eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitów w wiatrołapach oraz parterów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitów w wiatrołapach oraz parterów klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Techniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-148

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tbs@tbs-wroclaw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbs-wroclaw.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitów w wiatrołapach oraz parterów klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38751929-0371-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postepowaniu za pomocą Platformy nie podpisuje się oferty, a jedynie składa. Przed zaszyfrowaniem dokumentów
należy je podpisać zgodnie z treścią SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
a) podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu
osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym.
b) Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej
ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy
użyciu którego został złożony, c) czas jego złożenia
2. Kontakt z upoważnioną osobą możliwy jest za pośrednictwem, platformy https://tbswroclaw.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy Zakupowej ― zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://tbswroclaw.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwana również: „Platformą Zakupową”, „Platformą”).
4. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
5. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów
technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; e-mail:
helpdesk@logintrade.net6. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf.
6. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej
50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej
wielkości.
7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej https://tbswroclaw.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek,
zostaną opublikowane na platformie zakupowej https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320); dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na, tj.:https://tbs-wroclaw.logintrade.net/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) zwane dalej „RODO”, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą
51-146 Wrocław, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104.
1.2. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com).
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp
Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w
imieniu własnym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitów w
wiatrołapach oraz parterów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu,stanowiących własność Zamawiającego.”
1.4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z
późn. zm.).
1.5. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania umowy, obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto informuję, że zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) , a umowa w sprawie
zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po tym okresie
przechowywania/przetwarzania dane będą zniszczone lub zanonimizowane
1.6. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
1.10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.360.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Remont klatek schodowych w wiatrołapach i na parterach w budynkach we Wrocławiu przy ul. Daktylowej 1, 3
oraz Rodzynkowej 5.Zadanie nr 1-4:
• usuwanie łuszczących się powłok malarskich ścian i sufitów, kasowanie istniejących śladów po zaciekach w przypadku
występowania, likwidacja pęknięć, uszkodzeń w tynku, skucie luźnych tynków gipsowych, przygotowanie powierzchni pod
tynki
• uzupełnienie tynków gipsowych
• gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian (kolor – do uzgodnienia z zamawiającym) i farbą emulsyjną
sufitu (kolor biały) oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego wys. 1,50 m o uziarnieniu 1,0-1,6 mm na parterze klatki
schodowej (kolor do uzgodnienia z zamawiającym),
• uzupełnienie cokolików z płytek gres (brakujących, wymiana luźnych) – parter na klatce schodowej
• mycie po pracach malarskich oraz wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją
6. Prace malarskie i tynkarskie należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, kartami materiałowymi, oraz oczekiwaniami inwestora. Dążymy do uzyskania na powierzchni ścian i sufitów jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.
Ściany i sufity muszą być gładkie o jednolitej barwie.
7. Wszystkie wyroby i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie wyroby
i materiały, które zastosuje Wykonawca muszą :
a) być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.)
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepisów BHP,
b) nadawać się do zastosowania i gwarantować odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy a
także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania obiektu budowlanego,
8. Zamawiający w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań
równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec
którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw.
9. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWiOR pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z STWiOR, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentach, o których mowa wyżej oraz będą zgodne pod względem:
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, warunkach technicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.
9. Roboty wykonywane będą przy czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla osób
przebywających w budynku. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i usunięcie ewentualnych szkód
spowodowanych przez pracowników.
10. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu budowy oraz terenów przylegających, zajętych na czas
wykonywania robót, a także wywozu wraz z utylizacją gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz do
kompleksowego uporządkowania terenu budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie
ustalonego odbioru robót i przestrzegania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797).
11. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych posiadających stosowne uprawnienia budowlane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1, 2, 3 oraz 4 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
Cena oferty brutto (C) 90% = 90 pkt.Gwarancja (G) 10% =10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Remont klatek schodowych w wiatrołapach i na parterach w budynkach we Wrocławiu przy ul. Wojanowskiej
2, 4, 8-10, 16-18, 30, 34-36, 38-40.Zadanie nr 1-4:
• usuwanie łuszczących się powłok malarskich ścian i sufitów, kasowanie istniejących śladów po zaciekach w przypadku
występowania, likwidacja pęknięć, uszkodzeń w tynku, skucie luźnych tynków gipsowych, przygotowanie powierzchni pod
tynki
• uzupełnienie tynków gipsowych
• gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian (kolor – do uzgodnienia z zamawiającym) i farbą emulsyjną
sufitu (kolor biały) oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego wys. 1,50 m o uziarnieniu 1,0-1,6 mm na parterze klatki
schodowej (kolor do uzgodnienia z zamawiającym),
• uzupełnienie cokolików z płytek gres (brakujących, wymiana luźnych) – parter na klatce schodowej
• mycie po pracach malarskich oraz wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją
6. Prace malarskie i tynkarskie należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, kartami materiałowymi, oraz oczekiwaniami
inwestora. Dążymy do uzyskania na powierzchni ścian i sufitów jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.
Ściany i sufity muszą być gładkie o jednolitej barwie.
7. Wszystkie wyroby i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie wyroby
i materiały, które zastosuje Wykonawca muszą :
a) być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.)
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepisów BHP,
b) nadawać się do zastosowania i gwarantować odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy a
także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania obiektu budowlanego,
8. Zamawiający w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań
równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec
którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw.
9. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWiOR pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z STWiOR, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentach, o których mowa wyżej oraz będą zgodne pod względem:
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, warunkach technicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.
9. Roboty wykonywane będą przy czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla osób
przebywających w budynku. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i usunięcie ewentualnych szkód
spowodowanych przez pracowników.
10. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu budowy oraz terenów przylegających, zajętych na czas
wykonywania robót, a także wywozu wraz z utylizacją gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz do
kompleksowego uporządkowania terenu budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie
ustalonego odbioru robót i przestrzegania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797).
11. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych posiadających stosowne uprawnienia budowlane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1, 2, 3 oraz 4 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
Cena oferty brutto (C) 90% = 90 pkt.Gwarancja (G) 10% =10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Remont klatek schodowych w wiatrołapach i na parterach w budynkach we Wrocławiu przy ul. Wojanowskiej
42-44, 62-64, 50-52, 54-56, 58.Zadanie nr 1-4:
• usuwanie łuszczących się powłok malarskich ścian i sufitów, kasowanie istniejących śladów po zaciekach w przypadku
występowania, likwidacja pęknięć, uszkodzeń w tynku, skucie luźnych tynków gipsowych, przygotowanie powierzchni pod
tynki
• uzupełnienie tynków gipsowych
• gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian (kolor – do uzgodnienia z zamawiającym) i farbą emulsyjną
sufitu (kolor biały) oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego wys. 1,50 m o uziarnieniu 1,0-1,6 mm na parterze klatki
schodowej (kolor do uzgodnienia z zamawiającym),
• uzupełnienie cokolików z płytek gres (brakujących, wymiana luźnych) – parter na klatce schodowej
• mycie po pracach malarskich oraz wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją
6. Prace malarskie i tynkarskie należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną, kartami materiałowymi, oraz oczekiwaniami
inwestora. Dążymy do uzyskania na powierzchni ścian i sufitów jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.
Ściany i sufity muszą być gładkie o jednolitej barwie.
7. Wszystkie wyroby i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie wyroby
i materiały, które zastosuje Wykonawca muszą :
a) być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.)
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepisów BHP,
b) nadawać się do zastosowania i gwarantować odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy a
także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania obiektu budowlanego,
8. Zamawiający w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań
równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego, wobec
którego Wykonawca nie może rościć żadnych praw.
9. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWiOR pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z STWiOR, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentach, o których mowa wyżej oraz będą zgodne pod względem:
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- parametrów technicznych
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót, warunkach technicznych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.
9. Roboty wykonywane będą przy czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla osób
przebywających w budynku. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i usunięcie ewentualnych szkód
spowodowanych przez pracowników.
10. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu budowy oraz terenów przylegających, zajętych na czas
wykonywania robót, a także wywozu wraz z utylizacją gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz do
kompleksowego uporządkowania terenu budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie
ustalonego odbioru robót i przestrzegania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797).
11. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych posiadających stosowne uprawnienia budowlane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1, 2, 3 oraz 4 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
Cena oferty brutto (C) 90% = 90 pkt.Gwarancja (G) 10% =10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Remont klatek schodowych w wiatrołapach i na parterach w budynkach we Wrocławiu przy ul. Wojanowskiej
82-84, 66-68, 70, 72, 74-76.Zadanie nr 1-4:
• usuwanie łuszczących się powłok malarskich ścian i sufitów, kasowanie istniejących śladów po zaciekach w przypadku
występowania, likwidacja pęknięć, uszkodzeń w tynku, skucie luźnych tynków gipsowych, przygotowanie powierzchni pod
tynki
• uzupełnienie tynków gipsowych
• gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian (kolor – do uzgodnienia z zamawiającym) i farbą emulsyjną
sufitu (kolor biały) oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego wys. 1,50 m o uziarnieniu 1,0-1,6 mm na parterze klatki
schodowej (kolor do uzgodnienia z zamawiającym),
• uzupełnienie cokolików z płytek gres (brakujących, wymiana luźnych) – parter na klatce schodowej
• mycie po pracach malarskich oraz wywiezienie odpadów po wykonanych pracach wraz z utylizacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi SWZ
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt dla każdej części odrębnie.
3. Zamawiający przy wyborze oferty dla Części nr 1, 2, 3 oraz 4 będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium oceny Znaczenie kryterium w %
(maksymalna liczba punktów)
Cena oferty brutto (C) 90% = 90 pkt.Gwarancja (G) 10% =10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi
do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyły w jego realizacji, tj.:
co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej (z ograniczeniami lub bez ograniczeń), która pełnić będzie funkcje kierownika robót.
Uwaga: Wskazane powyżej osoby pełniące funkcje kierownika robót muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z
ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (teks jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 220 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem. 2)Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5, spełniających wymagania
określone w SWZ Rozdział WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz.
2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o których mowa Rozdziale XI pkt. 6 ppkt. 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z
zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów. 2. W postępowaniu mogą̨ wziąć udział
Wykonawcy, którzy nie podlegają̨ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) dalej ustawa sankcyjna
3.Zamawiający informuje, że podstawa wykluczenia, o której mowa w ust. 2 będzie badana na podstawie oświadczenia
składanego, w związku z art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w
rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy
wpisać w Formularzu oferty.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo
należy złożyć razem z ofertą.
5. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale IX SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez
Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną).
6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 7 do
SWZ, aktualne na dzień składania ofert, , celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w zakresie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tbs-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.