eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W SZCZECINKU PRZY UL. POLNEJ 24Ogłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W SZCZECINKU PRZY UL. POLNEJ 24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Szczecinku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330918142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 24

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wsplszczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsplszczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W SZCZECINKU PRZY UL. POLNEJ 24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b9d1116-ffbc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl, (zwaną dalej jako „Platformą Zakupową” lub „Platformą”). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ (stopka strony, przycisk „Regulamin”) oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza Platformy Zakupowej - przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.W przypadku zakłóceń w działaniu Platformy Zakupowej uniemożliwiających komunikację, Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić problem do Zamawiającego drogą e-mail: biuro@wsplszczecinek.pl. Zamawiający po konsultacji z operatorem Platformy Zakupowej udzieli Wykonawcom wyjaśnień co do sposobu postępowania.
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej, to:
1) przeglądarka internetowa Edge, Chrome i Firefox w najnowszej dostępnej wersji,
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s,
3) Platforma Zakupowa dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) w celu założenia konta użytkownika na stronie https://platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
5) przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć przesłać plik przed upływem terminu składania ofert.
Wymagania dotyczące dopuszczalnej objętości oraz formatów przesyłanych danych są następujące:
1) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów,
2) w przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki,
3) komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych katalogów,
4) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247), przy czym Zamawiający zaleca stosowanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx oraz dopuszcza stosowanie następujących formatów plików:.txt; .rft; .xps; .odt; .ods; .odp; .ppt; .pptx; .csv.
Dokumenty elektroniczne opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) sporządzone w formacie „.pdf” należy opatrywać formatem PAdES;
2) sporządzone w formacie innym niż „.pdf”, należy opatrywać formatem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
dla wykonawców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
osób wskazanych do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów


Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pan danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku, adres kontaktowy: ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, email: biuro@wsplszczecinek.pl, (dalej, Administrator).


We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/ Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisemnie na adres kontaktowy: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub elektronicznie: iod@wsplszczecinek.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 Realizacja umowy. Cel ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres współpracy.
 Rozliczenia realizacji umowy pomiędzy Stronami. Cel ten obejmuje naliczanie, wypłatę i sprawdzenie rozliczeń w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres współpracy.
 Realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń. Cel ten obejmuje realizację obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych – przez 3 lata od ostatniego potrącenia.
 Realizacja obowiązków podatkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków płatnika podatku dochodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów podatkowych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych. Cel ten obejmuje realizację obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ prawnych – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 Prawnie uzasadnione cele realizowane przez Administratora. Przetwarzanie obejmuje następujące cele:
 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz odszkodowań, przez okres trwającego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia,
 przygotowywanie raportów i opracowania analiz, przez okres współpracy,
 udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, przez okres współpracy,
 dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, przez okres współpracy.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w związku z wykonywaniem działalności przez Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d rodo
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiające wykonywanie działalności oraz zarządzanie naszą organizacją, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, audytorom zewnętrznym;
 dostawcom usług prawnych, windykacyjnych, księgowych, doradczych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych;
 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, cofnięcia zgody.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie. Ponadto, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, telefonicznie: 22 531 03 00, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.uodo.gov.pl/kontakt.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, w celu zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2022.7.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W SZCZECINKU PRZY UL. POLNEJ 24
Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – waga kryterium 60 %
2) Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia - 20%
3) Okres gwarancji i rękojmi – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1.dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.4. dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że:

a) wykonał (zakończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Niedopuszczalne jest łączenie liczby robót budowlanych wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 1 robotę budowlaną spełniającą wymagania Zamawiającego.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału
w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uwaga:
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie składają oni wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zapisach SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie składają oni wspólnie ww. dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie za¬mówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną). Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 18.4. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (podmiotowy środek dowodowy) - dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawców do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych pod rygorem odrzucenia oferty (na podstawie art.226, ust. 1, pkt 4) ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 19 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.Szczegóły dotyczące
sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym
ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust.2 umowy.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy i termin wykonania umowy.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie ma możliwości wkopiowania w całości - zostały one szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty
składa się z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.