eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu RadomszczańskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomszczański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6858944

1.5.8.) Numer faksu: 44 6834335

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radomszczanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomszczanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Radomsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722261699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasickiego 138

1.5.2.) Miejscowość: 97-500 Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps_radomsko@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsradomsko.naszdps.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721119249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ładzice,

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-561

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@dpsradziechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpdradziechowice.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721919375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przedborska 39/41

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pcprradomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprradomsko.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721902771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 2

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lora@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-radomsko.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722237011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 21

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa.radomsko@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursaradomsko.prv.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "KAMIL" w Strzałkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7722419433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolumba 62

1.5.2.) Miejscowość: Strzałków

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powkamil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powkamil.bip.gov.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przez Powiat Radomszczański

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8db9532-0123-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024010/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775599

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775599

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się w języku polskim przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/775599
Korzystanie z platformy przez wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie korzystanie z komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@radomszczanski.pl z zastrzeżeniem sposobu i formy składania
oferty.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
https://platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto
w Dziale I pkt. 13 SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/775599

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO została szczegółowo określona w Dziale I pkt. 27 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca RODO została szczegółowo określona w Dziale I pkt. 27 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.272.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu grupowym na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego, obejmująca życie i zdrowie ubezpieczonych oraz współubezpieczonych.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66512210-7 - Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 15% zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena , Warunki ubezpieczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 656 z późn. zm.), na podstawie zezwolenia co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy (wykonawcy wspólnie ubiegającego się) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 656 z późn. zm.), na podstawie zezwolenia co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Do oferty należy załączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.2. i 12.3. SWZ;
2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 11.10. SWZ, (jeżeli dotyczy);
3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu konkurencyjności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, natomiast spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 11.7. SWZ.
5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt. 10.7. ppkt. 10.7.2. SWZ zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 8 Działu III SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/transakcja/775599

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022r., poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania w/w okoliczności.

ciąg dalszy Sekcji IV pkt.4.2.10)
1. Realizację zamówienia ustala się na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.07.2023 r. Okres realizacji Umowy jest tożsamy z okresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w Dziale II SWZ.
2. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047653, Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej nr 220/97.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności, które będą podejmowane przez Brokera związane z wykonywaniem Umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 905) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.