eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja drugaOgłoszenie z dnia 2023-06-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66b2b95b-ab9c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017627/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093327

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach Części nr 1 – Przebudowa i remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP.

W ramach zamówienia w zakresie podstawowym, planuje się roboty drogowe w następującym zakresie:
a) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 174, 150, 212/2 W MIEJSCOWOŚCI MOKRZYCA KM 0 + 000 – KM 0 + 185;
b) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132584R ZAŁUŻE – MOCZAR MAŁY W MIEJSCOWOŚCI ZAŁAUŻE KM 0 + 000 – KM 0 + 620
c) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132510R W BASZNI DOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 – KM 0 + 175
d) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105114R BASZNIA GÓRNA PRZEZ WIEŚ W MIEJSCOWOŚCI BASZNIA GÓRNA KM 0 + 000 – KM 0 + 369
e) REMONT DROGI GMINNEJ NR 132558R ULICA JANA PAWŁA IIW MIEJSCOWOŚCI MŁODÓW KM 0 + 000 – KM 0 + 110
f) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 932/1, 291/3 W MIEJSCOWOŚCI BOROWA GÓRA KM 0 + 000 – KM 0 + 380
g) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 932/2 W MIEJSCOWOŚCI BOROWA GÓRA KM 0 + 000 – KM 0 + 220
h) PRZBUDOWA DROGI CIĄGU PIESZO JEZDNEGO DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 419, 405/1 W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KROWICKA KM 0 + 007 – KM 0 + 148
i) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 807, 563 W MIEJSCOWOŚCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 – KM 0 + 085
j) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 1200, 1188 W MIEJSCOWOŚCI KROWICA SAMA KM 0 + 000 – KM 0 + 075
k) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105131R SZCZUTKÓW – ONYSZCZAKI W MIEJSCOWOŚCI SZCZUTKÓW KM 0 + 260 – KM 0 + 440
l) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 162, 204 W MIEJSCOWOŚCI SZCZUTKÓW KM 0 + 000 KM 0 + 250
m) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105129R OPAKA SKLEP W MIEJSCOWOŚCI OPAKA KM 0 + 000 – KM 0 + 200
n) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132571R OPAKA - ŻUKI W MIEJSCOWOŚCI ŻUKI KM 0 + 000 – KM 0 + 270
o) REMONT DROGI GMINNEJ NR 105106R HURCZE PRZEZ WIEŚ W MIEJSCOWOŚCI HURCZE KM 0 + 000 – KM 0 + 390

W ramach Części nr 1, zakres planowanych robót budowlanych obejmuje branżę drogową.

W ramach zamówienia w zakresie opcjonalnym, planuje się roboty drogowe w następującym zakresie:
a) Opcja nr 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 198/1 W MIEJSCOWOŚCI MOKRZYCA - UTWARDZENIE KM 0 + 160 – KM 0 + 178
b) Opcja nr 2 - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1689R ZAŁUŻE – MOCZAR DUŻY W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻE KM 1 + 000 – KM 1 + 375
c) Opcja nr 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132504R BASZNIA DOLNA POPRZECZKA W MIEJSCOWOŚCI BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 – KM 0 + 090
d) Opcja nr 4 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 132504R BASZNIA DOLNA POPRZECZKA W MIEJSCOWOŚCI BASZNIA DOLNA KM 0 + 000 – KM 0 + 090 UTWARDZENIE STRONA LEWA DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 1123
e) Opcja nr 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 105109R Piastowo - przez wieś km 0+000 - km 0+385 (zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – w przypadku realizacji zadania, roboty budowlane należy zakończyć do 31-10-2023 r.
f) Opcja nr 6 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105129R OPAKA SKLEP W MIEJSCOWOŚCI OPAKA - UTWARDZENIE KM 0 + 075 – KM 0 + 115
g) Opcja nr 7 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOŁODOWSKA CETYNIA W MIEJSCOWOSCI KROWICA HOŁODOWSKA KM 0+350 - KM 0+450
h) Opcja nr 8 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOŁODOWSKA CETYNIA W MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 3 + 725 – KM 4 + 180 (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Leśnego, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej)
i) Opcja nr 9 - REMONT DROGI NR 1693R KROWICA HOŁODOWSKA CETYNIA W MIEJSCOWOSCI KROWICA SAMA KM 4 + 180 – KM 4 + 715 (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Leśnego, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej)
j) Opcja nr 10 - Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska - Cetynia w miejscowości Krowica Sama - etap II km 2+146 - 2+577
k) Opcja nr 11 - REMONT DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 62, 162 W MIEJSCOWOŚCI KROWICA LASOWA KM 0 + 000 – KM 0 + 070
l) Opcja nr 12 - REMONT DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 62, 88/2 W MIEJSCOWOŚCI KROWICA LASOWA - UTWARDZENIE KM 0 + 005 – KM 0 + 065
m) Opcja nr 13 - REMONT DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 286, 238 W MIEJSCOWOŚCI KROWICA LASOWA KM 0 + 000 – KM 0 + 145
n) Opcja nr 14 - REMONT DROGI NR 1680R LISIE JAMY DĄBROWA W MIEJSCOWOSCI LISIE JAMY ODCINEK DŁUGOŚCI 300MB

Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach części nr 1 określa załącznik nr 8A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr 1 (zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny).
Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji wynikających m.in. z uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz z pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w zależności od możliwości finansowych, w całości lub w niepełnym zakresie.
Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia opcjonalnego jest taki sam, jak termin wykonania zamówienia podstawowego (gwarantowanego), określony w pkt 14 niniejszej SWZ. W związku z powyższym skorzystanie z prawa opcji tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji, chyba że termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony w oparciu o przesłanki wynikające z zapisów Załącznika nr 7A do SWZ – Projektowanych postanowień umownych. W przypadku tym termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji ulegnie przedłużeniu o okres wynikający z przedłużenia terminy realizacji zamówienia.
Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej (podstawowej) przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 7344001,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach Części nr 2 – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Dąbków, Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy PZP.

W ramach zamówienia w zakresie podstawowym, planuje się roboty budowlane w następującym zakresie::
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbków - odcinek nr 1
b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbków - odcinek nr 2
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbków - odcinek nr 3
d) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbków

W ramach zamówienia w zakresie opcjonalnym, planuje się roboty w następującym zakresie:
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbków - odcinek nr 4

Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach części nr 2 określa załącznik nr 8B do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr 2 (zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny).
Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji wynikających m.in. z uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz z pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w zależności od możliwości finansowych, w całości lub w niepełnym zakresie.
Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia opcjonalnego jest taki sam, jak termin wykonania zamówienia podstawowego (gwarantowanego), określony w pkt 14 niniejszej SWZ. W związku z powyższym skorzystanie z prawa opcji tj. złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji, chyba że termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony w oparciu o przesłanki wynikające z zapisów Załącznika nr 7B do SWZ – Projektowanych postanowień umownych. W przypadku tym termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji ulegnie przedłużeniu o okres wynikający z przedłużenia terminy realizacji zamówienia.
Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej (podstawowej) przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

4.5.5.) Wartość części: 498848,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 341066,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 341066,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 341066,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931628537

7.3.4) Miejscowość: Mokrzyca

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 341066,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.