eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku przy ul. Wyspiańskiego 2n w KłodzkuOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielonego Dębu 22

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-621

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713710468

1.5.8.) Numer faksu: 713710470

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wroclaw.pip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5af3c87b-0119-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118982/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
1.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia4 wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
1.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, informuję Pana, że:
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Zielonego Dębu 22,
51-621 Wrocław.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wroclaw.pip.gov.pl.
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wykonania tej umowy, w wykonaniu obowiązków Administratora
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
4. Odbiorcą Pana danych osobowych mogą zostać:
a. inne jednostki organizacyjne PIP,
b. uprawnione organy publiczne,
c. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
d. podmioty, które mogą uzyskać dane na podstawie przepisów prawa,
5. Pana dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (i przepisach wykonawczych) określających okres przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem
przez Administratora zamówień.
6. Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7. Ma Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
9. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR-POR-A.213.182.2023.2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 291413,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją Inwestycji pn.
„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 2N w Kłodzku na
potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Kłodzku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą techniczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena z podatkiem VAT oraz doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu lub sprawował nadzór inwestorski nad realizacją remontu lub przebudowy, lub rozbudowy i przebudowy budynku/budynków, modernizacji budynku/ów
wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej, z przeznaczeniem na potrzeby
biurowe, biurowo – usługowe lub biurowo - mieszkalno – usługowe, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 (kubatura ta
dotyczy kubatury budynku który został wykonany w ramach jednej usługi) o łącznej wartości inwestycji wynoszącej nie mniej
niż 1 500 000,00 (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówień, to
jest:
a) Koordynator – posiadający wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (m in. koordynator
zespołu/kierownik zespołu/inżynier kontraktu/kierownik projektu/inwestor zastępczy, sprawował nadzór inwestorski), polegające na zarządzeniu realizacją
minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 każda .
b) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum
2 inwestycji budowalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.
c) Inspektora nadzoru robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum 2 inwestycji budowalnej przez
okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił
wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum 1 inwestycji budowalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej
robót na obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3
e) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił
wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum 1 inwestycji budowlanej przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej
robót na obiektach, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 10 000zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
2. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr NBP 17 1010 1674 0035 2213 9120 1000 tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego; wpłata wadium winna być dokonana z tytułem „wadium – przetarg –Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Zamawiającego w sposób jak złożenie oferty (opisany w pkt. VII SWZ) lub na adres poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ust 6 ustawy.
8. Wadium winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust 6 ustawy.
9. Zamawiający nie dopuszcza postanowień określających m.in. że zwrot przez podmiot inny niż Zamawiający dokumentu ustanawiającego wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, powoduje wygaśnięcie tego wadium, w sytuacji, gdy Zamawiający nie dokonał zwrotu tego wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.
10. Wykonawca może złożyć wniosek o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, który powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy i/lub szczegółowe terminy
realizacji poszczególnych Etapów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-e umowy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, tj. wojna, klęski żywiołowe, strajki itp.,
2) zaostrzenia sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy m.in. z uwagi na dalsze
rozprzestrzenianie się COVID-19, wówczas gdy realizacja postanowień niniejszej umowy będzie uniemożliwiona lub
znacznie utrudniona,
3) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, bądź podmioty trzecie, będących w
szczególności następstwem nieterminowego przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów, materiałów niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy, dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego,
jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu, w umowach na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub na wykonanie robót budowlanych,
4) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy państwowe lub
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) wystąpienia opóźnień w realizacji, bądź zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej
i umowy na wykonanie robót budowlanych,
6) wystąpienia opóźnień wynikłych z przedłużających się postępowań przetargowych lub opóźnień spowodowanych
unieważnieniem postepowań przetargowych i koniecznością ogłoszenia nowych postepowań na wybór wykonawców
dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
4. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 szczegółowe terminy określone w § 2 mogą zostać
wydłużone o liczbę dni, podczas których trwała przeszkoda w realizacji umowy.
5. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 3 nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadku m in.:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym: prawa zamówień publicznych,
finansów publicznych, ochrony danych osobowych, prawa budowalnego i przepisów z nim związanych
2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem:
a) zmian wprowadzonych w umowach i innych dokumentach mających wpływ na realizację niniejszej umowy zawartych
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
b) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w umowie;
c) zmian dotyczących postępowań przetargowych i koniecznością ogłoszenia nowych postępowań na wybór wykonawców
dokumentacji projektowej i robót budowlanych;
d) zmian spowodowanych niemożliwymi do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, okolicznościami które mogą
wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych i będą miały wpływ na niedotrzymanie terminów umowy.
7. Zmiana określona w ust. 6 będzie mogła nastąpić w przypadku wywierania bezpośredniego wpływu na realizację
przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 6 nie może prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmianie może ulec osoba nadzorująca realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy (koordynator zespołu),
wskazana w § 6 ust. 8 lit. a i § 10 ust. 1, w sytuacjach szczególnych i odpowiednio umotywowanych, tj.: w szczególności z
powodu:
1) trwałej lub czasowej niezdolności do wykonywania pracy (np. długotrwała choroba, urlop macierzyński, urlop
wychowawczy, śmierć),
2) zmian organizacyjnych lub kadrowych w strukturze Wykonawcy, uniemożliwiających lub utrudniających w istotny sposób
dalszą realizację zadań określonych w Umowie przez ww. osobę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.