eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnegoOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 4

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338549200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalslaski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie samochodowego transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-500cf324-fb98-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00177156/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie samochodowego transportu sanitarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-500cf324-fb98-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez Platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl,
z zastrzeżeniem, że:
• ofertę oraz załączniki do oferty, składa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po
zalogowaniu się na konto Wykonawcy,
• komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w pozostałym zakresie t.j. składania oświadczeń, wniosków (innych niż
oferta wraz z załącznikami) wyjaśnień, zawiadomień i innych dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadkach uniemożliwiających komunikację w/w sposób, Zamawiający dopuszcza komunikację w sposób określony w pkt
VII.21SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób komunikacji w postępowaniu, w tym sposób składnia ofert przy pomocy Platformy e-Zamówienia opisany został w
interaktywnych instrukcjach korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnych na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem Platformy e-
Zamówienia.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). Dokumenty należy sporządzić w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.
2017 poz. 2247 t.j)
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały
oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć
w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty
lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452)
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone
podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych
wraz z ofertą to 250 MB. 8. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na Platformę e-Zamówienia.
9. Więcej o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt VII. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4, 43-
400 Cieszyn;
b)inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Cieszynie jest Pan Jerzy Harok, iod@szpitalslaski.pl, ido@szpitalslaski.pl, tel. 0 33 854 92 00;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu obowiązujące przepisy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 981/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Transport sanitarny pacjentów – zespół z lekarzem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie pojazdu w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Transport sanitarny osób dializowanych w pozycji leżącej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie pojazdu w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Transport sanitarny osób dializowanych w pozycji siedzącej

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie pojazdu w klimatyzację

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
• Wykonawca będzie dysponować na czas realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:
W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1
 minimum 1 pojazdem wyposażonym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2022, poz. 2770 t.j. ze zm.) – karetką typu C) - ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789:2008 lub równoważną i wyposażoną zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami, przeznaczony do zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjenta, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2019 roku;
W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2
 minimum 1 pojazdem wyposażonym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2022, poz. 2770 t.j. ze zm.), tj. ambulans co najmniej typ A2 - podstawowy ambulans drogowy skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 1789:2008 lub równoważną, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2019 roku;
W przypadku składania oferty na Zadanie nr 3
 minimum 2 pojazdami zarejestrowanymi do przewozu min. 8 osób + kierowca, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2019 roku.

• Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1
co najmniej:
 1 lekarzem,
 1 pielęgniarką lub ratownikiem medycznym,
 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy kategorii B oraz spełniającym wymagania
w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa
w Rozdziale 16, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 t.j. z późn. zm.);

W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 i 3 – Zamawiający nie określa wymaganego poziomu zdolności dysponowania na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Słowniczek:
o Ratownik medyczny – kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2022, poz. 2770 t.j. ze zm.);
o Pielęgniarka – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),
o Lekarz - kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023, poz. 650 t.j. z późn. zm.).

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
– wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ),
– wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie Zadania nr 1 (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, wykaz narzędzi/osób podmioty te składają łącznie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że środki transportu przeznaczone do realizacji zamówienia spełniają wymagania ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2023, poz. 760).

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, w/w przedmiotowe środki dowodowe, składane są przez te podmioty łącznie.

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w punkcie 2. SWZ lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 2. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o których mowa w punkcie 2. SWZ lub złożone dokumenty będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 2. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące Załącznik nr 3a do SWZ,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3b do SWZ,
3. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący, Załącznik nr 3c do SWZ,
4. oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt
VI. 1. d) SWZ, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ (o ile dotyczy),
5. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VI.2. SWZ,
6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego),
7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
a Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
8. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli zostały postawione warunki udziału
w postępowaniu), jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 7),
9. inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, itp.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 4_1, 4_2 i 4_3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl. Sposób składania oferty został opisany w pkt XI. SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Doprecyzowanie Ogłoszenia
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.07.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.