eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Świadczenie dla osób bezdomnych z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia - przetarg IIOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie dla osób bezdomnych z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia – przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: w Starogardzie Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002841092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.starogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mops.starogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie dla osób bezdomnych z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia – przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b0c2ba2-0079-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050507/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi schronienia dla osób bezdomnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować:
a) telefonicznie: 537-005-680,
b) elektronicznie: iod.jednostki@um.starogard.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 5.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 14 bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)
2. Schronisko nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 150 km. Weryfikacji odległości należy dokonać za pomocą strony https://www.google.pl/maps używając funkcji „trasa”. Pod pojęciem odległości Zamawiający rozumie ilość kilometrów, którą należy pokonać przy wykorzystaniu dróg publicznych, a nie linię prostą między siedzibą Zamawiającego a schroniskiem.
4. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska wraz z możliwością zwiększenia tej liczby ma charakter szacunkowy i jest efektem dokonanej przez Zamawiającego analizy na podstawie lat ubiegłych. Faktyczna liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska dla osób bezdomnych może się różnić od liczb wskazanych w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia jak i jego zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy jako załącznik regulaminu obowiązującego w schronisku pod warunkiem, że jego zapisy nie stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.
6. Wymagania Osoby, którym ma być udzielone schronienie będą umieszczane w schroniskach po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, że Kierownik ustala skierowanie telefonicznie, a dokumentacja jest uzupełniona w ciągu 2 dni roboczych.
7. Schronisko powinno:
a) świadczyć schronienie całodobowo,
b) prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
c) realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
d) zapewnić:
• trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący;
• podstawowe środki higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania brudnej odzieży i wysuszenia;
• dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
• właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych;
• kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe i przeciw przeziębieniu;
• poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej;
• informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej zorganizowaniu;
• pomoc prawną i psychologiczną;
e) współpracować z MOPS w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
f) nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 5 bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)
2. Schronisko nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 150 km. Weryfikacji odległości należy dokonać za pomocą strony https://www.google.pl/maps używając funkcji „trasa”. Pod pojęciem odległości Zamawiający rozumie ilość kilometrów, którą należy pokonać przy wykorzystaniu dróg publicznych, a nie linię prostą między siedzibą Zamawiającego a schroniskiem.
4. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska wraz z możliwością zwiększenia tej liczby ma charakter szacunkowy i jest efektem dokonanej przez Zamawiającego analizy na podstawie lat ubiegłych. Faktyczna liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska dla osób bezdomnych może się różnić od liczb wskazanych w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia jak i jego zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy jako załącznik regulaminu obowiązującego w schronisku pod warunkiem, że jego zapisy nie stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.
6. Wymagania Osoby, którym ma być udzielone schronienie będą umieszczane w schroniskach po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, że Kierownik ustala skierowanie telefonicznie, a dokumentacja jest uzupełniona w ciągu 2 dni roboczych.
7. Schronisko powinno:
a) świadczyć schronienie całodobowo,
b) prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
c) realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
d) zapewnić:
• trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący;
• podstawowe środki higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania brudnej odzieży i wysuszenia;
• dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
• właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych;
• kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe i przeciw przeziębieniu;
• poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej;
• informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej zorganizowaniu;
• pomoc prawną i psychologiczną;
e) współpracować z MOPS w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
f) nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 6 bezdomnych mężczyzn wraz usługami opiekuńczymi z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)
2. Schronisko nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 150 km. Weryfikacji odległości należy dokonać za pomocą strony https://www.google.pl/maps używając funkcji „trasa”. Pod pojęciem odległości Zamawiający rozumie ilość kilometrów, którą należy pokonać przy wykorzystaniu dróg publicznych, a nie linię prostą między siedzibą Zamawiającego a schroniskiem.
4. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska wraz z możliwością zwiększenia tej liczby ma charakter szacunkowy i jest efektem dokonanej przez Zamawiającego analizy na podstawie lat ubiegłych. Faktyczna liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska dla osób bezdomnych może się różnić od liczb wskazanych w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia jak i jego zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy jako załącznik regulaminu obowiązującego w schronisku pod warunkiem, że jego zapisy nie stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.
6. Wymagania Osoby, którym ma być udzielone schronienie będą umieszczane w schroniskach po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, że Kierownik ustala skierowanie telefonicznie, a dokumentacja jest uzupełniona w ciągu 2 dni roboczych.
7. Schronisko powinno:
a) świadczyć schronienie całodobowo,
b) prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
c) realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
d) zapewnić:
• trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący;
• podstawowe środki higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania brudnej odzieży i wysuszenia;
• dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
• właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych;
• kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe i przeciw przeziębieniu;
• poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej;
• informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej zorganizowaniu;
• pomoc prawną i psychologiczną;
e) współpracować z MOPS w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
f) nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
8. Usługi schronienia dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi:
a) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie,
b) w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
c) Opieka higieniczna. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
d) niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych,
e) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
f) współpracować z MOPS Starogard Gdański w realizacji kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
g) nie później niż 3 dni od zdarzenia pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
9. Placówki świadczące wyżej wymienione wsparcie dla osób bezdomnych powinny spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), zwanym dalej Rozporządzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 4 bezdomnych mężczyzn wraz usługami opiekuńczymi z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)
2. Schronisko nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 150 km. Weryfikacji odległości należy dokonać za pomocą strony https://www.google.pl/maps używając funkcji „trasa”. Pod pojęciem odległości Zamawiający rozumie ilość kilometrów, którą należy pokonać przy wykorzystaniu dróg publicznych, a nie linię prostą między siedzibą Zamawiającego a schroniskiem.
4. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska wraz z możliwością zwiększenia tej liczby ma charakter szacunkowy i jest efektem dokonanej przez Zamawiającego analizy na podstawie lat ubiegłych. Faktyczna liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska dla osób bezdomnych może się różnić od liczb wskazanych w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia jak i jego zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy jako załącznik regulaminu obowiązującego w schronisku pod warunkiem, że jego zapisy nie stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.
6. Wymagania Osoby, którym ma być udzielone schronienie będą umieszczane w schroniskach po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, że Kierownik ustala skierowanie telefonicznie, a dokumentacja jest uzupełniona w ciągu 2 dni roboczych.
7. Schronisko powinno:
a) świadczyć schronienie całodobowo,
b) prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
c) realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
d) zapewnić:
• trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący;
• podstawowe środki higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania brudnej odzieży i wysuszenia;
• dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
• właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych;
• kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe i przeciw przeziębieniu;
• poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej;
• informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej zorganizowaniu;
• pomoc prawną i psychologiczną;
e) współpracować z MOPS w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
f) nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
8. Usługi schronienia dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi:
a) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie,
b) w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
c) Opieka higieniczna. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
d) niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych,
e) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
f) współpracować z MOPS Starogard Gdański w realizacji kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
g) nie później niż 3 dni od zdarzenia pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
9. Placówki świadczące wyżej wymienione wsparcie dla osób bezdomnych powinny spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), zwanym dalej Rozporządzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla 4 bezdomnych kobiet wraz usługami opiekuńczymi z terenu miasta Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na udzieleniu tymczasowego schronienia i innych usług zgodnie z art. 48 i 48a ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)
2. Schronisko nie może być oddalone od siedziby Zamawiającego dalej niż 150 km. Weryfikacji odległości należy dokonać za pomocą strony https://www.google.pl/maps używając funkcji „trasa”. Pod pojęciem odległości Zamawiający rozumie ilość kilometrów, którą należy pokonać przy wykorzystaniu dróg publicznych, a nie linię prostą między siedzibą Zamawiającego a schroniskiem.
4. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska wraz z możliwością zwiększenia tej liczby ma charakter szacunkowy i jest efektem dokonanej przez Zamawiającego analizy na podstawie lat ubiegłych. Faktyczna liczba osób, które zostaną skierowane do schroniska dla osób bezdomnych może się różnić od liczb wskazanych w ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia jak i jego zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do wzoru umowy jako załącznik regulaminu obowiązującego w schronisku pod warunkiem, że jego zapisy nie stoją w sprzeczności z postanowieniami umowy.
6. Wymagania Osoby, którym ma być udzielone schronienie będą umieszczane w schroniskach po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, że Kierownik ustala skierowanie telefonicznie, a dokumentacja jest uzupełniona w ciągu 2 dni roboczych.
7. Schronisko powinno:
a) świadczyć schronienie całodobowo,
b) prowadzić rejestr osób korzystających z pomocy placówki, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
c) realizować pracę socjalną, w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
d) zapewnić:
• trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący;
• podstawowe środki higieny osobistej, zmianę odzieży na czystą oraz możliwość wyprania brudnej odzieży i wysuszenia;
• dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
• właściwe warunki socjalno-bytowe i nieskrępowany dostęp do pomieszczeń sanitarnych;
• kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu i placówkami ochrony zdrowia, leki przeciwbólowe i przeciw przeziębieniu;
• poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki, poszanowanie godności osobistej;
• informacje o dostępnych formach pomocy społecznej, a w razie potrzeby wsparcie w jej zorganizowaniu;
• pomoc prawną i psychologiczną;
e) współpracować z MOPS w realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
f) nie później niż 3 dni od zdarzenia, pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
8. Usługi schronienia dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi:
a) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie,
b) w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
c) Opieka higieniczna. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
d) niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych,
e) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
f) współpracować z MOPS Starogard Gdański w realizacji kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.
g) nie później niż 3 dni od zdarzenia pisemnie informować o:
• usunięciu osoby bezdomnej z placówki z podaniem uzasadnienia,
• opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska.
9. Placówki świadczące wyżej wymienione wsparcie dla osób bezdomnych powinny spełniać standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896), zwanym dalej Rozporządzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje przedmiot zamówienia, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, który przedmiot zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 Ustawy.
3. Do negocjacji zostaną zaproszeni wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do 3 z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku mniejszej liczby ofert Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców.
5. W celu ograniczenia liczby wykonawców zamawiający przyjmie kryterium najniższej ceny. Zaproszenie zostanie skierowane do wykonawców, którzy w rankingu opracowanym na podstawie powyższego kryterium zajmą miejsca od 1 do 3. Jeśli na pozycji 3 zostanie sklasyfikowanych dwóch lub więcej wykonawców, zamawiający również tych wykonawców zaprosi do negocjacji.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje mogą dotyczyć wszystkich kryteriów oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części Zamówienia. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy Zamawiający ogranicza liczbę części, która może zostać udzielona jednemu Wykonawcy:
1) w zakresie części I, II:
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę zarówno na część I i II jego oferta może zostać wybrana jako najkorzystniejsza tylko w jednej z powyższych części. Jeśli Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą w dwóch częściach, zostanie mu udzielona część w ramach, której Zamawiający zamierza skierować większą liczbę osób bezdomnych;
2) w zakresie części III i IV:
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę zarówno na część III i IV jego oferta może zostać wybrana jako najkorzystniejsza tylko w jednej z powyższych części. Jeśli Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą w dwóch częściach zostanie mu udzielona część w ramach, której Zamawiający zamierza skierować większą liczbę osób bezdomnych.
4. Jednemu Wykonawcy Zamawiający maksymalnie udzieli zamówienie na trzy części przyjmując założenie, że Wykonawcy zostanie udzielone tylko jedno zamówienie w zakresie od części I do II oraz jedno zamówienie w zakresie części od III do IV.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.