eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w KańczudzeOgłoszenie z dnia 2022-08-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 642 31 42

1.5.8.) Numer faksu: 016 642 66 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kanczuga.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kanczuga.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3af14632-fdf8-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009738/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno - szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze - Polski Ład

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00247289/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.06.2022.BT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze.
Zadanie obejmuje:
A – Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku socjalno-szatniowego przy stadionie miejskim na działkach nr ewid.: 1571; 1594 w Kańczudze
W ramach zadania przewiduje się do wykonania następujące działania:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty remontowo-budowlane
- Roboty ziemne
- Fundamenty i izolacje
- Konstrukcje żelbetowe i roboty murowe
- Nadproża stalowe
- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
- Dach - konstrukcja i pokrycie
- Taras nad pom. gospodarczym oraz balkon
- Roboty wykończeniowe
• Podłogi i posadzki
• Ściany i stropy
• Stolarka i ślusarka
- Elewacja i roboty zewnętrzne
3) Instalacje sanitarne i elektryczne
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja c.o.
- Kotłownia gazowa
- Instalacja elektryczna
4) Zagospodarowanie terenu
- Roboty ziemne
- Podbudowy i nawierzchnie
- Obrzeża
- Kanalizacja i wodociąg
B – Przebudowę kompleksu sportowego na działkach nr ewid.: 1571; 1572, 1553/81 w Kańczudze
W zakres prac wchodzi:

1) Branża budowlana
- Prace przygotowawcze, rozbiórkowe
- Roboty ziemne, wymiana gruntu, ułożenie geowłókniny
- Dostawa i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego
- Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej boiska piłkarskiego typu ORLIK
- Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej przepuszczalnej o grubości 8 cm
- Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych o grubości 8 cm
- Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej obrzeżami betonowymi i krawężnikami
- Ogrodzenie bieżni, brama dla kibiców gości
- Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu
- Dostawa kontenerów
- Budowa częściowo zadaszonej stalowej prefabrykowanej trybuny dla kibiców gospodarzy
2) Branża instalacyjna
- Kanalizacja sanitarna - kontener WC
- Instalacja wodociągowa - kontener WC
- Instalacja wodociągowa - przyłącze DN90
3) Branża elektryczna
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU- Hala Pneumatyczna
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU- Budynek klubowy
- ROZDZIELNICE ELEKTRCZNE
- Rurarz i studnie na potrzeby instalacji elektrycznych
- Okablowanie i montaż gniazd 230V w studniach
- Okablowanie pod startery
- INSTALACJE OŚWIETLENIA Lekkiej Atletyki
- Szafa MDF
- Szafa IDF K
- Szafa IDF L
- Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych
- Instalacje elektryczne Trybuna Gości

C – Dostawę i montaż stojaków na rowery oraz sprzętu sportowego
1) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 3 – 5 sztuk
2) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 4 – 5 sztuk
3) Piłka do piłki nożnej, rozmiar 5 – 5 sztuk
4) Piłka koszykówki – 3 sztuk
5) Piłka do piłki siatkowej – 5 sztuk
6) Piłka do piłki ręcznej – 3 sztuk
7) Stojaki rowerowe – 2 sztuki

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

39151100-6 - Stojaki

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający otrzymał jedną ofertę.
Wartość tej oferty wynosi 10 470 970,30 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 6 001 175,76 zł. Zamawiający nie może w chwili obecnej zwiększyć
tej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.