eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarszewy › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192007817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 9

1.5.2.) Miejscowość: Skarszewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-250

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0585882436

1.5.8.) Numer faksu: 0585882436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@skarszewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsskarszewy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26b5f7df-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025750/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26b5f7df-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://ezamowienia.gov.pl/ w przypisanym postępowaniu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/ Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do niezbędnych formularzy, m.in.: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Więcej informacji dotyczących zakładania konta na platformie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf .
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (więcej informacji: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamowienia.pl.
4. Postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań lub ze strony głównej platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: gops@skarszewy.pl
6. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowanie dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: gops@skarszewy.pl
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawiera - zgodnie z zapisami części XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.PS.261.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach, wykonywanych w miejscu zamieszkaniu klientów w okresie od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób u których świadczone będą w/w usługi, w ramach realizacji zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.)
Przy świadczeniu usług mają zastosowanie przepisy:
a) art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.);
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych GOPS na terenie miasta i gminy Skarszewy w ilości szacunkowej 1.160 godzin, w okresie od 1 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 Wykonawca, w zależności od potrzeb Zamawiającego, będzie świadczył w dni robocze, dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) 7 dni
w tygodniu.
4. Liczba godzin 1.160 podana w pkt 1 jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych usług wynosi szacunkowo 193 godziny miesięcznie dla średnio 4 osób w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Liczba godzin może ulec zmianie, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczonych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie ceny brutto 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi podanej w ofercie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za ilość faktycznie świadczonych godzin usług i nie będzie zgłaszał roszczeń co do realizacji pozostałej, niezleconej przez Zamawiającego części.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych a także zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi normami europejskimi zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wykonawca musi wykazać odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
Zamawiający określa, iż do realizacji tego zadania wymaga by usługi świadczone były przez osoby z kwalifikacjami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz.1598 ze zm.) przede wszystkim tj.:
Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:
1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2) Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobytego w jednej z następujących placówek:
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
e) warsztacie terapii zajęciowej,
f) innej jednostce niż wymienione pod lit. a) – e), świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto przedstawione umiejętności winny wskazywać jednoznacznie możliwości wykonywania usług określonych w przedmiocie zamówienia świadczone poszczególnym osobom – w zależności od potrzeb i wskazań lekarskich. Należy przedłożyć dokumenty /typu dyplom, zaświadczenie itp./potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia ww. specjalistycznych terapii przez osoby przewidziane do ich prowadzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium cena – 60 % (60 pkt)
Kryterium doświadczenie zawodowe koordynatora usług - 40% (40 pkt)

1. Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 60 pkt. Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:

oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
A = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej

gdzie:
A – liczba otrzymanych punktów

2. Kryterium doświadczenie koordynatora usług zostanie ocenione w skali punktowej do 40 pkt. Liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wykazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 5 do SWZ według następujących zasad:
• doświadczenie koordynatora od 2 -10 lat - 20 pkt
• doświadczenie koordynatora powyżej 10 lat – 40 pkt

Oferta Wykonawcy z największym doświadczeniem uzyska 40 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. W przypadku, gdy doświadczenie koordynatora będzie krótsze niż 2 lata, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W przypadku wskazania w załączniku nr 5 do SWZ większej ilości osób przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania czynności koordynatora, doświadczenia tych osób nie będą sumowane, a do oceny zostanie przyjęte doświadczenie osoby, która posiada największe doświadczenie.

Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:

ilość wykazanych lat w badanej ofercie
A = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
maksymalna ilość wykazanych lat
spośród wszystkich ofert
gdzie:
A – liczba otrzymanych punktów

3. Obliczenia kryteriów cena i doświadczenie Wykonawcy będą dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w Rozdziale XIV. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że więcej ofert posiada taki sam wynik w odniesieniu do ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, wybrana zostanie oferta z niższą ceną od pozostałych cen ofertowych. W przypadku wystąpienia dwóch ofert z tym samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe koordynatora usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz usług wykonanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ (składany wraz z ofertą).
2. Wykaz osób potwierdzający kwalifikacje (koordynator) - załącznik nr 5 do SWZ (składany wraz z ofertą).
3. Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ (składany na wezwanie) - art. 274 Pzp.
4. Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust.1pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składany na wezwanie - art. 274 Pzp)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.