eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa artykułów gospodarczychOgłoszenie z dnia 2023-06-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów gospodarczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521030271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Życzkowskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-684

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.grabowska@ie2023.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ie2023.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka celowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


organizacja Igrzysk Europejskich 2023

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów gospodarczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89d6ddfb-f62b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224742

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotem zamówienie jest dostarczenie artykułów gospodarczych niezbędnych do zorganizowania Igrzysk, do rozpoczęcia których pozostało ok 30 dni i termin ten nie może ulec zmianie. Do postępowania poprzedzającego udzielenia zamówienia z wolnej ręki przystąpił 1 wykonawca, który nie złożył wymaganego SWZ formularza ofertowego. W dniu unieważnienia postępowania zaistniała pilna potrzeba zmiany przedmiotu zamówienia, czego zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej, z uwagi na to, że konieczność pojawiła się przy rozpoczęciu działań logistycznych związanych z wyposażaniem poszczególnych obiektów. Z uwagi na specjalistycznych charakter części zamawianych artykułów zamówienie, aby zostało zrealizowane musi zostać udzielone przed 20 maja 2023 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 71.ZP.ADM.2023.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 590000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44510000-8 - Narzędzia

44511000-5 - Narzędzia ręczne

33140000-3 - Materiały medyczne

31440000-2 - Baterie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 703325,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 703325,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 703325,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SEMEX Fertacz, Huszno sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730208661

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 101/105

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 703325,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.