eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sierpc › Utworzenie BCU w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz prac związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z przyjętą ofertą i SWZ.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie BCU w dziedzinie „Rolnictwo” w ZSCKR w Studzieńcu, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz prac związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z przyjętą ofertą i SWZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Studzieniec 30

1.5.2.) Miejscowość: Sierpc

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@estudzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zszstudzieniec.bip.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie BCU w dziedzinie „Rolnictwo” w ZSCKR w Studzieńcu, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz prac związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z przyjętą ofertą i SWZ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e2ee29d-0178-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020679/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Utworzenie BCU w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu - Przebudowa wraz z rozbudową budynku dydaktycznego oraz dobudowa hali maszyn rolniczych

1.1.3 "Utworzenie BCU w dziedzinie "Rolnictwo" w ZSCKR w Studzieńcu" - Remont budynku inwentarskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) na realizację projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "Rolnictwo" w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Wniosek numer: KPO/22/BCU/W/0039

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsckrstudzieniec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: (https://zsckrstudzieniec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (https://zsckrstudzieniec.ezamawiajacy.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: (https://zsckrstudzieniec.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
[Szczegółowa klauzula informacyjna RODO została określona w Rozdziale XXIII SWZ- ze względu na ograniczoną ilość
wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR.071/4/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku dydaktycznego oraz dobudowa hali maszyn rolniczych” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.1. Zakres zadania inwestycyjnego części I ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego: teren Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc, działka ewidencyjna nr 195/17 obręb 003 Studzieniec.
2.2. Zakres przedmiotu obejmuje:
a. Zakres robót budowlanych
• Budowę klatek schodowych wraz z windami osobowymi, dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami
• Przebudowę dachu wraz z wykonaniem lukarn dachowych lub zmiana nachylenia części połaci i ocieplenie dachu
• Wykonanie posadzek z wykończeniem
• Budowa i wykończenie ścian i sufitów
• Montaż drzwi zewnętrznych i okien
• Montaż wszystkich drzwi wewnętrznych
• Budowa segmentu hali maszyn rolniczych wraz z wykończeniem
• Wyposażenie budynku w sprzęt ruchomy ( meble)
• Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. – hydranty, gaśnice, oznakowania
• Montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego
b. Zakres robót sanitarnych dla przebudowy segmentu dydaktycznego
• Kotłownia na gaz płynny
• Instalacja gazu płynnego
• Instalacja wentylacji mechanicznej
• Przebudowa wentylacji grawitacyjnej
• Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej
• Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• Instalacja ogrzewania podłogowego oraz zasilania central
• Instalacja chłodniczej zasilania chłodnic central wentylacyjnych
c. Zakres robót sanitarnych dla segmentu hali maszyn
• Instalacja wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
• Wewnętrzna instalacja wodociągowa
• Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu produkcji mąki
• Instalacja grzewcza
d. Zakres robót elektrycznych dla segmentu dydaktycznego
• Przebudowa przyłącza teletechnicznego
• Instalacja zasilająca
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Instalacja oświetlenia podstawowego
• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych
• Instalacja siłowa i technologiczna
• Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych
• Instalacja odgromowa i uziemiająca
• Instalacja okablowania strukturalnego
• Instalacja monitoringu CCTV
e. Zakres robót elektrycznych dla segmentu hali maszyn
• Instalacja zasilająca
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Instalacja oświetlenia podstawowego
• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
• Instalacja oświetlenia zewnętrznego
• Instalacja gniazd wtyczkowych
• Instalacja siłowa i technologiczna
• Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych
• Instalacja odgromowa i uziemiająca
• Instalacja fotowoltaiczna
f. Zagospodarowanie terenu
• Przebudowa dróg dojazdowych na działce, chodników, parkingów przed budynkiem
• Wykonanie zjazdów z drogi gminnej
