eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu - art. spożywcze.Ogłoszenie z dnia 2023-06-04

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu
– art. spożywcze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSP21

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367993608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kłodzka 40

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-536

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp21wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp21wroclaw.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu
– art. spożywcze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a2a404-0309-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający w 2022 roku przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na dostawę produktów spożywczych. W maju 2023r. Wykonawca z którym była podpisana umowa wystąpił o rozwiązanie umowy z dniem 1 czerwca 2023r.
Zamawiający w celu realizacji swoich zadań statutowych - żywienie dzieci przedszkolnych i szkolnych zobowiązany był do natychmiastowego wyłonienia nowego dostawy art. spożywczych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym było zawarcie umowy z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 5 PZP - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów przewidzianych w ustawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 193864,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu – art. spożywcze.
1. Warunki dostaw:
1.1 Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 7.30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7.00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
1.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
1.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
1.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
1.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy OPZ zawiera zaproszenie do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 212367,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212367,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 212367,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP Mimar Marian Sopinka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951293690

7.3.3) Ulica: Zaułek Rogoziński 1/7

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-116

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193864,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.