eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACHOgłoszenie z dnia 2022-07-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W GRYFICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wysoka Brama 2

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gryfice.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gryfice.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9893e5f-fe0a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087839/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
2. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
4. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
5. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
● w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
● w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
7. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@gryfice.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 526, ze zm.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji: Sąd Rejonowy w Gryficach, ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@comp-net.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanego w trybie wynikającym z ustawy PZP oraz w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Sądem Rejonowym w Gryficach oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Procedura prowadzona na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w przepisach krajowych lub unijnych odnoszących się do zamówień publicznych, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych; po wybraniu Wykonawcy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj.: ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; potrzeba posiadania stałego kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia przez tę osobę czynności w ramach wykonywania umowy, takich, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Informacja
o odbiorcach danych osobowych Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-75 ustawy PZP oraz: podmioty zapewniające na rzecz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie obsługę techniczną i organizacyjną, np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, itp.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uprawnienia z art. 15
-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe, ma prawo :
- dostępu do treści swoich danych osobowych – w celu realizacji niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych.
Prawo
do wniesienia skargi Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub www.uodo.gov.pl, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Ograniczenie stosowania Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe nie przysługuje prawo do:
- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja
o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Informacje
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych od państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przetwarzanie danych Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przetwarzane jedynie przez upoważnione do tego osoby.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w szczególności do udzielenia informacji przewidzianych w art. 13 oraz 14 RODO dotyczących osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu, a które pozyskał bezpośrednio lub pośrednio od tych osób lub podwykonawców, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RO pod rygorem odrzucenia oferty (na podstawie art.226, ust. 1, pkt 4) ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach przy ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice. CAŁKOWITA POWIERZCHNIA DO SPRZĄTANIA – 2.719 m2
System sprzątania - system popołudniowy w godzinach 15.00 – 18.00.
- od 15.00 sprzątanie pomieszczeń o ograniczonym dostępie – praca pod nadzorem pracownika sądu tj. archiwa – wg. ustalonego harmonogramu 2 razy w miesiącu z Kierownikami Sekretariatów Wydziałów, a także dostępne sale rozpraw,
- od 15.30 pozostałe pomieszczenia i ciągi komunikacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty brutto – 60 %
Dodatkowe mycie okien - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe mycie okien

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1.dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.2.dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.1.4. dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – że wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum jedno zamówienie (realizowane na podstawie jednej umowy) o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca do upływu terminu składania ofert wykonał usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie/obiektach biurowym przez okres minimum 6 miesięcy.
Niedopuszczalne jest łączenie zamówień wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać 1 zamówienie spełniającą wymagania Zamawiającego.
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z brzmieniem art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku udziału
w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość
w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:
Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie za¬mówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną). Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy składający ofertę wspólną);
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawców do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych pod rygorem odrzucenia oferty (na podstawie art.226, ust. 1, pkt 4) ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Szczegóły dotyczące
sposobu składania poszczególnych dokumentów i oświadczeń przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane są innych właściwych miejscach w niniejszym
ogłoszeniu oraz w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany doumowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany podwykonawcy zgłoszonego przez Wykonawcę, w tym także tego na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy np. obejmującym częstotliwość lub godziny sprzątania lub obiekty, w przypadku zaistnienia potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia w razie:
1) zaistnienia zmian organizacyjnych lub warunków lokalowych po stronie Zamawiającego powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchnie przeznaczonej do utrzymania czystości
2) zaistnienia potrzeby czasowego lub całkowitego wyłączenia powierzchni spod obowiązku utrzymania w czystości
3) zaistnienia potrzeby czasowego lub całkowitego zwiększenia powierzchni przeznaczonej do utrzymania w czystości
5. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy o pracę z powodu obowiązujących na terenie powiatu lub gminy w której znajduje się Sąd, w którym ma być wykonywany przedmiot Umowy, zakazów lub ograniczeń skutkujących niemożnością przeprowadzenia badań profilaktycznych wstępnych lub okresowych, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, Zamawiający dopuszcza możliwość, czasowego oddelegowania do realizacji usług stanowiących przedmiot umowy, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający może dokonać zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności bezpośrednio związanych z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego zachorowaniami na Covid-19, które mają wpływ na sposób wykonywania umowy.
7. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11.09.2020 r. Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za po pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty
składa się z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 23 sierpnia 2022r.Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.