eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w KańczudzeOgłoszenie z dnia 2022-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 642 31 42

1.5.8.) Numer faksu: 016 642 66 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3af14632-fdf8-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009738/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze - Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/
Składanie ofert możliwe jest tylko wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy)
mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, barbara.telega@kanczuga.pl (nie
dotyczy procesu składania ofert)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Prowadzone postępowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej Miasta i Gminy Kańczuga, dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl/

Składanie ofert możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.

Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00.

Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo – aplikacyjnych w tym:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie pdf
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dla dokumentów w innym formacie innym niż „pdf", zaleca się format XAdES [podpis zewnętrzny lub wewnętrzny, preferowany zewnętrzny]
- przy podpisywaniu plików profilem zaufanym lub dowodem osobistym zaleca się wcześniejszy eksport plików do formatu „.pdf” i dopiero tak przygotowane pliki opatrywać podpisem elektronicznym.
Zamawiający preferuje przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie „.pdf”.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
- pliki o wielkości do 100 MB,
- formaty danych zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.) - txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, PAdES, ASIC, XMLenc,
- zaleca się aby w prowadzonym postepowaniu posługiwać się plikami o rozszerzeniu: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, html, xml, przy czym preferowany format to – pdf
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Strony postępowania mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@kanczuga.pl, barbara.telega@kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2. Numer telefonu: 16 642 31 42, adres email: sekretariat@kanczuga.pl Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga mający siedzibę pod adresem: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, tel. 16 642 31 42
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Mielech, adres email: iod@kanczuga.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.06.2022.BT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze.
Zadanie obejmuje:
A – Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku socjalno-szatniowego przy stadionie miejskim na działkach nr ewid.: 1571; 1594 w Kańczudze
W ramach zadania przewiduje się do wykonania następujące działania:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty remontowo-budowlane
- Roboty ziemne
- Fundamenty i izolacje
- Konstrukcje żelbetowe i roboty murowe
- Nadproża stalowe
- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
- Dach - konstrukcja i pokrycie
- Taras nad pom. gospodarczym oraz balkon
- Roboty wykończeniowe
• Podłogi i posadzki
• Ściany i stropy
• Stolarka i ślusarka
- Elewacja i roboty zewnętrzne
3) Instalacje sanitarne i elektryczne
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja c.o.
- Kotłownia gazowa
- Instalacja elektryczna
4) Zagospodarowanie terenu
- Roboty ziemne
- Podbudowy i nawierzchnie
- Obrzeża
- Kanalizacja i wodociąg
B – Przebudowę kompleksu sportowego na działkach nr ewid.: 1571; 1572, 1553/81 w Kańczudze
W zakres prac wchodzi:

1) Branża budowlana
- Prace przygotowawcze, rozbiórkowe
- Roboty ziemne, wymiana gruntu, ułożenie geowłókniny
- Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego
- Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej boiska piłkarskiego typu ORLIK
- Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej przepuszczalnej o grubości 8 cm
- Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych o grubości 8 cm
- Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami
- Ogrodzenie bieżni, brama dla kibiców gości
- Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu
- Dostawa kontenerów
- Budowa częściowo zadaszonej stalowej prefabrykowanej trybuny dla kibiców gospodarzy
2) Branża instalacyjna
- Kanalizacja sanitarna - kontener WC
- Instalacja wodociągowa - kontener WC
- Instalacja wodociągowa - przyłącze DN90
3) Branża elektryczna
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU- Hala Pneumatyczna
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU- Budynek klubowy
- ROZDZIELNICE ELEKTRCZNE
- Rurarz i studnie na potrzeby instalacji elektrycznych
- Okablowanie i montaż gniazd 230V w studniach
- Okablowanie pod startery
- INSTALACJE OŚWIETLENIA Lekkiej Atletyki
- Szafa MDF
- Szafa IDF K
- Szafa IDF L
- Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych
- Instalacje elektryczne Trybuna Gości

C – Dostawę i montaż stojaków na rowery oraz sprzętu sportowego
1) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 3 – 5 sztuk
2) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 4 – 5 sztuk
3) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 5 – 5 sztuk
4) Piłka koszykówki – 3 sztuk
5) Piłka do piłki siatkowej – 5 sztuk
6) Piłka do piłki ręcznej – 3 sztuk
7) Stojaki rowerowe – 2 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

