eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › 安iadczenie us逝gi utrzymania czysto軼i na terenie COR z ZPO, przy ul. Tysi帷lecia 13 oraz Przychodni 安. Tr鎩cy przy ul. Miodowej 2 w P這cku, Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w P這ckuOg這szenie z dnia 2023-06-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi utrzymania czysto軼i na terenie COR z ZPO, przy ul. Tysi帷lecia 13 oraz Przychodni 安. Tr鎩cy przy ul.
Miodowej 2 w P這cku, Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w P這cku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: PΜCKI ZAKxD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611416590

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Ko軼iuszki 28

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://szpitalplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi utrzymania czysto軼i na terenie COR z ZPO, przy ul. Tysi帷lecia 13 oraz Przychodni 安. Tr鎩cy przy ul.
Miodowej 2 w P這cku, Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w P這cku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-530c6401-0397-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00247619

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporz康zenia, wysy豉nia i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zosta造 w instrukcji dla Wykonawcy dost瘼nej na platformie. Spos鏏
sporz康zenia oraz spos鏏 przekazywania ofert, o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, oraz innych
informacji, o鈍iadcze lub dokument闚, przekazywanych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia,
wymagania techniczne dla dokument闚 elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne u篡cia
鈔odk闚 komunikacji elektronicznej s逝膨ce do odbioru dokument闚 elektronicznych jak r闚nie
spos鏏 ich sporz康zenia okre郵a Rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga
technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz.U. 2020 poz. 2452) .Ofert i o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2
ustawy Pzp

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): : 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia PEiR
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy96/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,str. 1) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy 瞠: a.administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest P這cki Zak豉d Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Ko軼iuszki 28, 09 – 402 P這ck.
Kontakt e-mail: sekretariat@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24; b. w sprawach zwi您anych z Pani/Pana
danymi prosz kontaktowa si z IODO, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa za po鈔ednictwem poczty
elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub listownie na adres siedziby administratora; c.Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstaw prawn ich przetwarzania jest obowi您ek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zam闚ie publicznych spoczywaj帷ych na Zamawiaj帷ym; d.odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP; e. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a
je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania
umowy; f. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych
Pani/Pana jest wymogiem okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych
wynikaj z ustawy PZP; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠
podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan na
podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych: a)na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie
niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
b)na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa
cz這nkowskiego, a tak瞠 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna
Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszaj przepisy RODO. 3. Nie
przys逝guje Pani/Panu: a)w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4. Jednocze郾ie
Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art.
14RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z
prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia
w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art.
14ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOZ/DZP/382/17TP/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

安iadczenie us逝gi utrzymania czysto軼i na terenie Centralnego O鈔odka Rehabilitacji z Zak豉dem Piel璕nacyjno –
Opieku鎍zym, przy ul. Tysi帷lecia 13 oraz Przychodni 安. Tr鎩cy przy ul. Miodowej 2 w P這cku, Centrum Zdrowia
Psychicznego przy ul. Reja 15/3 w P這cku

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Us逝gi sadzenia ro郵in oraz utrzymania teren闚 zielonych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usterk

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – zamawiaj帷y nie okre郵a tego
warunku;
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – zamawiaj帷y nie okre郵a tego warunku;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiaj帷y nie okre郵a tego warunku;
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – Wykonawca spe軟i warunek je瞠li:
a) wykona lub wykonuje w ci庵u ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia
dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, min. dwa zam闚ienia tego samego rodzaju, polegaj帷e na 鈍iadczeniu us逝g
utrzymania czysto軼i w zak豉dach opieki zdrowotnej o powierzchni do sprz徠ania co najmniej 500 m² ka盥a; przez okres co
najmniej 12 miesi璚y w ramach jednego kontraktu ka盥a;
b) dysponuje profesjonalnym sprz皻em tj.: min:
- odkurzacz na wod – 3 szt.,
- szorowarka elektryczna – 3 szt.,
- automat szoruj帷y - 1szt.,
- polerka wysokoobrotowa – 2 szt.,
- w霩ek wielofunkcyjny do sprz徠ania (w霩ki spe軟iaj帷e wymagania higieniczne) - 10 szt.,
- zestawy do mycia pod堯g (mopy jednego kontaktu),
kt鏎ymi Wykonawca b璠zie pos逝giwa si w celu realizacji zam闚ienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tym
sprz皻em.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie, o spe軟ianiu
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
pzp – zgodnie z Za陰cznikiem nr 4 do SWZ;
O鈍iadczenia dotycz帷e przepis闚 sankcyjnych zwi您anych z wojn w Ukrainie – za陰cznik nr 9 i 10.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych,
czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje
b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze
powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska
tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych
referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y -
zgodnie z za陰cznikiem nr 7 do SWZ
2. Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych Wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia
publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z za陰cznikiem nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1.1. wype軟iony i podpisany formularz ofertowy – za. 3 do SWZ;
1.2. wype軟iony i podpisany formularz cenowy – wg. za. 5 do SWZ;
1.3. zobowi您anie podmiotu trzeciego do udost瘼nienia zasob闚 Zamawiaj帷emu - o ile dotyczy;
1.5. o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp – o ile dotyczy wg. za. 6 do SWZ
1.6. dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pe軟omocnictwo (o ile ofert sk豉da
pe軟omocnik),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia i w takim przypadku
ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania w
post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 2.Przepisy dotycz帷e
wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia.3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, sk豉da ka盥y w Wykonawc闚

