eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych
na drogach wojewódzkich w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774591800

1.5.8.) Numer faksu: 774581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych
na drogach wojewódzkich w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e5ffd15-012a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021486/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773107

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773107

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzyst. z platformy przez wykon.
jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiad. oraz inf. przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z
platformy: a) w przypadku posiad. konta na platformie – zgłosz. do postęp. wymaga zalog. wykon. do platformy, b) w przypadku, gdy
wykon. nie posiada konta na platformie – należy wyszukać niniejsze postęp. bezpośred. na platformie lub poprzez profil nabywcy
zamaw. (link z logo zamaw. następnie zakładka „Postępowania”), wybrać postęp. 3.1. Zalecenia zamaw. odnośnie podpisu: a) dla
dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne
wymag. sprzęt.-aplik. umożliw. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepust. nie mniej. niż 512 kb/s, b)
komputer klasy PC lub MAC o następ. konfig.:– pamięć min. 2 GB RAM, – procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, – jeden z
system. operac.: * MS Windows 7, * Mac OS x 10.4, * Linux, * lub ich nowsze wersje, c) zainst. dowolna przegląd. inter., w
przypadku Internet Explorer min. wer. 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsług. pliki w form. pdf. 3.3. Zamaw. rekomend. przesył. danych w form. dopuszcz. odpow. przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls,
.pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzyst. plików w form. .pdf. W celu ewent. kompresji danych zamaw. rekomend. wykorzyst.
jednego z form.: . zip; .7Z. 3.4. Zamaw. zaleca, aby nie wprowadz. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpis. Wykon. powinien
pamiętać, aby plik z podpis. przekaz. łącznie z dokum. podpis. – dotyczy podpis. XAdES. 3.5. Infor. na temat kodowania i oznacz.
czasu przekaz. danych. Pliki oferty załącz. przez wykon. na platformie, widoczne są jako zaszyfr. Możliwość otworz. plików
dostępna jest dopiero po odszyfr. przez zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert. Oznacz. czasu przekaz. danych przez platformę
stanowi przypiętą do dokum. elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. niniejsz. postęp. dostępna jest
na platformie: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl lub bezpośrednio
pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/747237 w dziale „Załączniki do postępowania”. 3.7. Ofertę, ośw.
wymag. postan. punktu 5.1 SWZ – na załączniku nr 3 do SWZ oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykon. polega na
poten. podm. udostęp. zasoby), zobowiąz., o którym mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ, dokum. i ośw. należy wczytać jako zał.
na platformie, według instr. dla wykon., które znajdują się na platformie. 3.8. Zamaw. w zakr. pytań techn. związ. z dział. systemu
prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która
udziela wszelkich infor. związ. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od poniedziałku do piątku
od 08:00 do 17:00. 3.9. Wymag. techn. i organiz. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykon. uczestn. w przedm.
postęp. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10.
Występuje limit objęt. plików lub spakow. folderów w zakresie całej oferty. Szczegół. infor. w tym zakresie znajdują się w instrukcji
zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze inter. i dostępna przepust. łącza po stronie serwera
platformazakupowa.pl oraz użytk. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplan. złożenia jej z wyprzedz. min. 24h, aby zdążyć w terminie
przewidz. na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane
z brakiem np. aktualnej przegląd., itp. 3.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instrukcją dla wykon. znajdującą się na platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, email: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2023 r.” prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji, 4) mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc
prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym administrator
danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5) dane osobowe wykonawcy będą
przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego
po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. sekcji 3.15.) 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących. administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie
przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) Pozostałe
informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich w 2023 r. zgodnie z warunkami SWZ.
Zamówienie obejmuje obsługę laboratoryjną dróg wojewódzkich (nowobudowanych, przebudowywanych i istniejących) województwa opolskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71900000-7 usługi laboratoryjne.
2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poniższych badań:
I: Badanie właściwości kruszyw (uziarnienie, wskaźnik piaskowy, zawartość zanieczyszczeń obcych); II: Badanie gruntu stabilizowanego cementem - badanie wytrzymałości na ściskanie (w tym pobranie i pielęgnacja próbek); III: Badanie podbudowy tłuczniowej - badanie nośności i zagęszczenia VSS (bez przeciwwagi); IV: Badania masy z nawierzchni bitumicznej;
IVa: - sprawdzenie właściwości próbki pobranej z odcinka - zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1:2012 p. B.1.2;
- skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2+A1:2019-12, PN-EN 933-1+A1:2012;
- gęstość. Metoda A wg PN-EN 12697-5:2019;
- gęstość objętościowa. Metoda B wg PN-EN 12697-6:2012;
- zawartość wolnych przestrzeni w mma wg PN-EN 12697-8:2019;
IVb: - badanie nawierzchni - odwiert w nawierzchni bitumicznej - gęstość w wodzie wg PN-EN 12697-5:2019-01;
- gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-2:2019-12;
- grubość warstwy wg PN-EN 12697-36:2005 (A);
- wskaźnik zagęszczenia warstwy PN-EN 13108-20:2016 (A);
- zawartość wolnych A21przestrzeni PN-EN 12697-8:2019 (A);A16:Q16
- połączenie międzywarstwowe wg Instrukcji GDDKiA-Politechnika Gdańska. (kpl = komplet w/w badań dla jednego punktu dla jednej warstwy); IVc: Wykonanie odwiertów konstrukcji drogi za każdy 1,0 m w celu określenia warstw konstrukcyjnych i parametrów nośnych + opinia geologiczna; IVd: Badanie na koleinowanie wraz z odwiertem; IVe: Pomiar równości podłużnej .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71900000-7 - Usługi laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do wykonania badań (czas reakcji)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zadanie, polegające na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i terenowych jakości wykonanych robót drogowych na drogach co najmniej klasy Z, każde obejmujące:
a) sprawdzenie właściwości próbki pobranej z odcinka:
- zawartość lepiszcza rozpuszczalnego,
- skład ziarnowy,
- gęstość,
- gęstość objętościowa,
- zawartość wolnych przestrzeni w mma,
b) badanie nawierzchni – odwiert w nawierzchni bitumicznej:
- gęstość w wodzie,
- gęstość objętościowa,
- grubość warstwy,
- wskaźnik zagęszczenia warstwy -zawartość wolnych przestrzeni.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z
innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.4.1 SWZ (tj. określić rodzaj usługi i zakres wykonanych badań), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – na załączniku nr 6 do SWZ.
1.1. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w punkcie 1 podpunkt a) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2.) i art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o których mowa w sekcji IX punkt III, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6) i 5.7). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie. 5. powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1. powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapyt. wraz z wyj., zmiany treści SWZ oraz inne dok. zam. bezpośr. związ. z postęp. o udziel. zam. zam. udostęp., bez ujaw. źródła zapyt. na str. inter. prowadz. postęp.: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/773107.
II. Wraz z form. of. sporz. w formie elektr. opatrz. kwalif. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob.
(na zał. nr 1 do SWZ), za pośred. Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.) powinny być złożone:
1) formularz cenowy w formie elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 2 do SWZ,
2) odpis lub inf. z KRS, CEiIDG lub innego właściw. rej. celem potw. umoc. osoby działaj. w imieniu wyk., chyba że zamaw.może je uzysk. za pomocą bezpł. i ogólnodostęp. baz danych, a wyk. wsk. dane umożliw. dostęp do tych dok. w odnie. do wyk., wyk. wspól. ubiegaj. się o zam., jak również w odnie. do podm. udostęp. zasoby. W przyp. wskaz. przez wyk. dostęp. wyżej wym. dok. pod określ. adres. inter. ogólnodostęp. i bezpł. baz danych, zam. może żądać od wyk. przedst. tłumacz. na j.polski pobr. samodz. przez zam. dok.,
3) pełnomoc. lub inny dok. potw. umoc. do reprezent. wyk. lub podm. udostęp. zasoby chyba, że umoc. do reprezent. wynika
z dok., o których mowa w podp. 2 powyżej sporz. w formie elektr. opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz.podpisem zauf. lub podp. osob.,
4) ośw. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektr. opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. – na zał. nr 3 do SWZ,
4a) wyk., w przyp. poleg. na zdoln. lub sytuacji podm. udostęp. zasoby, przedst., wraz z ośw. o którym mowa w podp. 4 powyżej, także ośw. podm. udostęp. zasoby, potwierdz. brak podstaw wykl. tego podm. oraz odp. speł. war. udziału w postęp. lub kryt. selek., w zakr., w jakim wyk. powoł. się na jego zasoby – na zał. nr 3a do SWZ. Ośw. podm. udostęp. zasoby w zakr. w jakim potwierdz. okol., o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp muszą mieć formę dok. elektr., podpis. kwalifik. podp. elektr. lub w post. elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. przez każdy z tych podm. zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.),
4b) w przyp. wyk. wspól. ubieg. się o zam. ośw. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z nich zgod. z zasad. określ. w sekcji 3.6.),
5) pełnomoc. potw. umoc. do reprezent. wszystkich wyk. wspól. ubieg. się o udziel. zam. sporz. w formie elektr. i opatrz. kwalifik. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob.,
6) zob. podm. udostęp. zasoby, o których mowa w punkcie 4.5 podp. 2 SWZ sporz. w formie elektr. opatrz. kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrz. podp. zauf. lub podp. osob. – wzór zob. stanowi zał. nr 5 do SWZ,
7) ośw. o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp lub w sekcji 6.6.) punkt 6 – zgod. z zał. nr 4 do SWZ (dot. tylko wyk. wspól. ubieg. się o udziel. zam.).
III. Z postęp. o udziel. zam. publ. wykl. się wyk. również zgod. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegól. rozw. w zakr. przeciwdział. wspier. agresji na Ukrainę oraz służ. ochr. bezpiecz. narod. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (punkt 4.8. podp. 6 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.