• Montaż elementów drobnych ( kosze na śmieci, oświetlenie terenu)
• Urządzenie terenów zielonych, wykonanie nasadzeń krzewów i drzew
• Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z nowoprojektowanym obiektem
• Budowa kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z projektowanych dachów oraz utwardzeń terenu
• Budowa zbiorników gazu płynnego wraz z instalacją łączącą ja z budynkiem
• Budowa zbiornika wody pożarowej
• Przebudowa sieci oraz zewnętrznych instalacji kolidujących z rozbudowywanym budynkiem dydaktycznym (w szczególności wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz elektrycznej)
• przebudowa przyłącza teletechnicznego dla segmentu dydaktycznego
4. Szczegółowo przedmiot umowy i zakres robót opisują następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy –stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ
5. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;
2) wynikami badań i pomiarów własnych;
3) wynikami opracowań własnych.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z § 8 Umowy, gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu przez okres 5 (pięciu) lat.
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 1 osoba na stanowisku operatora koparki.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności weryfikacyjnych i kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający uprawniony jest do:
1). żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na pod-stawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją za-mówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pra-cę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;
2). żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-nia ww. wymogów;
3). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Z tytułu niespełnienia żądania określonego w ust. 8 pkt 1 Zamawiający naliczy kary umowne, określone w § 7 ust. 1 pkt 10 Umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
12. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem i wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza również, że jest przedsiębiorcą specjalizującym się w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadającym zamierzonemu Zadaniu Inwestycyjnemu oraz przedmiotowi opisanemu w umowie i gwarantuje wysoką jakość prac związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.
15. Prace projektowe winny być na bieżąco konsultowane z przedstawicielem Zamawiającego tj. z …………………………... tel. ……………………… e-mail. ………………
16. Wykonawca wykona kompletny projekt budowlany, w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
17. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń do właściwych instytucji oraz uzyska na swój koszt wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.
18. Wykonawca pokryje koszty związane z nadzorem archeologicznym.
19. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały i urządzenia odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.
20. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową oraz, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie zaprojektowania i wykonawstwa robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy oraz realizacji wszelkich postanowień Umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
22. Z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców chcących złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót budowlanych (miejsce wizji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu; Studzieniec 30, 09-200 Sierpc), zgłoszenia dokonywane w sekretariacie szkoły.
23. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 5 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r., w godz. od 10:00 do 14:00, każdorazowo w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
24. Warunkiem dopuszczenia do udziału w wizji jest przekazanie zamawiającemu pełnomocnictwa (zgodnego z KRS lub CEIDG) lub innego równoważnego dokumentu stanowiącego umocowanie osoby uczestniczącej w wizji do reprezentowania wykonawcy podczas wizji lokalnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości późniejszego uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.
25. Podczas wizji lokalnej zamawiający sporządzi listę obecności, zawierającą imię, nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej oraz nazwę wykonawcy którego ta osoba reprezentuje (z załączeniem dokumentu do reprezentacji). Nazwa wykonawcy musi być tożsama z nazw podmiotu wskazanego w treści pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu oraz nazwą Wykonawcy składającego ofertę.
26. Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w wizji lokalnej zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie środków ochrony osobistej BHP umożliwiających wejście na obiekt, tj. kask, odpowiednie obuwie itp.
27. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji lokalnej, oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
28. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena (z VAT): 60%,
Gwarancja: 40%.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

