eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie CPV 15000000-8 Żywność , napoje, tytoń i produkty pokrewneOgłoszenie z dnia 2023-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie CPV 15000000-8 Żywność , napoje, tytoń i produkty pokrewne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311562160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 55

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63/2704027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownikgospodarczy@szkolaslesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspslesin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie CPV 15000000-8 Żywność , napoje, tytoń i produkty pokrewne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6f0ee49-0127-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027332/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6f0ee49-0127-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-zamówienia ani logowania.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do
komunikacji”).
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym
zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia.
8) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki
do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub
składanych wraz z ofertą to 250 MB.
10) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
12) Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: O.ZSP.231.17.2023.
13) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej na adres email: kierownik gospodarczy@szkolaslesin.pl (z wyłączeniem składania ofert).
14) Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, .zip.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póź. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Balewską.
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
b) telefonicznie: 63/2 704 027
c) Inspektor ochrony danych.: p. Ewa Galińska, inspektor@osdidk.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.ZSP.231.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mleko i przetwory mleczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilośc godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złożone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne i mięsno - wędliniarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin na wymianę produktow zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złozone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ryby i mrożonki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na złożone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych).

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne artykuły spożywcze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena Łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złozone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Owoce i warzywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złożone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilośc godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złożone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jaja

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający w ramach
zamówienia podstawowego będzie składał zamówienie według faktycznych potrzeb, co oznacza że podane ilości poszczególnych produktów mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu. Oznacza to, że ilości produktów podane w formularzu
cenowym nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych zamawianego produktu między poszczególnymi pozycjami
w formularzu cenowym do wysokości łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu około 60 % wartości przedmiotu zamówienia każdej z części. Pozostałe 40% wartości zamówienia Zamawiający zrealizuje zgodnie z zapotrzebowaniem. Prawo opcji obejmuje również możliwość zwiększenia ilości produktów podanych w formularzu cenowym każdej z części zamówienia podstawowego w ramach i na warunkach umowy. Zakres prawa opcji w tym przypadku nie może przekroczyć 20 % wartości brutto pierwotnej umowy. Ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia dla której została złożona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilosc godzin na wymianę produktów zareklamowanych.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na złożone zamówienie (czas dostawy artykułów spożywczych)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 9, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 9a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
1) Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia:

A. Oświadczenie wykonawcy oraz odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: Załącznik nr 10 do SWZ
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
f) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP.

B. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – Załącznik nr 11 do SWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.

C. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ)
2) Formularz cenowy – wypełniony dla właściwej części 1-7 (Załączniki nr 2-8 do SWZ).
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum;
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy składającemu ofertę - o udostępnieniu zasobów (należy wskazać jakie to są zasoby) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie składa do oferty i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby.
6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
7) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
4.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta, tzn. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej), w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej) kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
 UWAGA - Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy
w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej
umowie, w niżej wymienionych (uzasadnionych) przypadkach:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) zmiany ceny jednostkowej produktu – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. Strony mogą zmienić ceny jednostkowe poszczególnych artykułów w przypadku udokumentowanej zmiany cen produktów na podstawie notowań Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana może być zaakceptowana w wysokości nie wyższej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc ogłaszany przez Prezesa GUS na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikowany w Monitorze Polskim (tzw. klauzula waloryzacyjna). Do pisemnego wniosku o zmianę cen Wykonawca dołącza komunikat GUS określający wysokość wskaźnika wzrostu cen oraz wyliczenie zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Zmienione ceny będą obowiązywać od dnia podpisania aneksu, jednak pierwszy wniosek Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca obowiązywania umowy;
c)zmiany numeru rachunku bankowego;
d) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron;
e) dotyczących wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować produkt tożsamy
spełniający warunki określone w SWZ oraz za cenę określoną w formularzu cenowym
i umowie;
f) zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych Umową w przypadku zmiany
wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
g) zmiany asortymentu określonego w załączniku nr 1 do Umowy w zależności od potrzeb
Zamawiającego, jednak zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty o której mowa
w § 4 ust.1 umowy;
h) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych Umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru,
na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego;
i) zmiany miejsca dostawy, w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego;
j) innych niż wskazane w literach a) – i), gdy zachodzi konieczność ich wprowadzenia z
powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Dokonanie zmiany treści Umowy wymaga uprzednio złożenia na piśmie drugiej Stronie
wniosku wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Strony na jej dokonanie.
Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać w szczególności:
a) pozycję (zakres) zmiany
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany
c) podstawę dokonania zmiany
d)informację lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności
uzasadniające dokonanie zmiany.
5. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają – pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie szczegóły zawarte są w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.