eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach przebudowy dwóch dróg powiatowych: ul. Barlickiego na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP-etap I- zad. 1 oraz ul. Ludzi Morza- zad. 3a.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach przebudowy dwóch dróg powiatowych: ul. Barlickiego na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP-etap I- zad. 1 oraz ul. Ludzi Morza- zad. 3a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach przebudowy dwóch dróg powiatowych: ul. Barlickiego na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP-etap I- zad. 1 oraz ul. Ludzi Morza- zad. 3a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50f20e67-037d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030040/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/776548

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776548

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie (zwanej dalej „Platformą”).
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: bzp@um.swinoujscie.pl.
3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, mail: iodo@um.swinoujscie.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.10. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu w ramach przebudowy dwóch dróg powiatowych dla zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Barlickiego w Świnoujściu na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP – etap I” – zadanie 1 oraz „Przebudowa drogi powiatowej ul. Ludzi Morza w Świnoujściu od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej” – zadanie 3a.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu II ponad przewidziany w Umowie Zakres minimalny odpowiednio o:
1) 1 przegląd po upływie kolejnych 24 miesięcy od końcowego terminu odbioru robót;
2) 2 przegląd po upływie 36 miesięcy od końcowego terminu odbioru robót;
z uwagi na ujawnienie się dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidłowości w zakresie robót budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie minimalnym, skutkujących koniecznością podjęcia przez Inżyniera Czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować pisemnie Inżyniera nie później niż w 12 miesiącu po podpisaniu protokołu końcowego robót , wskazując zakres, o jaki ulegnie wydłużeniu realizacja Usługi, zgodnie z opcjami wskazanymi w ust. 7 pkt 1 i 2 powyżej.
W przypadku wydłużenia czasu realizacji Etapu II o 12 miesięcy, zgodnie z ust. 7 powyżej, na 1 miesiąc przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający może poinformować Inżyniera o dalszym wydłużeniu realizacji Etapu II o kolejne 12 miesięcy.
Wynagrodzenie Inżyniera w wydłużonym okresie realizacji Etapu II przysługiwać będzie w wysokości określonej w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.
Skorzystanie z możliwości wydłużenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Inżyniera. Świadczenie Usługi przez Inżyniera w Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu, jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi tę część przedmiotu Umowy, której realizacja będzie poddana wyłącznie uznaniu Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) - 60%
1.2 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych
do realizacji zamówienia (D) - 40%

2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
2.1 Cena oferty (C)


najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej2.2 Kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: (D) - 40%

Za skierowanie do realizacji zamówienia osób, które legitymują się kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganymi dla spełniania warunków udziału w postępowaniu a dodatkowo legitymują się niżej opisanym wykształceniem lub doświadczeniem:

• Kierownik zespołu IK posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika zespołu IK dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej w zarządzaniu i koordynacji zadania inwestycyjnego, przedmiotem którego była budowa lub przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną o wartości min. 5 mln. zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100), od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia; - otrzyma maksymalnie 15 pkt. w kryterium - (D1)

Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła funkcję
kierownika zespołu IK:
1 realizacja ponad warunek udziału: 5
2 realizacje ponad warunek udziału: 10
3 realizacje i więcej ponad warunek udziału: 15


• Inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, zakończonym i należycie wykonanym zadaniu dotyczącym budowy lub przebudowy drogi o wartości min. 3 mln. zł (słownie złotych: trzy miliony 00/100), od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia; - otrzyma maksymalnie 15 pkt. w kryterium - (D2)Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła nadzór w specjalności drogowej:
1 realizacja ponad warunek udziału: 5
2 realizacje ponad warunek udziału: 10
3 realizacje i więcej ponad warunek udziału: 15

•Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniający warunki udziału oraz legitymujący się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na zakończonych i należycie wykonanych zadaniach budowy lub przebudowy odwodnienia drogi, od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia;
- otrzyma maksymalnie 10 pkt. w kryterium - (D3)

Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła nadzór w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
1 realizacja ponad warunek udziału: 5
2 realizacje ponad warunek udziału: 10


Łączna liczba punktów dla oferty (L) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), kwalifikacje i doświadczenie osób (D)

L=C+D

D= D1+ D2+ D3
4. Największa ilość punktów (L) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
7. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca:
a) posiada minimalny roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem, w wysokości nie niższej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie usługi odpowiadające wymaganemu rodzajowi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Przez zadanie (usługę) odpowiadającą wymaganemu rodzajowi Zamawiający rozumie usługę związaną z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem oraz dokonywaniem rozliczeń zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi o wartości min. 5 mln. zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100), od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów.
- w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły usługi określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji zakresu zamówienia, związanego z usługami, o których mowa w lit. a
- w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą usługi, o których mowa w lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji zakresu zamówienia związanego z usługami, o których mowa w lit. a
b) dysponuje lub będzie dysponować niżej wskazanymi osobami:
Kierownik zespołu Inżyniera Kontraktu
• doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego, przedmiotem którego była budowa lub przebudowa drogi o wartości min. 5 mln. zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100), od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia;
Inspektor nadzoru w specjalności drogowej posiadającym:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiadającym:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220),
Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych posiadającym:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220),
Inspektorem nadzoru ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu posiadającym:
• wykształcenie wyższe techniczne typu ogrodniczego lub rolniczego;
Inspektorem ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń, posiadającym:
• doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, od rozpoczęcia aż do ich ukończenia (rozliczenie końcowe), o wartości każdej z umów nie mniej niż 5 mln zł brutto,
UWAGA:
Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru w specjalności drogowej.
W przypadku składania oferty wspólnej warunek opisany w pkt b wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Inżynier Kontraktu / Inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej, Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz Inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia: Inżyniera Kontraktu /inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych i inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób w celu przyznania punktów w kryterium ocen.


W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (co najmniej 300 000,00 PLN);
2. Oświadczenia wykonawcy o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy(wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. Rozdziału VIII SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.
2. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Rozdziału VIII SWZ oraz załączników 2.2 lub 2.3, odpowiednio – w zależności od udostępnianych zasobów.

6. Oferta powinna zawierać:
6.1. Wypełniony formularz ofertowy wykonawcy – (załącznik nr 1 do SWZ);
6.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2 do SWZ); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
6.3. Zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
6.4. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
6.6. Wypełniony załącznik „Wykaz wycenionych elementów” (załącznik nr 6.2 do SWZ)
6.7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone
w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego
i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny przewidywać możliwość przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium w formie elektronicznej na wskazany przez poręczyciela / gwaranta adres poczty elektronicznej lub możliwość przekazania żądania za pośrednictwem operatora pocztowego z uznaniem za termin skutecznego złożenia żądania zapłaty datę stempla pocztowego (dnia nadania żądania zapłaty).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich.
- dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczenie znaków w tej sesji Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy zawarto w § 21 załącznika nr 6 "Projekt umowy" do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji:
- Dla zadania nr 1 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- Dla zadania nr 3a – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że czas ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach opisanych we wzorze umowy w art. 6.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.