eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie kompleksowej usługi ITOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GGKO-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011015792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL JEROZOLIMSKIE

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ggko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ggko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi IT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24e5bf92-0064-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24e5bf92-0064-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie kompleksowej usługi IT

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozwiązania incydentu krytycznego (

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyknawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę co najmniej 700 tys. zł
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż:
a. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługi polegającej na administrowaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy rozległą siecią zawierającą co najmniej 100 urządzeń teleinformatycznych w tym serwerami, stacjami roboczymi i urządzeniami sieciowymi opartymi na technologiach i oprogramowaniu wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.
b- będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia, co najmniej 3 (trzema)
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których przynajmniej dwie będzie
posiadać kompetencje, wiedzę i doświadczenie na poziomie administratora,
wymienione poniżej:

- wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym;
- doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia (usługi) administrowania rozległą siecią (sieciami lub systemami) komputerową pracującą pod kontrolą MS Windows, Linux lub innego równoważnego pod względem funkcjonalności, przez okres co najmniej 6 miesięcy;
- znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows;
- znajomość systemów operacyjnych sieciowych z rodziny Microsoft Windows Server i sieci zbudowanych na bazie tych systemów;

- znajomość oprogramowania i technik wirtualizacji;
- znajomość systemu operacyjnego Linux;
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sieciami informatycznymi LAN, WAN, VPN;
- znajomość zagadnień związanych z zestawianiem tuneli VPN za pomocą protokołów IPsec oraz SSL
w ujęciu server to server i server to client;
- znajomość zagadnień związanych z użytkowaniem aplikacji biurowych Microsoft Office;
- znajomość zagadnień związanych z ochroną antywirusową w sieciach komputerowych;
- znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa serwerów i macierzy dyskowych;
- znajomość zagadnień związanych z administracją systemami zabezpieczeń na styku sieci lokalnej z Internetem
- znajomość funkcjonowania, obsługi i serwisowania serwerów, stacji roboczych oraz standardowych urządzeń peryferyjnych;
- znajomość języka SQL oraz baz danych typu Microsoft Access, MySQL,PostrgreSQL;
- znajomość technologii macierzy dyskowych;
- doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących integralności danych i polityk bezpieczeństwa informacji;
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: referencje, wykaz osób i usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową wysokość tej stawki,
3) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację
w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
a) w przypadku istotnej zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
b) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy (netto), określone w § 2 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o Wskaźnik waloryzacji - tj. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie odpowiednio: towarów lub usług (w zależności – czego dotyczy) opublikowany/ opublikowane (kwartalny/ kwartalne), przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
o waloryzacja w wyniku której nastąpi:
 podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy
od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3,5% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3,5% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację,
z uwzględnieniem, iż
o waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację/ działań Zamawiającego,
z uwzględnieniem, iż
o pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana
 na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami,
 w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt,
czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje przedmiot umowy w terminach określonych w postanowieniach umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki z uwzględnieniem, iż
o waloryzacji będą podlegać wartości usług odebranych z uwzględnieniem, iż
o w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, z uwzględnieniem, iż maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w ofercie Wykonawcy.
4) zmian wynikających z przepisów prawa,
5) zmniejszenie zakresu umowy wynikającego z przyczyn niezależnych ani od Zamawiającego ani od Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.