eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW PSG BIAŁA PODLASKA W 2023 ROKUOgłoszenie z dnia 2023-06-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW PSG BIAŁA PODLASKA W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110120561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trubakowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW PSG BIAŁA PODLASKA W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c0d92de-004d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120463/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Podstawowa opieka zdrowotna dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI pn. ”Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=47946223

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=47946223

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) https://portal.smartpzp.pl/nosg. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami.
2.2 Informacja o niezbędnych wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających korzystanie
z Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg oraz złożenie oferty:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7
i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18
i późniejsze, Internet Explorer 11,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) oprogramowanie Java ver. 1.8 (jre),
f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
2.3 Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być złożone
w formie plików o wielkości do 100 MB w formacie odpowiednio: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.
2.4 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd, pobieranie dokumentacji postępowania
i zadawanie pytań nie wymaga logowania.
2.5 Szczegółowe informacje dot. korzystania z Platformy znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP” dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/nosg/elearning.
2.6 Oferta oraz dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 SWZ, przekazywane są obligatoryjnie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Oferty”.
2.7 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne informacje i dokumenty, przekazywane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”.
2.8 Za datę przekazania ofert, oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data
i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy: https://portal.smartpzp.pl/nosg.
2.9 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452).
2.10 W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem”
(typ wewnętrzny) przy czym:
1. dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2. dokument w formacie innym niż „pdf” należy podpisywać formatem XAdES.
2.11 Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą zawarcia umowy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu bezpośrednio od osób fizycznych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mail: iod.woi.nosg.@strazgraniczna.pl
tel. 82 56 85 120. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego rozstrzygnięcia i dokumentowania, jak również zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz jego realizacji. d) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom
zewnętrznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. e) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w związku z
realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówień lub zakończenia realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
archiwizacji dokumentów. f)Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
g) Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nadbużański Oddział Straży
Granicznie przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej dla osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców PSG Biała Podlaska przy ul. Dokudowskiej
19, realizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) oraz Projektem umowy (zał.
nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

85141100-0 - Usługi świadczone przez położne

85121291-9 - Usługi pediatryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów po ocenie według
kryteriów: Ocena końcowa oferty : S = C+ K + Z
gdzie:
S – suma wszystkich punktów
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty brutto” max pkt,
K – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Konsultacje pediatryczne”, Zamawiający wymaga udzielania
konsultacji pediatrycznych minimum 2 dni w tygodniu.
• konsultacje pediatryczne udzielane min. 2 dni w tygodniu – 0 pkt
• konsultacje pediatryczne udzielane 3 dni w tygodniu – 6 pkt
• konsultacje pediatryczne udzielane 4 dni w tygodniu – 8 pkt
• konsultacje pediatryczne udzielane 5 dni w tygodniu – 10 pkt
Z - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Zatrudnienie pielęgniarki na umowę o pracę” • w przypadku gdy
Wykonawca do realizacji zamówienia nie zatrudnia / nie zatrudni pielęgniarki na umowę o pracę otrzyma – 0 pkt;
• gdy Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnia / zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę otrzyma – 5 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Konsultacje pediatryczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie pielęgniarki na umowę o pracę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Warunki udziału w postępowaniu:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu;
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące;
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: -
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności
leczniczej przedstawiając w tym celu aktualny odpis z rejestru prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 633 z późn. zm.);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu winien wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ)
złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym
mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złożoną na
formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SWZ) składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku
nr 3 do SWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu z
rejestru prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. 2022, poz. 633 z późn.
zm.) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika/lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz
musi być sporządzone zgodnie z rozdz. IX ust. 1 pkt 1.5 SWZ.
2. Badanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzane będzie w odniesieniu
do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady
określone w niniejszym rozdziale.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nosg/public/postepowanie?postepowanie=47946223

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.