eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200149196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kombatantów 7

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 744-71-71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops-bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a7e9901-037c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037372/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt partnerski pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rops_bialystok/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_bialystok/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje minimalne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy, tj.:
1.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, wszystkie dystrybucje Linuxa, lub ich nowsze wersje;
1.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa;
1.4 włączona obsługa JavaScript;
1.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
1.6 szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
1.7 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zalecenia Zamawiającego, dotyczące przesyłanej korespondencji:
2.1 Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
2.2 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2.3 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
2.4 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików wygenerowanych do podpisu podpisem zaufanym, którego wartość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików wygenerowanych do podpisywania podpisem osobistym w aplikacji eDoApp, którego wartość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 5MB.
2.5 Każdorazowo Wykonawca po podpisaniu dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem osobistym powinien dokonać weryfikacji poprawności złożonego podpisu, z zachowaniem dopuszczalnych wartości maksymalnych wielkości podpisanych plików, dla podpisu zaufanego nie przekraczającego wartości równej 10MB oraz podpisu osobistego 5MB.
2.6 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2.7 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
2.8 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu bądź wyższy SHA2 Art. 137. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
2.9 Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
2.10 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
2.11 Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
Pełne informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
1.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (SL2014) jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00 926 Warszawa.
1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 15–110 Białystok ul. Kombatantów 7.
1.4 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazują korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
1.5 Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Może się Pani/Pan również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, podmiotu który realizuje projekt nr POWR.02.08.00-00-0022/17 poprzez e-mail: iod@rops-bialystok.pl
1.6 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) dalej „ustawa PZP” w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego, numer postępowania: PS.26.2.1.2023, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawarcia umowy.
Pozostałe informacje w zakresie obowiązku informacyjnego RODO zostały określone w rozdz. III SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PS.26.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterech trzydniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami w mieszkaniach wspomaganych na terenie gmin województwa podlaskiego, w związku z realizacja projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały
zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowanie postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60%
1.2 Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników spotkania (T) – waga kryterium 30%
1.3 Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu - aspekt społeczny (A) – waga kryterium 10%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników spotkania (T)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1.3 Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu - aspekt społeczny (A)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3.2 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające status Wykonawcy oraz procentowy wskaźnik zatrudnienia, o których mowa w rozdziale I pkt 12 SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
3.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy). Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XIV.
3.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) (jeżeli dotyczy):
a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1 i w pkt 3.2, składa każdy z Wykonawców.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) (jeżeli dotyczy):
a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 3.1 i w pkt 3.2, składa każdy z Wykonawców.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy zostały określone w § 12 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SWZ) t.j.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych zasadach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę, wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2 Umowy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nowego podwykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, przy spełnieniu wymogów określonych w § 11 ust. 6 Umowy, pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2 Umowy oraz zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia oraz zmiany w sposobie realizacji Umowy,
3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy, jeżeli konieczność zmiany terminu będzie spowodowana obiektywnymi czynnikami, które uniemożliwiają realizację umowy w terminie określonym w umowie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy, jeżeli konieczność zmiany terminu będzie spowodowana przedłużeniem się procesu rekrutacji uczestników spotkania lub niezrekrutowania wystarczającej liczby uczestników spotkania,
5) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na usunięciu rozbieżności lub doprecyzowanie umowy, jeżeli zajdzie konieczność usunięcie rozbieżności w zapisach umowy lub doprecyzowania zapisów umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
7) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie sposobu realizacji umowy lub sposobu realizacji poszczególnych obowiązków w ramach realizacji umowy, a także wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli konieczność zmiany zapisów umowy będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
8) dopuszczalna jest zmiana poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat mających bezpośrednie zastosowanie do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w odniesieniu do danej części zamówienia, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy, a zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa,
9) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zobowiązań stron umowy związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania poprzez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych,
10) dopuszczalna jest zmiana obiektu świadczącego usługi będące przedmiotem zamówienia, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia na inny obiekt spełniający wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku braku możliwości realizacji umowy w obiekcie wskazanym w ofercie Wykonawcy, wynikającej z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, przy czym zmiana obiektu nie może prowadzić do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_bialystok/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.), dalej ustawa, mianowicie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.2 wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.3 wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k lub art. 5l Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), tj. wykonawców działających na rzecz lub z udziałem:
2.1 obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2.2 osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt 2.1 niniejszego ustępu; lub
2.3 osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w ppkt 2.1 lub 2.2 niniejszego ustępu,
Zgodnie z art. 5l rozporządzenia 833/2014: Zakazuje się udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50 % są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy oraz ww. dyrektywy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.