eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzentyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3115010

1.5.8.) Numer faksu: 41 3115114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bodzentyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bodzentyn.ezamawiający.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Bodzentyna etap II - budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-285f5800-c7d2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026151/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja Miasta Bodzentyn - etap II Budowa chodnika przy ul. Wolności w Bodzentynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144207

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 962014,95 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul Wolności, drogi gminnej Nr 311005T klasy D, polegająca na budowie chodnika, kanału technologicznego oraz przebudowa wodociągu ϕ 150 na długości 61,5 m. na działce nr 2964/2 położonej w msc. Bodzentyn
Zakres zamierzenia:
a) budowa chodnika o szerokości 1,5-2,0m po prawej stronie drogi na odcinku od posesji Nr 4 do posesji Nr 18 na długości ok. 466m
• Na odcinku od km 0+000 do km 0+236 zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 – 1,5m, odsunięty od jezdni poprzez projektowany zieleniec lub rów otwarty
• Na odcinku od km 0+236 do km 0+466 chodnik został wyznaczony przy krawędzi jezdni o szer. 2,15m łącznie z krawężnikiem
Projektowany zieleniec będzie posiadał zmienną szerokość 1,35-1,9m. W związku z budową chodnika zachodzi konieczności wycięcia o 3 szt. drzew (klon pospolity)
W ciągu projektowanego chodnika zostanie przebudowanych 12 zjazdów, o szerokościach dostosowanych do istniejących bram, zgodnie rysunkiem Nr 2.1, 2.2, 2.3.
b) budowa kanału technologicznego o łącznej długości 464,6m. Długości poszczególnych odcinków kanału pomiędzy projektowanymi studniami kablowymi nie przekraczają 175m.
• kanał technologiczny o profilu podstawowym złożonym z dwóch rur osłonowych 125mm z czego w jednej będą zainstalowane trzy rury światłowodowe 40mm (RS) i prefabrykowana rura 40mm z wiązką czterech mikro-rur PE12mm (WMR). Do budowy studni kablowych zaprojektowano prefabrykaty żelbetonowe.
c) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na długości 51 m chodnika wraz z przejściem pod jezdnią.
• przebudowa wodociągu z rur ϕ 180 PE100 PN10 SDR17 61,5 m
• przepięcie przyłącza wodociągowego ϕ 32 1 szt.
• hydrant przeciwpożarowy dn 80 typu nadziemnego wraz z końcowym badaniem wydajności 1 szt.
d) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót objętych zamówieniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34953300-5 - Chodniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 879450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1472881,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 879450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Harabin GREG USŁUGI BUDOWLANO-SPRZĘTOWE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6641792452

7.3.4) Miejscowość: Psary-Stara Wieś 30

7.3.5) Kod pocztowy: 26-010

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 879450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.