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okre郵onych Ustaw z dnia 11 wrze郾ia
2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p騧n. zm.) w art. 455 oraz
przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania nast瘼uj帷ych istotnych zmian postanowie niniejszej umowy
w stosunku do tre軼i z這穎nej w post瘼owaniu oferty:
a. nast徙i zmiana obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, zwi您anych z przedmiotem
zam闚ienia, kt鏎e wesz造 w 篡cie po zawarciu umowy, maj帷a wp造w na zawart umow
;
b. zmiana urz璠owej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wy陰cznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrze瞠niem, 瞠 zmiana ta wchodzi w 篡cie
z dniem wej軼ia w 篡cie aktu prawnego wprowadzaj帷ego t zmian - je瞠li zmiany te
b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez wykonawc,
c. zmiana wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej
stawki godzinowej w rozumieniu przepis闚 prawa, je瞠li zmiana ta b璠zie mia豉 wp造w
na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc
d. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spo貫cznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko軼i sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne, je瞠li
zmiana ta b璠zie mia豉 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.
e. Zmiany preparat闚/produkt闚 stosowanych przez Wykonawc tj. wyst徙i
niedost瘼no嗆 na rynku preparat闚 stosowanych przez Wykonawc lub pojawienie si
na rynku preparat闚 nowszej generacji, zaakceptowanych przez Zamawiaj帷ego ,
f. zmiany okre郵aj帷e spos鏏 wykonania us逝gi – w przypadku, w kt鏎ym s逝篡 to
b璠zie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zam闚ienia, dostosowania do
potrzeb Zamawiaj帷ego lub wynikaj帷e z czynnik闚 zewn皻rznych i nie b璠zie to
wykracza這 poza okre郵enie przedmiotu zam闚ienia zawarte w SWZ, ani nie zwi瘯szy
wynagrodzenia Wykonawcy, chyba 瞠 s to zmiany dopuszczalne ustaw Prawo
zam闚ie publicznych
g. Wykonawca zaproponuje obni瞠nie ceny lub wprowadzi upusty lub promocje
cenowe zaakceptowane przez Zamawiaj帷ego
h. gdy nast徙i konieczno嗆 zmiany powierzchni u篡tkowej szpitala, dopuszcza si
zmian tre軼i niniejszej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
- zmniejszenia powierzchni do sprz徠ania,
- zmiany miejsca realizacji przedmiotu umowy
SWZ PZOZ/DZP/382/17TP/23
31
- zwi瘯szenia powierzchni do sprz徠ania maksymalnie o 10% w stosunku do ca趾owitej powierzchni
sprz徠anej.
Zmniejszenie i zwi瘯szenie powierzchni b璠zie skutkowa這 odpowiednim proporcjonalnym:
- zmniejszeniem wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy;
- zmniejszeniem wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, nie wi璚ej ni 10% ca趾owitego wynagrodzenia brutto,
o kt鏎ym mowa w 5 ust. 1 Umowy
- zwi瘯szeniem wynagrodzenia wykonawcy nie wi璚ej jednak ni o 10% ca趾owitego wynagrodzenia
brutto wymienionego w 5 ust. 1 Umowy.
j. zmiany technologii wykonania us逝gi lub rozwi您a technicznych nie przewidzianych w umowie,
je瞠li zmiany te b璠 korzystne dla Zamawiaj帷ego, r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od
rozwi您a przyj皻ych w umowie lub wynikaj帷e z czynnik闚 zewn皻rznych oraz nie zwi瘯sz
wynagrodzenia Wykonawcy, chyba 瞠 s to zmiany dopuszczalne ustaw Prawo zam闚ie
publicznych

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformy (Marketplanet) https://pzoz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.