Kryterium nr 1: Cena (60%) „C”, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:
"C\=" C_"min\." /C_o ×"\1\0\0pkt\=\.\.\.pkt\,gdzie":
Cmin. – cena oferty najtańszej (brutto)
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)

Kryterium nr 2: Gwarancja (40%).
Kryterium „Gwarancja” G- będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 4 lata.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 6 lat.
Termin gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
4 lata – 0 punktów;
5 lat - 50 punktów;
6 lat - 100 punktów;
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Gwarancja”, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną, tj. 4 lata i przyzna 0 pkt. W przedmiotowym kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
"P\=C"×"\6\0\%\+G"×"\4\0\%"="\.\.\.pkt\,gdzie":
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
Łączna suma punktów przyznanych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością pozwalającą na wybór oferty o największej liczbie punków, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na cały przedmiot zamówienia, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą łączną sumę punków.
Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część II: „Remont budynku inwentarskiego” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”
3.1 Zakres zadania inwestycyjnego części I ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego: teren Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc, działka ewidencyjna nr 195/17 obręb 003 Studzieniec.
3.2. Zakres przedmiotu obejmuje:
a. Zakres robót budowlanych:
• Remont ścian, posadzek, sufitów
• Aranżacja łazienek i szatni
• Aranżacja boksów dla zwierząt
• Montaż osprzętu sanitarnego
• Montaż osprzętu elektrycznego
• Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. – hydranty, gaśnice, oznakowania
b. Zakres robót sanitarnych:
• Przebudowa wentylacji
• Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej
• Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• Przebudowa instalacji ogrzewania
c. Zakres robot elektrycznych:
• Instalacja zasilająca
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Instalacja oświetlenia podstawowego
• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
• Instalacja oświetlenia zewnętrznego
• Instalacja gniazd wtyczkowych
• Instalacja siłowa i technologiczna
• Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych
• Instalacja odgromowa i uziemiająca
d. Zagospodarowani terenu:
• Rozbiórka płyt żelbetowych na działce
• Wykonanie ogrodzeń i wybiegów dla zwierząt
4. Szczegółowo przedmiot umowy i zakres robót opisują następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy –stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ
5. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót zaleca się kierowanie dodatkowo:
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;
2) wynikami badań i pomiarów własnych;
3) wynikami opracowań własnych.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z § 8 Umowy, gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu przez okres 5 (pięciu) lat.
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 1 osoba na stanowisku operatora koparki.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności weryfikacyjnych i kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający uprawniony jest do:
1). żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na pod-stawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją za-mówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pra-cę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;
2). żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-nia ww. wymogów;
3). przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. Z tytułu niespełnienia żądania określonego w ust. 8 pkt 1 Zamawiający naliczy kary umowne, określone w § 7 ust. 1 pkt 10 Umowy.
11. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
12. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem i wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza również, że jest przedsiębiorcą specjalizującym się w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadającym zamierzonemu Zadaniu Inwestycyjnemu oraz przedmiotowi opisanemu w umowie i gwarantuje wysoką jakość prac związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.
15. Prace projektowe winny być na bieżąco konsultowane z przedstawicielem Zamawiającego tj. z …………………………... tel. ……………………… e-mail. ………………
16. Wykonawca wykona kompletny projekt budowlany, w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
17. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń do właściwych instytucji oraz uzyska na swój koszt wszelkie wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.
18. Wykonawca pokryje koszty związane z nadzorem archeologicznym.
19. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały i urządzenia odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.
20. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową oraz, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie zaprojektowania i wykonawstwa robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy oraz realizacji wszelkich postanowień Umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
22. Z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawców chcących złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót budowlanych (miejsce wizji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu; Studzieniec 30, 09-200 Sierpc), zgłoszenia dokonywane w sekretariacie szkoły.
23. Wizja lokalna odbędzie się w dniach 5 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r., w godz. od 10:00 do 14:00, każdorazowo w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
24. Warunkiem dopuszczenia do udziału w wizji jest przekazanie zamawiającemu pełnomocnictwa (zgodnego z KRS lub CEIDG) lub innego równoważnego dokumentu stanowiącego umocowanie osoby uczestniczącej w wizji do reprezentowania wykonawcy podczas wizji lokalnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości późniejszego uzupełnienia pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.
25. Podczas wizji lokalnej zamawiający sporządzi listę obecności, zawierającą imię, nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej oraz nazwę wykonawcy którego ta osoba reprezentuje (z załączeniem dokumentu do reprezentacji). Nazwa wykonawcy musi być tożsama z nazw podmiotu wskazanego w treści pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu oraz nazwą Wykonawcy składającego ofertę.
26. Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w wizji lokalnej zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie środków ochrony osobistej BHP umożliwiających wejście na obiekt, tj. kask, odpowiednie obuwie itp.
27. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę, który nie uczestniczył w wizji lokalnej, oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
28. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Opis przedmiotu zamówienia jest sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena (z VAT): 60%,
Gwarancja: 40%.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

Kryterium nr 1: Cena (60%) „C”, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:
"C\=" C_"min\." /C_o ×"\1\0\0pkt\=\.\.\.pkt\,gdzie":
Cmin. – cena oferty najtańszej (brutto)
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)

Kryterium nr 2: Gwarancja (40%).
Kryterium „Gwarancja” G- będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 4 lata.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 6 lat.
Termin gwarancji należy proponować w pełnych latach.
Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
4 lata – 0 punktów;
5 lat - 50 punktów;
6 lat - 100 punktów;
(maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
UWAGA:
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Gwarancja”, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną, tj. 4 lata i przyzna 0 pkt. W przedmiotowym kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
"P\=C"×"\6\0\%\+G"×"\4\0\%"="\.\.\.pkt\,gdzie":
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”.
Łączna suma punktów przyznanych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością pozwalającą na wybór oferty o największej liczbie punków, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na cały przedmiot zamówienia, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą łączną sumę punków.
Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną liczbą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga:
a) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) budynku o wartości nie niższej niż 2 500.000,00 zł brutto.
c) aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej, który posiada minimum 5 letnie doświadczenie w nadzorowaniu budowy; co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności elektrycznej.
2. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast każdy warunek określony w ust. 1 pkt 4 lit. b i c musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w specjalności ogólnobudowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznej wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty dołączane do Formularza oferty:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla części I: 10 000,00 złotych.
Dla części II: 10 000,00 złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń) w imieniu każdego z Wykonawców osobno

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
[Rodzaje i zakresy zmian zostały określone w § 9 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ- ze względu na
ograniczoną ilość wprowadzenia znaków w ogłoszeniu o zamówieniu]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zsckrstudzieniec.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18
maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i
rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.