eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi
i podległych jej jednostek organizacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 152

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-322

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.poldz.budzetowy@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-lodz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi
i podległych jej jednostek organizacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-853dd925-0123-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135652/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostkach organizacyjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-853dd925-0123-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
2. W sytuacji awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat.poldz.budzetowy@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty należy podpisać podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W przypadku podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Szczegółowe informacje, jak podpisywać podpisem kwalifikowanym znajdują się w Instrukcji Podpisywania.
4. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3026-7.261.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostkach jej podległych, wraz z przyległym do nich terenem oraz parkingiem położonym przy zbiegu ulic Kilińskiego i Wigury.
2. Usługa ochrony osób i mienia oparta na elemencie osobowym (fizycznym) będzie wykonywana w czternastu obiektach Zamawiającego, a w szczególności Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i Prokuraturach Rejonowych w dzielnicach miasta Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuraturach Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu oraz Archiwum Zakładowym.
3. Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja nadzoru wykonywanych usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Własna Grupa Interwencyjna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną przez właściwy organ koncesyjny zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
Brak ważnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnienie warunku, a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. wydaną przez właściwy organ koncesyjny koncesję na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje zamówienia (w ramach odrębnych umów zakończonych lub będących w trakcie realizacji) polegające na świadczeniu usługi stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku lub budynkach użyteczności publicznej, z których każda usługa świadczona była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, a zrealizowana wartość każdego zamówienia (umowy) w okresie jednego roku z zakresu ochrony stałej lub doraźnej osób i mienia - była nie mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto (jeden milion złotych).
Uwaga:
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert: usługa została wykonana na kwotę nie mniejszą niż określona w warunku a jej realizacja do tego momentu trwała co najmniej 12 miesięcy.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do jego realizacji min. jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora ochrony, spełniającą łącznie następujące warunki:
• jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (tj. posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji),
• posiada niezbędną wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu i nadzorze pracy osób wykonujących usługę stałej bezpośredniej ochrony mienia, tj. co najmniej raz pełniła funkcję Koordynatora ochrony dla usługi, która:
- obejmowała bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w budynku lub budynkach użyteczności publicznej,
- trwała przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- miała wartość minimum 2 000 000 PLN brutto.
Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022.1225 ze zm.), „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 oceniane będzie łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2021.275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg Załącznika Nr 8 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U.2023.129 ze zm.) sporządzone wg Załącznika Nr 9 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 sporządzone wg Załącznika Nr 10 do SWZ.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ważna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej; (podstawa: art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995)) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert sporządzony wg Załącznika nr 7 do SWZ.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisku Koordynatora. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, nr wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (wskazujący na uprawnienia), oświadczenie w przedmiocie posiadanego doświadczenia zgodnie z warunkami postępowania, podstawę dysponowania osobą, nr pozwolenia na broń (jeśli dotyczy), oświadczenie każdej z osób w przedmiocie niekaralności, a także zakres wykonywanych przez te osoby czynności sporządzony wg Załącznika nr 13 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla całości zamówienia.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000.
Z dopiskiem: Postępowanie 3026-7.261.3.2023 – WADIUM.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 5 podpunkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Skuteczne wniesienie wadium w ww. formie w postaci elektronicznej wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia treść gwarancji lub oświadczenia o poręczeniu musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawierać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
.....
Uwaga: Z powodu maksymalnej długości pola - 4000, pozostałe informacje znajdują się w Dziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (lider Konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę
w zakładce „Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie.
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców odrębnie
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Wzoru Umowy m.in.
w następujących okolicznościach:
- zmiany lokalizacji lub liczby obiektów Zamawiającego,
- zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie liczby pracowników ochrony bądź liczby godzin świadczenia usług przez poszczególnych pracowników ochrony,
- zmiany zasad wykonywania usługi ochrony osób i mienia opartej na elemencie osobowym (fizycznym) w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie,
- zmiany zakresu powierzonych danych osobowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczenia dotyczące maksymalnej długości pola w Sekcji VI pkt 6.4.1) (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający w kwestii podania informacji wymaganych w tej Sekcji odsyła odpowiednio Działu XVI SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.