eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup oraz sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup oraz sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modlińska197

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialoleka.um.warszawa.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do siedziby Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd4f74f0-e360-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00329992/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Materiały biurowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196088

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.23.2023.AJA/TP1-d

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup oraz sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego, przy ul. Modlińskiej 197 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 6 do SWZ) w tym Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do wzoru umowy).
UWAGA: Zamawiający określa minimalną nominalną skalę białości papieru (opisanego w pozycji A oraz pozycja B formularza cenowego – załącznik nr 1 do SWZ), tj. nie mniejsza niż 164 CIE, bez uwzględnienia wpływów czynników w procesie produkcji mogących powodować występowanie odchyleń od pożądanej wartości. Skala białości oferowanego papieru stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 8 SWZ.
Zamawiający wraz z ofertą żąda potwierdzenia parametrów jakościowych oferowanego papieru poprzez złożenie zaświadczenia wystawionego przez odpowiedni, niezależny organ uprawniony do kontroli jakości
(np. Instytut Celulozowo-Papierniczy), określający parametry w zakresie gramatury, jasności, wilgotności, nieprzeźroczystości oraz białości papieru o wartości CIE co najmniej równej lub wyższej z zaoferowaną przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert „dostawa papieru o podwyższonych parametrach” opisanej w pkt 8 SWZ.
Wykonawca wraz z dostawą każdej partii papieru dostarczy Zamawiającemu Kartę Techniczną papieru, zawierającą parametry dotyczące białości papieru CIE bez uwzględnienia wpływów czynników w procesie produkcji mogących powodować występowanie odchyleń od pożądanej wartości o wartości co najmniej równej lub wyższej wartości CIE zaoferowanej przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert „dostawa papieru o podwyższonych parametrach” opisanej w pkt 8 SWZ.
UWAGA: Zamawiający wyznacza wartość jednorazowego zamówienia na artykuły biurowe stanowiące przedmiot zamówienia, tj. minimum logistyczne na poziomie 250 zł. Wartość jednorazowego zlecenia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 8 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30197630-1 - Papier do drukowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187205,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187205,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187205,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Best-Art wspólnicy spółki cywilnej Marlena i Krzysztof Przygoda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 5221010873

7.3.3) Ulica: Smugowa 23a

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-032

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187205,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.