eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › Zakup oleju napędowego do autobusów i busów na potrzeby Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w KłobuckuOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oleju napędowego do autobusów i busów na potrzeby Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Kłobucku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150147089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 321 11 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@gminaklobuck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ceaklobuck.naszbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oleju napędowego do autobusów i busów na potrzeby Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Kłobucku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c10400ea-0051-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077489/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup oleju napędowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c10400ea-0051-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Warunki techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania świadczenia usług w ramach Platformy e-Zamowienia opisane zostały w regulaminie korzystania z platformy e- Zamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku, adres administratora - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck.
1.2. W jednostce przetwarzającej dane wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@eduodo.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
1.3.1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
1.3.2. realizacji zawartych przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku umów z kontrahentami;
1.4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1.5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
1.5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku,
1.5.3. podmioty działające w związku z realizacją własnych zadań jako Administrator Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
1.6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
1.7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora, z zastrzeżeniem pkt 1.8. i pkt 1.9. poniżej:
1.7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
1.7.2. sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych,
1.7.3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
1.7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
1.7.3.2. dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
1.7.3.3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
1.7.3.4. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.10. Ma Pani/Pan także prawo do:
1.10.1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – w takiej sytuacji Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że są one niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
1.10.2. przenoszenia danych,
1.10.3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
1.11. w celu skorzystania z praw określonych powyżej pkt 1.7. i 1.8. należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
1.12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ilekroć w świetle posiadanej wiedzy o zakresie lub sposobie przetwarzania danych osobowych uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
1.14. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych zgromadzonych i przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby treść powyższej klauzuli informacyjnej RODO została każdej z osób, których dane są przekazywane Zamawiającemu w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek etapie, była bezwzględnie przekazana jeszcze przed przekazaniem danych osobowych Zamawiającemu a nawet przed przystąpieniem do ich przetwarzania w związku z takim zamiarem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CEA.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup oleju napędowego do autobusów

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup oleju napędowego do busów

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawcy musi legitymować się koncesją na obrót paliwami ciekłymi;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne lub konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

4. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie wskazane w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości łącznej zamówienia brutto

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.