eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6b09c5c-fba0-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6b09c5c-fba0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041165/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.29.2023.MF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia ,, Autobusy dla mazowieckich szkół”.
2. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu wyprodukowany w 2023 r. z min. ilością miejsc siedzących 18 osób + kierowca, koloru pomarańczowego, posiadający wyposażenie specjalistyczne (przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych) pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia.
1) Autobus musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2023 r., nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
2) Autobus musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych, w tym w szczególności: wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p. zm.)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie potrzeb i wymagań Zamawiającego, w tym: minimalne parametry techniczne pojazdu, rozwiązania materiałowe, wyposażenie, elementy wykończeniowe określa załącznik nr 1 do formularza oferty pod nazwą: Oferowane parametry przedmiotu zamówienia autobusu szkolnego.
5. Gwarancja jakości.
1)Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości w na okres minimum 36 miesięcy.
2) Uwaga: Okres udzielenia gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia.
1) Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Ewentualne użycie nazw konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha oznaczonego Nr ref.: ZPI.271.29.2023.MF prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych do dnia 5 czerwca 2023 r. do godziny 10:00 (termin składania ofert) nie została złożona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. Zgodnie z art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy „O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne” oraz „Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.