39151100-6 - Stojaki

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 730 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie
Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane
Kryterium – „Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną wartość oferowanego okresu gwarancji na wykonany zakres prac. Im dłuższy okres gwarancji i rękojmi za wady tym większa liczba przyznanych punktów. Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy.
Przy zaoferowaniu okresu gwarancji i rękojmi za wady jako 60 miesięcy Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt.
- W przypadku nie uzupełnienia pola – okres gwarancji i rękojmi za wady – Zamawiający domyślnie ustala minimalny wymagany okres jako 60 miesięcy.
- W przypadku wskazania okresu gwarancji i rękojmi za wady niższego niż minimalny wymagany okres tj. 60 miesięcy – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5)
- W przypadku wskazania okresu gwarancji i rękojmi za wady wyższego niż 84 miesięcy – oferta uzyska maksymalną ilość punktów w danym kryterium tj. 24 pkt.
Punktacja:
okres 60 m-cy – 0 pkt
- okres 61 m-cy – 1 pkt
- okres 62 m-cy – 2 pkt
- okres 63 m-cy – 3 pkt
- okres 64 m-cy – 4 pkt
- okres 65 m-cy – 5 pkt
- okres 66 m-cy – 6 pkt
- okres 67 m-cy – 7 pkt
- okres 68 m-cy – 8 pkt
- okres 69 m-cy – 9 pkt
- okres 70 m-cy – 10 pkt
- okres 71 m-cy – 11 pkt
- okres 72 m-cy – 12 pkt
- okres 73 m-cy – 13 pkt
- okres 74 m-cy – 14 pkt
- okres 75 m-cy – 15 pkt
- okres 76 m-cy – 16 pkt
- okres 77 m-cy – 17 pkt
- okres 78 m-cy – 18 pkt
- okres 79 m-cy – 19 pkt
- okres 80 m-ce – 20 pkt
- okres 81 m-ce – 21 pkt
- okres 82 m-ce – 22 pkt
- okres 83 m-ce – 23 pkt
- okres 84 m-ce i więcej – 24 pkt
Doświadczenie kierownika budowy/robót
W kryterium tym punktowane będzie doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót podsiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień - w nawiązaniu do spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych i zawodowych.
Punktacja:
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu prac związanych z rozbudową, nadbudową, przebudową lub budową obiektu sportowego o wartości zakończonych prac minimum 1 000 000,00 zł – 0 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 2 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z rozbudową, nadbudową, przebudową lub budową obiektu sportowego o wartości zakończonych prac minimum 1 000 000,00 zł każde – 8 pkt,
- posiadanie doświadczenia w związku z pełnieniem funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na 3 odrębnych zadaniach (odrębne zamówienia, umowy) polegających na wykonaniu prac związanych z rozbudową, nadbudową, przebudową lub budową obiektu sportowego o wartości zakończonych prac minimum 1 000 000,00 zł każde – 16 pkt,
Maksymalnie w danym kryterium można otrzymać 16 pkt. W przypadku nie uzupełnienia pola – Doświadczenie kierownika budowy/robót z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający domyślnie ustala minimalne wymagane doświadczenie jako 1 zadanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 24

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy/robót

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca:
- wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/zlecenia/zadania/zamówienia) polegającą na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub budowie obiektu sportowego o wartości zakończonych prac minimum 1 000 000,00 zł [jeden milion złotych]
oraz
dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót spełniającego poniższe wymagania:
• Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,
• Doświadczenie zawodowe: pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru na co najmniej jednym zadaniu polegającym na wykonaniu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub budowy obiektu sportowego o wartości zakończonych prac minimum 1 000 000,00 zł [jeden milion złotych]

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 - zał. nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt VI. 2. 3) dotyczący zdolności technicznej i zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków,
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a)” powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ,
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
- terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, (...)
b) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, (...)
c) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego (...),
d) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, (...),
e) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy,
f) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, (...),
g) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, (...),
h) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, (...)
i) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy (...),
j) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,(...)
k) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, (...),
l) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, (...),
m) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, (...),
n) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa (...),
o) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie (...).
p) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia,(...)
q) wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada Wykonawca;
– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
- zmian odnoszących się do przedmiotu zamówienia:
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia,(...)
b) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.
c) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
- podwyższą jakość wykonanych robót,
- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
d) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji (...)
- innych warunków realizacji umowy:
a) zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).
c) zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (...)
d) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (...)
Szczegółowy opis zamian został zawarty w pkt XXIV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.