eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrzeg › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego w Zabrzegu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego w Zabrzegu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne w Zabrzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271511785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gazdy 5

1.5.2.) Miejscowość: Zabrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-516

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppzabrzeg@czechowice.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole-zabrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3739e028-cedc-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego w Zabrzegu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3739e028-cedc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00157444/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZP1/03/2023: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego w Zabrzegu w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1/03/2023:

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 149452,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 1 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty-produkty nieuszkodzone, bez wycieków, z terminem przydatności nie krótszym niż 7 dni od daty przywiezienia
-Produkty mleczne: jogurt, kefir, zsiadłe mleko, ser biały muszą zawierać nie więcej niż10g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia
-muszą być bez dodatku substancji słodzących zdefiniowanych w (WE)nr1333/2008, muszą zawierać nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia.JAJA
-jaja wielkości średniej M

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 40310 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 2MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE DROBIOWE - mięso powinna być świeże, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw
-klasa I, świeże
-czystość-mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione,
-konsystencja- jędrna ,elastyczna, odkształcająca się
-smak, zapach- swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia się, niedopuszczalny zapach płciowy
-barwa-od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej
-mięso oznakowane przez lekarza weterynarii-zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych
Wymagania dla wędlin:
-klasa I ,świeże
-wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona
-niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonka, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych -wędliny muszą być zapakowane w folię zgrzaną na obrzeżach, na opakowaniu musi być naklejona etykieta ze składem, data produkcji oraz termin przydatności do spożycia
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami, systemem bezpieczeństwa żywności HACCP, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 26663,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 PIECZYWO bez polepszaczy, środków konserwujących i wzbogacających smak innych niż naturalne- pieczywo pokrojone w kromki o szer. 8mm-1 cm, pieczywo świeże, nieposklejane, bez większych dziur w chlebie.Pieczywo powinno być oznakowane składem i wartościami odżywczymi.
Zbożowe produkty śniadaniowe(np.bułki, chałka) muszą zawierać nie więcej niż 15g cukrów w 100g produktu gotowego do spożycia
Cechy wspólne dla pieczywa: bez polepszaczy, bez środków konserwujących i wzbogacających smak innych niż naturalne
Cechy dyskwalifikujące wspólne dla artykułów spożywczych: artykuły mające w składzie glutaminian sodu . Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Polskimi Normami, systemem bezpieczeństwa żywności HACCP, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.5.) Wartość części: 17471,75 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 4 WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE - owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe,
Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 26229,55 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 MROŻONKI WARZYWA I OWOCE, RYBY MROŻONE owoce, warzywa odpowiednio mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, z niewielką ilością lodu
Część RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, do10% glazury SHP. maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20% , filet ok. 175-340 g
-opakowania nieuszkodzone
-owoce i warzywa o pełnym kształcie, niezmiażdżone
-owoce i warzywa w opakowaniach 2,5 kg
-ryby bez skóry, filetowane w gramaturze płaty 6,8 kg, kostki 5 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.5.) Wartość części: 11292,59 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencjizdrowe , produkty zdrowe zbożowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 27484,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51060 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51060 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51060 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240099484

7.3.3) Ulica: Skladowa 11

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51060 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie
złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie
złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23776 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23776 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23776 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mirosław Wize "WIZE"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072378449

7.3.3) Ulica: Zimowa 21

7.3.4) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 43-230

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23776 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12138,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13899 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12138,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Drobiu Mrożonek i Jaj Krzysztof Duda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522791919

7.3.3) Ulica: Łęgowa 28

7.3.4) Miejscowość: Skoczów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-430

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12138,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie
złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.