasady oceny ofert w kryterium Termin przydatności do użycia towaru (Pof) - waga 10 pkt.
Termin przydatności do użycia towaru jest podawany w miesiącach oraz jest liczony od daty złożenia zamówienia. Termin przydatności do użycia należy podać w pełnych miesiącach.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 24 m-cy i wzwyż - 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 18 m-cy do 23 m-cy - 8 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 16 m-cy do 17 m-cy - 6 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: od 13 m-cy do 15 m-cy - 4 pkt
- jeżeli zaoferowany termin przydatności do użycia towaru wynosi: 12 m-cy - 0 pkt
Najkrótszy możliwy termin przydatności do użycia towaru wynosi 12 m-cy. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu przydatności do użycia towaru krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:
SUMA = Cof + Dof + Pof

5. Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procentów na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przydatności do użycia towaru

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (dla każdej części zamówienia oddzielnie), tj.:
1. Próbki asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ - OPZ Formularz cenowy:
- do części 1 - po 1 szt. do każdej z pozycji:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
- do części 2 - po 10 szt. do pozycji 1;
- do części 3 - po 1 szt. do każdej z pozycji: 1,2,3,4.
a) Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.
b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanej próbki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
c) Próbka powinna zostać zapakowana w jednostkowe opakowanie handlowe.
Ponadto, Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy oraz numerem postępowania: EOP.332.7.23.
d) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbkę z treścią Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbki z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
e) Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
f) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
g) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Próbki asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ - OPZ Formularz cenowy:
- do części 1 - po 1 szt. do każdej z pozycji:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
- do części 2 - po 10 szt. do pozycji 1;
- do części 3 - po 1 szt. do każdej z pozycji: 1,2,3,4.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e Zamówienia jako Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie stworzył na potrzeby niniejszego postępowania formularza interaktywnego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony Formularz cenowy [wg Załącznika nr 1 do SWZ]
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – [wg Załącznika nr 3 do SWZ]
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp, wynagrodzenie wykonawcy określone w §4 ust. 2 cz. 1, 2, 3* może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 2 cz. 1, 2, 3* przyjmuje się zmianę kwartalnego wskaźnika ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale (CPI);
b) zmiana wynagrodzenia możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i będzie dotyczyła dostaw, które będą zrealizowane po dacie złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez zainteresowaną Stronę;
c) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 pkt. proc.:
- pierwsza waloryzacja - w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego dla kwartału i roku, w którym
zawarto Umowę,
- kolejna waloryzacja – w stosunku do wskaźnika będącego podstawą poprzedniej waloryzacji;
d) zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w punkcie c) uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik;
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 cz. 1, 2, 3* Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy;
f) postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. e);
g) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w pkt b) jest dzień otwarcia ofert;
h) wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w ust. 4 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień;
Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. powyżej, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.
2) Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
a) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.