eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › 32/23 - Dostawa gazów medycznychOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
32/23 – Dostawa gazów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070621590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Armii Krajowej 101

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 810 21 77/60/65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@hospital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

32/23 – Dostawa gazów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01a6478d-0377-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003833/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa gazów medycznych przez okres 12 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający wyznacza następujące
osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Wiewióra i
Agata Polok. 2. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy Przetargowej Szpitala
Wojewódzkiego w
Bielsku-Białej jest bezpłatne.3.Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych, kodowania oraz oznaczania czasu przekazania danych przy użyciu Platformy Przetargowej
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: https://hospital.logintrade.net/.1)Do połączenia używany
jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca
posiadający kontona Platformie Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej: ma dostęp do
możliwości złożenia, zmiany,wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do treści swz oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy
Przetargowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej:
a) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
• Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet;
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
• włączona obsługa JavaScript;
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
• zainstalowany Acrobat Reader.
3) Wymagane formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. Zaleca się aby formularz cenowy został przesłany
w formacie: .doc, .docx, .xlsx, .xls z możliwością edytowania.
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas
przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku
wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej,
wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje
Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie
Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
4. W
przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji,
przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera
tajemnicę przedsiębiorstwa”.5.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 3
pkt 1 musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.6.Pozostałe informację określa Rozdział X swz.7.W sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacjioraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r.poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; tel.: +48 33 810 01 43, fax.: +48 33 810 21 01, e-mail: przetargi@hospital.com.pl
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej: tel.: +48 33 810 22 37, e-mail: iod@hospital.com.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „32/23 – Dostawa gazów medycznych” – nr referencyjny 32/23;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa ciekłego tlenu medycznego z dzierżawą systemu zdalnej bezprzewodowej telemetrii) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa sprężonego tlenu medycznego z dzierżawą butli) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa powietrza odechowego z dzierżawą butli) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa mieszaniny gazów medycznych i zaworów wydechowych z dzierżawą butli i zaworu dozującego) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa medycznego podtlenku azotu z dzierżawą butli) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych (Dostawa dwutlenku węgla medycznego z dzierżawą butli) wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „swz”, na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do swz oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do swz.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 60% Najniższa zaoferowana cena oferty
cena oferty badanej x 100 x 60%
2. Termin dostawy 40% Liczba punktów oferty badanej przyznanych
zgodnie z metodą określoną w ust. 2
40 x 100 x 40%
2. Metoda oceny w kryterium „Termin dostawy”:
1) Termin dostawy do 2 dni roboczych – 40 punktów,
2) Termin dostawy do 3 dni roboczych – 20 punktów
3) Termin dostawy do 4 dni roboczych – 0 punktów,
licząc od daty doręczenia zamówienia pocztą elektroniczną, przy czym dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów,
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostawy”.
4. Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ust. 2 oraz dotyczące zdolności technicznej i zawodowej określone w ust. 3.
2. Określenie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej podmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:
1) w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród Części 1-2, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (tlenu medycznego) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Częściach 1 i 2, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
2) w odniesieniu do części 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (powietrze oddechowe) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 3, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) w odniesieniu do części 4, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (mieszanina podtlenku azotu i tlenu) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 4, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
4) w odniesieniu do części 5, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (medyczny podtlenek azotu) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 5, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
3. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej – Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, według formuły „spełnia – nie spełnia”, w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród części 1-6, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie jednej dostawy gazów medycznych.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 swz.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, podmiotowe środki dowodowe wymienione w
ust. 1 dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego –
Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że
pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio
do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby na takich zasadach

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części spośród Części 1-2 – aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (tlenu medycznego) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Częściach 1 i 2, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
2) w odniesieniu do części 3 – aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (powietrze oddechowe) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 3, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) w odniesieniu do części 4 – aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (mieszanina podtlenku azotu i tlenu) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 4, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
4) w odniesieniu do części 5 – aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (medyczny podtlenek azotu) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego, będącego przedmiotem dostawy w Części 5, spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
5) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w swz w Rozdziale VI ust. 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej z oferowanych części zamówienia, w tym dla Części 1 i 2 określenie składu tlenu (% czystego tlenu w masie). Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której części zamówienia oraz której pozycji Formularza cenowego on dotyczy;
2) w odniesieniu do Części 1 pozycja 1, Części 2 pozycja 1-4, Części 3 pozycja 1, Części 4 pozycja 1 i Części 5 pozycja 1– Aktualne świadectwo rejestracji lub pozwolenie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2301) dopuszczające gaz do zastosowań medycznych;
3) w odniesieniu do Części 4 pozycja 3-4 i Części 6 pozycja 1– Aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla każdego rodzaju oferowanego towaru potwierdzająca że zaoferowany wyrób jest wyrobem medycznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokumenty (katalog, folder lub tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru określone w Załączniku Nr 2 do swz dla każdej z oferowanych części zamówienia, w tym dla Części 1 i 2 określenie składu tlenu (% czystego tlenu w masie). Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni oznaczyć plik/dokument, której części zamówienia oraz której pozycji Formularza cenowego on dotyczy;
2) w odniesieniu do Części 1 pozycja 1, Części 2 pozycja 1-4, Części 3 pozycja 1, Części 4 pozycja 1 i Części 5 pozycja 1– Aktualne świadectwo rejestracji lub pozwolenie zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2301) dopuszczające gaz do zastosowań medycznych;
3) w odniesieniu do Części 4 pozycja 3-4 i Części 6 pozycja 1– Aktualny Certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla każdego rodzaju oferowanego towaru potwierdzająca że zaoferowany wyrób jest wyrobem medycznym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony
Wykonawcom wraz z swz (Załącznik Nr 1 do swz).2) Wypełniony
Załącznik Nr 2 do swz zawierający obliczenie ceny oferty.
2. Wykaz oświadczeń i
dokumentów
złożonych wraz z ofertą:1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w
zakresiewskazanym w Rozdziale VII swz ust. 1 i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w Rozdziale VI swz złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do swz.a) w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) Wykonawca, który
polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz zofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia pkt 3 stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasada

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w niżej wymienionych wysokościach w PLN:
Część 1 5 787,00
Część 2 1 660,50
Część 3 342,00
Część 4 226,50
Część 5 253,50
Część 6 79,50
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539 4954.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
7. Zamawiający dokona zatrzymania wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Konsorcjum, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże Zamawiającemu kopię umowy spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do swz, w par. 8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://hospital.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dot. sekcji V. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.).
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY1.Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w
swz w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formatach
danych: .doc, .docx, .xlsx, .xls, .rtf, .odt. .pdf. i złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2.Treść oferty musi być
zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w swz.3.Do oferty oraz oświadczenia, o
którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 należy dołączyć:
1) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2;
2)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 (jeżeli dotyczy),3)pełnomocnictwo, o którym mowa w swz w
Rozdziale VIII ust. 3 pkt 3 (jeżeli dotyczy),4)dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których
mowa w swz w Rozdziale VIII ust. 4 (jeżeli dotyczy).4.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę,
przedmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale
zastosowanie mają postanowienia Rozdziału X swz oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 r. poz. 2452).dot. Sekcji VIII. pkt 8.3)1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. 2.W
przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w Sekcji VIII. pkt 8.3), otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.3.Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarciaumowy.2.Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wnoszone w
pieniądzu,Wykonawca wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. 54 1020 2528 0000 0102 0539
4954.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie
niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej na adres poczty
elektronicznej przetargi@hospital.com.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 896 ze zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki w
Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302).
4. Zamawiający nie przewiduje - patrz Rozdział XIX swz

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.